07/07/2020
Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση ενεργειών του πακέτου εργασίας
Αρ.πρωτ: 56/07-07-2020
Προϋπολογισμός:22.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)
 
Συνοπτικός διαγωνισμός για  την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση ενεργειών  του πακέτου εργασίας 2 του έργου με τίτλο “Social agri-entrepreneurship for people with disabilities in the crossborder area/Κοινωνική αγρο-επιχειρηματικοτητα για ΑμεΑ στη διασυνοριακή περιοχή/ AGRI-ABILITY” στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A 'Ελλάδα -Βουλγαρία 2014-2020”

Δείτε την προκήρυξη εδώ: 
https://1drv.ms/b/s!AuS2_o7-7vnm4jGm2c8UAgdMJ95_?e=wDGn51

Δείτε τα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VII:
https://1drv.ms/w/s!AuS2_o7-7vnm4jKqSr1LtZL6ahn-?e=vxqMft