15/04/2015
Πρόγραμμα περιόδων πρακτικής άσκησης για άτομα με αναπηρίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει διάφορες δυνατότητες πρακτικής άσκησης στους κόλπους της Γενικής Γραμματείας του, προκειμένου να προσφέρει ευκαιρίες για επαγγελματική κατάρτιση και για γνωριμία με το ίδιο και έργο του.
 
Πρόγραμμα περιόδων πρακτικής άσκησης για άτομα με αναπηρίες
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προάγει την ισότητα ευκαιριών και ενθαρρύνει την υποβολή αιτήσεων από γυναίκες και άνδρες με αναπηρίες για όλα τα προγράμματα πρακτικής άσκησης που προσφέρει.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει αμειβόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης σε άτομα με αναπηρίες, ως μέτρο θετικής δράσης που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ένταξης των ατόμων με αναπηρίες στον χώρο εργασίας.
Αυτές οι περίοδοι πρακτικής άσκησης απευθύνονται τόσο σε αποφοίτους πανεπιστημίων ή εξομοιούμενων σχολών, όσο και σε άτομα των οποίων οι τίτλοι σπουδών είναι κατώτεροι του πανεπιστημιακού επιπέδου. (Το άρθρο 22 των Εσωτερικών Διατάξεων σχετικά με τις Περιόδους Πρακτικής Άσκησης και τις Επισκέψεις Μελέτης στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αφορά τα ακαδημαϊκά προσόντα που απαιτούνται για αποδοχή σε αμειβόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης, δεν εφαρμόζεται σε αυτό το πρόγραμμα.)
Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει σε ορισμένα άτομα με αναπηρία μια εποικοδομητική και χρήσιμη εργασιακή εμπειρία και μια ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Αυτές οι περίοδοι πρακτικής άσκησης διαρκούν πέντε μήνες χωρίς δυνατότητα παράτασης. Επισημαίνεται ότι οι περίοδοι άσκησης δεν παρέχουν στους ασκούμενος δικαίωμα για μελλοντική πρόσληψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Οι υπάλληλοι προσλαμβάνονται κατόπιν διαγωνισμών που οργανώνονται από την EPSO• Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι απασχολούνται βάσει των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύει η EPSO.
Ημερομηνίες έναρξης και προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.
Περίοδοι εγγραφής: 15 Αυγούστου έως 15 Οκτωβρίου (τα μεσάνυχτα)
Έναρξη της περιόδου άσκησης: 1 Μαρτίου
Περίοδοι εγγραφής: 15 Μαρτίου έως 15 Μαΐου (τα μεσάνυχτα)
Έναρξη της περιόδου άσκησης: 1 Οκτωβρίου
Σας συμβουλεύουμε να μην περιμένετε την τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την υποβολή της υποψηφιότητάς σας, προκειμένου να αποφευχθεί ο κορεσμός του συστήματος, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των υποψηφιοτήτων.
Όσοι υποβάλλουν αίτηση για το πρόγραμμα αυτό πρέπει:
να έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΕ ή υποψήφιας προς ένταξη χώρας;
να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης;
να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
να μην έχουν μετάσχει σε άλλη περίοδο πρακτικής άσκησης και να μην έχουν απασχοληθεί για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων επ' αμοιβή που βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
να είναι σε θέση να πιστοποιήσουν ότι έχουν κάποια/ες αναπηρία/ες (ιατρικό πιστοποιητικό ή κάρτα / πιστοποιητικό αναπηρίας που έχει εκδοθεί από εθνική αρχή).
Αν είστε μεταξύ των προεπιλεγέντων υποψηφίων της αντίστοιχης Γενικής Διεύθυνσης, θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε τα ακόλουθα έγγραφα:
έγγραφο που πιστοποιεί την αναπηρία / τις αναπηρίες σας, αναγνωρισμένο σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε υποψήφια προς ένταξη χώρα
κατάλληλα συμπληρωμένο έντυπο για την παροχή κατάλληλης στέγασης
Επισημαίνεται ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή και εύλογη προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των αναγκών σας (οι οποίες θα καθοριστούν από την αρμόδια επιτροπή για κατάλληλη στέγαση). Η συμπλήρωση του εντύπου αυτού δεν εξασφαλίζει τη λήψη όλων των μέτρων που ζητούνται.
η διάγνωση σας και μια περίληψη του ιατρικού ιστορικού σας, μεταφρασμένου στα αγγλικά ή στα γαλλικά, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη 'εμπιστευτικό'
φωτοτυπία διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας;
φωτοτυπία του τελευταίου πιστοποιητικού σπουδών σας ή του πανεπιστημιακού πτυχίου (ή πτυχίων), αν έχει εφαρμογή;
ένα υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης
Σας επισημαίνουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία δώσετε σχετικά με την αναπηρία σας θα αντιμετωπιστεί ως αυστηρά εμπιστευτική και μόνον από υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιφορτισμένους με την ανάλυση των δυνατοτήτων κατάλληλης στέγασης ώστε να γίνουν οι σχετικές προσαρμογές στον τόπο εργασίας και να διευκολυνθεί η αναζήτηση κατάλληλης στέγης, μεταφοράς και βοήθειας.
Αν επιλεγείτε, θα σας ζητηθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Σύμβαση πρακτικής άσκησης;
μια υπογεγραμμένη δήλωση εμπιστευτικότητας.
Αν ενδιαφέρεστε για μια πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της επιλογής αυτής, παρακαλούμε να διαβάσετε την περιγραφή του προγράμματος πρακτικής άσκησης για άτομα με αναπηρία, τους εσωτερικούς κανόνες πρακτικής άσκησης και επισκέψεων μελέτης στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και τις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο.
Σημειώστε ότι θέσεις πρακτικής άσκησης είναι διαθέσιμες κυρίως στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο.
Εφόσον πληροίτε τους όρους αποδοχής, παρακαλώ συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας. Σας επισημαίνουμε ότι αν δεν γίνει καμιά ενέργεια στο ηλεκτρονικό έντυπο για 90 λεπτά, τα δεδομένα που έχετε εισαγάγει θα χαθούν. Η συμπλήρωση και η υποβολή της αίτησης αποτελούν ενιαία ενέργεια, και δεν είναι δυνατές εκ των υστέρων αλλαγές. Μετά τη συμπλήρωση της αίτησής σας, παρακαλείστε να βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρης πριν την υποβολή της.
Αφού επιβεβαιώσετε/στείλετε την ηλεκτρονική σας αίτηση, θα λάβετε αυτόματα επιβεβαίωση στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Το μήνυμα θα περιλαμβάνει αριθμό επιβεβαίωσης, τον οποίο πρέπει να αναφέρετε σε κάθε μελλοντική επικοινωνία σχετικά με την περίοδο άσκησης, καθώς και σύνδεσμο στη σύνοψη της αίτησής σας σε μορφότυπο pdf, την οποία θα πρέπει να προσκομίσετε εκτυπωμένη σε χαρτί αν σας προσφερθεί περίοδος άσκησης.
Σε περίπτωση που δεν είστε σε θέση να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό έντυπο υποψηφιότητας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γραφείο πρακτικής άσκησης (stages@europarl.europa.eu) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να λάβετε ένα έντυπο αίτησης σε μορφή Word.
Για περισσότερες πληροφορίες                :
http://www.europarl.europa.eu/pdf/disability/943397-2_EL.doc
http://www.europarl.europa.eu/pdf/traineeships/20130718-general_rules_EL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/disability/code_good_practice_el.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/traineeships/943403-2_EL.doc
http://europa.eu/epso
 
Πηγή: εδώ