06/03/2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΑ.5 του άρθ. 1του Ν.4093/2012, σχετικά με τη μείωση των συντάξεων από 01/01/2013»

 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του Ν.4093/2012 (άρθ. 1 παράγραφος ΙΑ,υποπαράγραφος ΙΑ.5, περ. 1) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου ΔημοσιονομικήςΣτρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του

2Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Φ.Ε.Κ. 222/τ.Α´/12-11-2012), σύμφωνα με τις οποίες από 1ης Ιανουαρίου 2013 μειώνονται οι ήδη χορηγούμενες συντάξεις, καθώς και όσες θα χορηγηθούν από την ημερομηνία αυτή και μετά από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης και το Δημόσιο.
 Επίσης, κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του Ν.4046/2012 και του Ν.4093/2012» (ΦΕΚ 229/τ. Α΄/19-11-2012) με τις οποίες αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της περ. 1 της υποπαρ. ΙΑ5 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012.
   Σύμφωνα με τη διατύπωση των εν λόγω διατάξεων και με βάση τις οδηγίες του με αρ. Φ80020/οικ.26785/987/21-11-2012 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ισχύουν τα ακόλουθα:
Οι καταβαλλόμενες μηνιαίες συντάξεις μειώνονται από 01/01/2013, ως εξής:
1. Για ποσό μηνιαίας σύνταξης ή αθροίσματος άνω των 1.000,01 € και έως 1.500,00 €, γίνεται μείωση κατά 5% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά τη μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.000,01 €.
2. Για ποσό μηνιαίας σύνταξης ή αθροίσματος από 1.500,01 € και έως 2.000,00 €, γίνεται μείωση κατά 10% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά τη μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.425,01 €.
3. Για ποσό μηνιαίας σύνταξης ή αθροίσματος από 2.000,01 € και έως 3.000,00 €, γίνεται μείωση κατά 15% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά τη μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.800,01 €.
4. Για ποσό μηνιαίας σύνταξης ή αθροίσματος από 3.000,01 € και άνω, γίνεται μείωση κατά 20% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά τη μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 2.550,01 €.
  Οι μειώσεις αφορούν όλες τις συντάξεις που καταβάλλονται μεμονωμένες ή αθροιστικά (κύρια και επικουρική σύνταξη ή μέρισμα, ειδική προσαύξηση ΤΣΜΕΔΕ) για οποιαδήποτε αιτία συνταξιοδότησης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) και από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, το Δημόσιο, το ΜΤΠΥ καθώς και από κάθε άλλη πηγή.

3. Η μείωση γίνεται στο σύνολο των καταβαλλόμενων συντάξεων (κύριων –επικουρικών – μερισμάτων) το άθροισμα των οποίων υπερβαίνει τα 1.000,00 € κατά μήνα.
   Για τον υπολογισμό των ποσών που αναφέρονται στις ανωτέρω κλίμακες, λαμβάνεται υπόψη το καταβλητέο την 31/12/2012 ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων [συμπεριλαμβανομένης και της προσαύξησης λόγω απόλυτης αναπηρίας (άρθρο 60 του Ν.3518/2006, που αντικατέστησε τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 10 του Α.Ν.1846/51 όπως έχουν συμπληρωθεί)]. Δηλαδή, λαμβάνεται υπόψη:
α) για την κύρια σύνταξη, το ακαθάριστο ποσό που εναπομένει μετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (άρθρο 38 του Ν.3863/2010 και άρθρο 11 του Ν.3865/2010, όπως ισχύουν) και της επιπλέον εισφοράς της παρ. 11 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152, Α΄), καθώς και των μειώσεων του άρθρου 2 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) και των άρθρων 1 και 6 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α΄) και
β) για την επικουρική σύνταξη, το ποσό που εναπομένει μετά την παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13α του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄), καθώς και των μειώσεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α΄).
Από τις εν λόγω μειώσεις εξαιρούνται μόνο όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν οι ίδιοι το εξωιδρυματικό επίδομα των παρ. 1 και 2 του άρθ. 42 του Ν.1140/81 (ΦΕΚ 68, Α΄), όπως ισχύει (πολλαπλότητα 5 ) [Εγκύκλιοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 67/1992 (άρθρο 16 Ν.2042/92), 53/2004 (παρ. 2 άρθρου 5 Ν.3232/04), 44/2012 (παρ. 4 άρθρου 26 Ν.4075/12)]. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν και όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα που ισούται με δέκα (10) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη - μονός ακρωτηριασμός - (παρ. 4 του άρθρου 10 της κοινοποιούμενης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου).
Ευνόητο είναι, λοιπόν, ότι δεν εξαιρούνται οι συνταξιούχοι που δεν λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα οι ίδιοι αλλά ασφαλίζουν έμμεσο μέλος οικογένειας στο οποίο χορηγείται το εξωιδρυματικό επίδομα (πολλαπλότητα 6).
Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, που υπάρχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι σύνταξης, μειώνεται κατά τα ως άνω ποσοστά το συνολικό ποσό της σύνταξης που ξεπερνά κάθε κλίμακα και το ποσό σύνταξης που απομένει επιμερίζεται σύμφωνα με τα ποσοστά των δικαιοδόχων μελών.

4Στην περίπτωση που κάποιο δικαιοδόχο μέλος οικογένειας λαμβάνει το εξωιδρυματικό επίδομα – οπότε εξαιρείται από την εν λόγω μείωση – θα πρέπει το ποσό σύνταξης λόγω θανάτου που του χορηγείται βάση του ποσοστού του να αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό που εξετάζεται ως βάση για τον υπολογισμό της μείωσης.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ:
Στις εξαιρούμενες περιπτώσεις, που τυχόν δεν έχουν αναγγελθεί στη Μηχανογράφηση με τις σωστές Νομικές Βάσεις, θα πρέπει να γίνει εκ νέου αναγγελία με τη σωστή Νομική Βάση. Επειδή όμως θα έχει γίνει η μείωση, τα αντίστοιχα ποσά θα επιστραφούν στους συνταξιούχους με χειρόγραφη διαδικασία.
  Εξάλλου, εάν τυχόν χορηγηθεί το εξωιδρυματικό επίδομα σε μεταγενέστερο της συνταξιοδότησης χρόνο και για το λόγο αυτό δεν έχει εξαιρεθεί ο συνταξιούχος από την εν λόγω μείωση, θα επιστραφούν τα ποσά που παρακρατήθηκαν με χειρόγραφη πληρωμή.
  Οι μειώσεις της υποπαρ. ΙΑ.5 του άρθ. 1 του Ν.4093/2012 θα εφαρμοστούν από τη σύνταξη μηνός Φεβρουαρίου 2013, ενώ οι αναδρομικές μειώσεις που αφορούν τη σύνταξη μηνός Ιανουαρίου 2013 θα παρακρατηθούν από τις συντάξεις Φεβρουαρίου μέχρι και Μαΐου 2013 σε 4 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
  Τέλος, στην περίπτωση που καταβάλλονται περισσότερες της μίας συντάξεις το ποσό που προκύπτει από τη μείωση επιμερίζεται σε κάθε σύνταξη αναλογικά, λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της κάθε σύνταξης, όπως είχε διαμορφωθεί πριν τη
μείωση και αποτελεί έσοδο του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή τομέα από τον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη.

Συν/να: 4 φύλλα (ΦΕΚ 222 Α΄& 229 Α΄)

Εσωτερική διανομή: Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

1. Γραμματεία Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Γραμματεία Υποδ/τή κ. Δ. Πατσούρη
3. Γρ. Γεν. Δ/ντριας Ασφ/κών Υπηρεσιών Χ ΑΡ ΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ
4. Γρ. Δ/ντριας Παροχών
5. Δ/νση Παροχών
Τμήμα Κύριας Σύνταξης (7 αντίτυπα)