30/12/2019
Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση ενεργειών του παραδοτέου 4.1.2
 Συνοπτικός διαγωνισμός για  την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση ενεργειών του παραδοτέου 4.1.2 “Ανάπτυξη και αποτύπωση επιχειρηματικών μοντέλων που σχετίζονται με την αγροτική επιχειρηματικότητα/ Development of ready to use bussiness model templates for agriculture related entreprices ” του Πακέτου Εργασίας 4 (WP 4) «Business models for agricultural activities/Επιχειρηματικά μοντέλα για αγροτικές δραστηριότητες» του έργου με τίτλο “Social agri-entrepreneurship for people with disabilities in the crossborder area/Κοινωνική αγρο-επιχειρηματικοτητα για ΑμεΑ στη διασυνοριακή περιοχή/ AGRI-ABILITY” στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A  'Ελλάδα -Βουλγαρία 2014-2020”