08/09/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου: «ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α
 
       Κομοτηνή 05/09/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου: «ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ» της Πράξης «ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ» των «Τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας παρέμβασης: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»  του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»,που  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
 
Ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης ΠΕΡΠΑΤΩ, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΡΟΔΟΠΗ: ΕΥΦΟΡΗ ΓΗ», φορέα υλοποίησης της πράξης «ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ 376937, που έχει ενταχθεί με την υπ ΄αριθμ. 7742/26-10-2012 απόφαση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και την Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013,
                       
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόθεσή του να αναθέσει την υλοποίηση της υποδράσης «Δικτύωση με άλλες Α.Σ. και συναφείς πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο» της Δράσης «ΔΙΚΤΥΩΣΗ» και συγκεκριμένα την ανάπτυξη και συντήρηση δικτυακού τόπου (φόρουμ) επικοινωνίας των μελών (εκπροσώπων και στελεχών της Αναπτυξιακής Σύμπραξης) του δικτύου.
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο ανάδοχος θα αναπτύξει ηλεκτρονικό τόπο (φόρουμ) προς χρήση των εκπροσώπων και στελεχών της αναπτυξιακής σύμπραξης με αντίστοιχα στελέχη άλλων αναπτυξιακών συμπράξεων για άμεση επικοινωνία μεταξύ τους, προκειμένου να επιτευχθεί διάχυση της τεχνογνωσίας και ανάπτυξη μηχανισμών που θα συμβάλλουν στη διατήρηση και στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου με ιδιαίτερη έμφαση στη κοινωνική ευαισθησία, στη συλλογική δράση και στην ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών . Μέσω του ιστότοπου  θα είναι δυνατή η συνεχής ανταλλαγή εμπειριών ιδιαίτερα για την επίλυση κοινών προβλημάτων μέσα από διορθωτικές ενέργειες κατά την υλοποίηση των Σχεδίων.
Το εν λόγω λογισμικό θα προσφέρει υποστήριξη πολλαπλών χρηστών σε διαφορά επίπεδα (administrator, moderator ,member κ.ο.κ) με τη δυνατότητα από τον τα διαφορετικά επίπεδα χρηστών να  ορίζουν :
-          ενότητες,
-          θεματολογία
-          συμμετέχοντες
 
Το περιεχόμενο της πλατφόρμας θα πρέπει  είναι διαθέσιμο Online ασύγχρονα.
 
Ο ανάδοχος θα διασφαλίσει την λειτουργία της υπηρεσίας για τουλάχιστον 5 έτη καθώς και τις  υπηρεσίες φιλοξενίας, της εφαρμογής (webhosting)  σε εξυπηρετητή (webserver)  , καθώς και τη διασφάλιση domain name για τουλάχιστον 5 έτη,
 
Η συμμετοχή στην υπηρεσία αυτή θα  αφορά αποκλειστικά και μόνο  εγγεγραμμένους χρήστες. Ο  τρόπος συμμετοχής θα είναι ασύγχρονος: ο κάθε συμμετέχοντας  κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του  συγκεκριμένου  online διαλόγου θα  μπορεί να συμμετέχει σε αυτόν με  σχετικές αναρτήσεις ( posts )
 
Ο ανάδοχος επίσης θα φροντίσει και για την εκπαίδευση των στελεχών   του συλλόγου
 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης για άτομα με αναπηρία  σύμφωνα με τα πρότυπα w3c και τις ισχύουσες οδηγίες για το Web Content  Accessibility , καθώς και τη διασύνδεση με τη κεντρική ιστοσελίδα της πράξης www.efori-gi.gr.
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπό ανάθεσης υποδράσης ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €).
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια του ανατεθέντος έργου, αρχόμενη από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και μέχρι λήξεως της πράξης «ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ» ή τυχόν παράτασή της, της οποίας υποδράση αποτελεί το παρόν έργο.
 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Παραδοτέο του συγκεκριμένου έργου θα αποτελέσει:
  • Ανάπτυξη και συντήρηση δικτυακού τόπου (forum) επικοινωνίας των μελών (εκπροσώπων και στελεχών της Α.Σ.) του δικτύου
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Για την υλοποίηση του έργου οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι καλούνται κατ΄ ελάχιστον να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στην ανάπτυξη ανάλογων εφαρμογών, όπως επίσης να διαθέτει 3 ετή εμπειρία και στην υλοποίηση αντίστοιχων κοινοτικών ή εθνικών προγραμμάτων.
 
Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν: Α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους, με αντικείμενο απασχόλησης, την παροχή σχετικών με το αντικείμενο υπηρεσιών οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα. Β) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων και διαθέτουν αποδεδειγμένη Εμπειρία σε υλοποίηση ανάλογων αντικειμένων.
 
Τα κόστη του ως άνω έργου θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό της πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας παρέμβασης: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»  του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
 
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται αυτή της 12/09/2014, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 10:00 - 14:00, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, στα γραφεία του Συλλόγου μας (Τέρμα Λ. Δημοκρατίας, 691 00 Κομοτηνή).
 
  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Σύλλογο ΠΕΡΠΑΤΩ (Τέρμα Λ. Δημοκρατίας, 691 00 Κομοτηνή) στην κα Στέλλα Αργυροπούλου, στα τηλέφωνα 25310 36909, Fax 2531082058, E-mail: info@perpato.gr
 
 
 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ «ΠΕΡΠΑΤΩ»
 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΞΙΛΔΑΡΗΣ