27/12/2012
Μάθετε πότε θα πάρετε σύνταξη από την ισοσελίδα του ΙΚΑ
    Στην επίσηµη ιστοσελίδα του ΙΚΑ (www. ika.gr)έχει αναρτηθείο οδηγός θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Ο ασφαλισµένος συµπληρώνει τα στοιχεία του (ηµεροµηνία γέννησης, ηµέρες ασφάλισης κ.ά.) και αυτοµάτως ενηµερώνεται για το πότε έχει τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθεί από το ΙΚΑ. Στο σύστηµα έχει ενσωµατωθεί όλη η νέα ασφαλιστική νοµοθεσία καθώς καιόλες οι ρυθµίσειςγια τα ειδικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα (οικοδόµοι, ηθοποιοί κ.ά.).
  Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του Ιδρύματος, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες παρέχει δύο νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του.

1. Την Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης

2. Την Ηλεκτρονική Παρακολούθηση της Πορείας της Αίτησης:

Α. Συνταξιοδότησης ή

Β. Προσδιορισμού Χρόνου Ασφάλισης, για Χορήγηση Προσυνταξιοδοτικής Απόφασης

  Μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας «Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης», παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση για χορήγηση σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας, προς τους φορείς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα της εβδομάδας το επιθυμεί.

   Μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας «Ηλεκτρονική Υπηρεσία παρακολούθησης της πορείας της αίτησης συνταξιοδότησης ή του Προσδιορισμού Χρόνου Ασφάλισης» παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο, με την αξιοποίηση των δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ (ΟΠΣ -ΙΚΑ) να αντλεί πληροφορίες και να παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης της αίτησης συνταξιοδότησης.


  Επίσης μέσω της ιδίας εφαρμογής παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο που έχει υποβάλλει αίτημα για χορήγηση προσυνταξιοδοτικής απόφασης, να αντλεί πληροφορίες και να παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης της αίτησης για «Προσδιορισμό Χρόνου Ασφάλισης».

   Οι ασφαλισμένοι προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις ανωτέρω Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, απαιτείται να έχουν πιστοποιηθεί ως χρήστες, ακολουθώντας τα βήματα που καταγράφονται στην ηλεκτρονική σελίδα Πιστοποίηση Ασφαλισμένου. Σημειώνεται ότι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, που έχουν πιστοποιηθεί ως χρήστες για άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ, δεν πιστοποιούνται εκ νέου.