30/09/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Κομοτηνή  17/09/2020
Αρ. Πρωτ.: 81
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ «ΠΕΡΠΑΤΩ»
Έχοντας υπόψη:
 1. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170/891ΦΕΚ/461/Β/14-02-2020 Υπουργική απόφαση, «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
 2. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/124032/4829/364/131/6-5-2020 Χορήγηση βεβαίωσης πιστοποίησης καταλληλότητας υλοποίησης ΠΑγΟ και ΕΑγΟ
 3. Την «Έγκριση Γενικών Δομημένων Μεγάλης Διάρκειας Π.Α.γ.Ο Περιόδου 2020-2021» Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/484043/15340/1164/08-09-2020, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
 4. Την «Έγκριση Ειδικών Δομημένων Μεγάλης Διάρκειας Π.Α.γ.Ο Περιόδου 2020-2021» Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/484126/15343/1165/08-09-2020, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
 5. Την «Έγκριση Μη Δομημένων Μεγάλης Διάρκειας Π.Α.γ.Ο (Καινοτόμα Και Μη κατηγοριοποιημένα Μη Δομημένα Μεγάλης Διάρκειας) Περιόδου 2020-2021» Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/484306/15351/1167/08-09-2020, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
 6. Το ισχύον καταστατικό του Συλλόγου
 7. Την υπ' αριθμ. 01.09/17-09-2020 απόφαση για την πρόσληψη ΠΦΑ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ».
Ανακοινώνει
 
Την πρόσληψη έως τριών  (3) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Γενικών και Ειδικών Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» Μεγάλης Διάρκειας περιόδου 2020 – 2021:
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης
Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων
001 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής.
Κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
έως οκτώ (8) μήνες 1
002 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής.
Κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
έως οκτώ (8) μήνες 1
003 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής.
Κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
έως οκτώ (8) μήνες 1
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι
001
 • Ο απαιτούμενος από την πρόσκληση βασικός τίτλος σπουδών.
 • Κύρια ειδικότητα κολύμβηση.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή κολύμβησης από την ΓΓΑ
 • Προηγούμενη εμπειρία σε άσκηση στο νερό σε άτομα με κάκωση νωτιαίου μυελού καθώς η θέση αφορά σε προγράμματα για ανάπηρα άτομα (κολύμβηση)
002
 • Ο απαιτούμενος από την πρόσκληση βασικός τίτλος σπουδών.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε εκμάθηση σκοποβολής σε άτομα με αναπηρία ή ράγκμπι σε άτομα με κάκωση νωτιαίου μυελού.
003
 • Ο απαιτούμενος από την πρόσκληση βασικός τίτλος σπουδών.
 • Κύρια ειδικότητα προσαρμοσμένη φυσική αγωγή
 
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης.
 
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από :
 1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
 3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
 4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 6. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
 7. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής.
Και κατά περίπτωση όπου απαιτούνται ή υφίστανται:
 1. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 3. Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή αθλήματος(ων) (όπου κρίνεται εκ του εξειδικευμένου προγράμματος και της προκήρυξης αναγκαία προϋπόθεση)
 
Κριτήρια Επιλογής – Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων
Βασικό κριτήριο επιλογής των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι, απαραίτητα με τη σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.Α. Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
Τυπικά Προσόντα
Βασικό Πτυχίο: Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1). Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία.
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Διδακτορικό:2 μονάδες.
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 1 μονάδα.
Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους.
Εμπειρία
Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους που αποκτήθηκε στη χρονική περίοδο των τελευταίων ενενήντα έξι (96) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης από την πρόσφατη προς την παλαιότερη. Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται κλιμακωτά ως εξής:
Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης και προγενέστερα (από την πρόσφατη προς την παλαιότερη) των 1-24 μηνών 0,8 μονάδες Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
25 - 48μηνών 0,6 μονάδες Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
49 - 72μηνών 0,5μονάδες Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
73 - 96μηνών 0,2μονάδες Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 
Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια
Πολυτεκνία
Ο πολύτεκνος υποψήφιος ανήλικων τέκνων βαθμολογείται με 2 μονάδες.
Ανήλικα τέκνα
Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.
Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας
Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 0,5 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Βαθμολογείται ο υποψήφιος που αποδεδειγμένα έχει την γονική μέριμνα.
Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
Λοιπά απαιτούμενα προσόντα
α) Στην περίπτωση που για την προκηρυχθείσα θέση απαιτείται ειδικότητα και υπάρχουν υποψήφιοι ΠΦΑ που πληρούν την προϋπόθεση με κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα, άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος τότε αυτή βαθμολογείται ως εξής:
Κύρια κατηγορία ειδίκευσης: 1,5 μονάδα.
Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης: 1 μονάδα.
Άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή: 0,5 μονάδα.
Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Γ.Γ.Α.: 0,5 μονάδα ανά σεμινάριο και μέχρι δύο σεμινάρια στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας.
Επισήμανση: Γίνεται χρήση των προσφορότερων βαθμολογικά από τα παραπάνω προσόντα.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων
Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).
Μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από το φορέα οι επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο κατάστημα του φορέα εντός 5 εργάσιμων ημερών για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης επιτυχόντα.
Για τα προγράμματα στα καταστήματα κράτησης, στα κέντρα απεξάρτησης, στα κέντρα ψυχικής υγείας και στα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα μόρια προϋπηρεσίας προσμετρούνται μόνο, αν αυτή έχει αποκτηθεί στα συγκεκριμένα προγράμματα. Στην προκήρυξη για τις συγκεκριμένες θέσεις Π.Φ.Α πρέπει να αναφέρεται η σχετική προϋπηρεσία ως προαπαιτούμενο για την κατάταξη στον πίνακα των υποψηφίων.
 
Όροι απασχόλησης των ΠΦΑ
(α) Στα Π.Α.γ.Ο προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α., με δικαίωμα να εργασθούν ως τη συμπλήρωση του αριθμού των 30 ωρών ανά εβδομάδα σε έναν ή περισσότερους φορείς, με ελάχιστη απασχόληση 3 ωρών ανά εβδομάδα. Οι Π.Φ.Α. υποχρεούνται σε περίπτωση που έχουν υπογράψει σύμβαση εργασίας σε ένα φορέα, κατά την υπογραφή της σύμβασης τους σε δεύτερο φορέα να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν τις ώρες απασχόλησης στον πρώτο φορέα.
(β) Αν από το διεξαγόμενο επιτόπιο έλεγχο ή από το ενημερωτικό - εισηγητικό του φορέα διαπιστώνεται ότι ο εργαζόμενος απουσιάζει αδικαιολόγητα ή δεν προσφέρει τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σύμβαση Π.Α.γ.Ο., τότε διακόπτεται το τμήμα του εγκεκριμένου προγράμματος του φορέα από τη Γ.Γ.Α. και ο φορέας στερείται δικαιώματος συμμετοχής στα Π.Α.γ.Ο. από 1 έως 3 χρόνια ανάλογα την έκταση της παραβατικότητας που εντοπίστηκε από τον έλεγχο.
Η ανωτέρω ποινή επιβάλλεται αυτοτελώς με απόφαση του αρμοδίου για θέματα Αθλητισμού Υπουργού, ή με εξουσιοδότηση του, του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ/νσης.
(γ) Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Δημοσίευση της προκήρυξης

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού Ροδόπης, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Επιλογή-Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που συστάθηκε µε την υπ’ αρίθμ: 02.09/17-09-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών στα γραφεία του Συλλόγου, από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Η Υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Συλλόγου, Τέρμα Λεωφόρου Δημοκρατίας, 69100 Κομοτηνή. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η υποβολή μπορεί να γίνει από τις 01-10-20 ημέρα Πέμπτη μέχρι και τις 14-10-20 ημέρα Τετάρτη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00-15:00.
Πληροφορίες: τηλ. 25310- 36909.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
 
Αλέξανδρος – Χέλμουτ Ταξιλδάρης.
Παραολυμπιονίκης Κολύμβησης,
Φυσίατρος,
Πρόεδρος του Συλλόγου Περπατώ.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK:
https://1drv.ms/b/s!AuS2_o7-7vnm42WotXHw4QQAsdMW

ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK:
https://1drv.ms/b/s!AuS2_o7-7vnm42R4HDNJN-ty5dG1