ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΔΗΦ (ΕΣΠΑ)

Κομοτηνή 20/09/2023

Αρ. Πρωτ. : 196Β

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Σύλλογος Ατόμων με κινητικά προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ» ενεργώντας  ως ανάδοχος της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία του Συλλόγου "ΠΕΡΠΑΤΩ».  στο πρόγραµµα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027» στο
πλαίσιο του «Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» 2021-2027, Άξονας Προτεραιότητας 4Β - Κοινωνική ενσωµάτωση και αντιµετώπιση της φτώχειας (ΕΚΤ+),προσκαλεί άτομα με κινητικά και ψυχοκινητικά προβλήματα ή με οποιαδήποτε μορφή κινητικής βλάβης  να υποβάλουν αίτηση για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και διημέρευσης στο Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία του Συλλόγου "ΠΕΡΠΑΤΩ.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

Το Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία του Συλλόγου "ΠΕΡΠΑΤΩ.

 παρέχει στους 35 ωφελούμενους τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Εκτίμηση αναγκών μέσω αξιολόγησης του κάθε περιστατικού, εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένου πλάνου παρέμβασης, εκπαίδευσης, φροντίδας και αποκατάστασης, μεταξύ των οποίων και υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης
 • Εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες και σε δεξιότητες καθημερινής ζωής, με ιδιαίτερη αναφορά σε εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας, στην υποστηριζόμενη λήψη απόφασης και σε προγράμματα σεξουαλικής αγωγής και υγείας ,καθώς και στην προετοιμασία για την αυτόνομη ή υποστηριζόμενη διαβίωση,
 • Ανάπτυξη και προαγωγή των επαγγελματικών/εργασιακών δεξιοτήτων, μεταξύ των οποίων επαγγελματικός προσανατολισμός και προεπαγγελματική κατάρτιση,
 • Προώθηση στην απασχόληση και εργασιακή ένταξη με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων.
 • Προώθηση  αναγκαιότητας της  προσβασιμότητας σε όλους τους τομείς, δυνατότητα δωρεάν έκδοσης και τροποποίησης διπλωμάτων οδήγησης για ανάπηρα άτομα
 • Υποστηρικτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη μας το ιστορικό του κάθε ωφελούμενου μέσω της ενσωμάτωσης σε προγράμματα παροχής κοινωνικών ευκαιριών και συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης
 • Παρασκευή γευμάτων με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και παροχή εστίασης στους ωφελούμενους .
 • Προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης της κοινότητας για θέματα που αφορούν την αναπηρία , την καταπολέμηση σχετικών προκαταλήψεων και την υιοθέτηση σύγχρονων αντιλήψεων για αυτήν,
 • Προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης για το προσωπικό και τους εθελοντές τα οποία εμπεριέχουν χρήση αμαξιδίου και τεχνικές μεταφοράς από και προς το αμαξίδιο 

 

 • Καταγραφή και συνεχής αξιολόγηση των δραστηριοτήτων από τη διεπιστημονική ομάδα
 • Μεταφορά των ωφελούμενων με ειδικό-διαμορφωμένο-προσβάσιμο βαν του Συλλόγου που εξασφαλίζει τη μεταφορά από και προς το κέντρο με συνοδεία μεταφορέα για τη ασφαλέστερη μετακίνηση των ωφελούμενων.

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες σχεδιάζονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και τη Διεπιστημονική Ομάδα, το εξατομικευμένο πρόγραμμα του κάθε ωφελούμενου διαμορφώνεται σε εξαμηνιαία βάση σύμφωνα με  την εξέλιξη της κλινικής εικόνας του και καθημερινών αναγκών αποκατάστασης - αποθεραπείας και  παρέχονται εντός και εκτός των χώρων του Κέντρου. 

 

Τα υποστηρικτικά προγράμματα που εμπλουτίζουν  το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των ωφελουμένων  είναι :

 • Τμήμα πληροφορικής
 • Καλλιτεχνικές Κατασκευές και δημιουργική μαγειρική που εντάσσεται στο πρόγραμμα της εργοθεραπείας
 • Σεξουαλική υγεία και εκπαίδευση
 • Παροχή μαθημάτων οδήγησης με σκοπό τη παροχή αναπηρικού διπλώματος με συνεργαζόμενη σχολή οδηγών
 • Προετοιμασία φακέλων ΚΕΠΑ με τη βοήθεια του εξειδικευμένου προσωπικού
 • Παροχή διάφορων βοηθημάτων για βελτίωση της καθημερινότητας τους
 • Ενασχόληση με Κανό Καγιάκ
 • Ενασχόληση με Παραολυμπιακά Αθλήματα
 • Προβολή ταινιών
 • Δραστηριότητες στο προσβάσιμο χωράφι του Συλλόγου
 • Εκδρομές

Που έχουν ως απώτερο σκοπό την  ψυχαγωγία των ωφελουμένων αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας  και ικανοποίηση των βασικών αναγκών κοινωνικοποίησης  και της ενσωμάτωσης τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης  Ημερήσιας Φροντίδας - ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ  του ΠΕΡΠΑΤΩ είναι 09:00 π.μ  – 17:00 μ.μ. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν:

 1.  Αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον ωφελούμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του (δικαστικό συμπαραστάτη, επίτροπο ή ασκούντα την επιμέλειά του). Ειδικότερα, για τους ωφελούμενους που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης και εφόσον δεν έχει οριστεί νόμιμος εκπρόσωπός τους, την αίτηση δύναται να την υποβάλει ο νόμιμος εκπρόσωπος του αρμοδίου φορέα, συνοδευόμενη από σχετική απόφαση υποβολής αίτησης του αρμοδίου οργάνου του ιδρύματος.
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως. Σε περίπτωση μη ύπαρξης των προαναφερομένων (π.χ. περιπτώσεις ατόμων που διαβιούν σε ιδρύματα) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης. Εάν ο ωφελούμενος είναι αλλοδαπός από τρίτες χώρες απαιτείται και αντίγραφο της άδειας διαμονής εν ισχύ. Εάν είναι Έλληνας ομογενής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς.
 3. Αντίγραφο ή εκτύπωση Ατομικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος εφόσον το άτομο υποχρεούται να έχει καταθέσει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2022, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υποχρεούται.
 4. Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του ωφελούμενου, (ΚΕΠΑ) εν ισχύ.
 5. Αντίγραφο Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
 6. Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) είναι άνεργος/η, απαιτείται αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ.
 7. Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) ή άλλο μέλος της οικογένειας ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ, απαιτείται αντίγραφο/α βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του/τους εν ισχύ.
 8. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 του ωφελούμενου ή του νόμιμου κηδεμόνα/ εκπροσώπου, που να αναφέρει ότι:
  α) δεν θα λαμβάνει αποζημίωση για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που του παρέχονται από το ΚΔΗΦ/λοιπό Κέντρο από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη, και
  β) δεν θα λαμβάνει υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών, ο οποίος χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη.
 10.  Σε περίπτωση ωφελούμενου από ίδρυμα/θεραπευτήριο/ΚΚΠΠ, κ.α.:
  -Σχετική βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου / νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος/θεραπευτηρίου/ΚΚΠΠ, κ.α. που να πιστοποιεί τη διαβίωση του σε αυτό και να βεβαιώνει ότι, σε περίπτωση επιλογής του αιτούντος για την συμμετοχή του στην πράξη, θα προσκομίσει στο δικαιούχο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ατομικό και κοινωνικό ιστορικό του ωφελούμενου και σχετική έκθεση/αξιολόγηση του ωφελούμενου από την επιστημονική ομάδα του ιδρύματος.
  -Συνοπτική έκθεση της επιστημονικής ομάδας για το βαθμό προσαρμογής του ατόμου στο πρόγραμμα του ΚΔΗΦ. Στη σχετική έκθεση θα πρέπει επίσης να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ωφελούμενος συναινεί για τη συμμετοχή του στην πράξη.

  Για τους ωφελούμενους που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης/θεραπευτήρια/ΚΚΠΠ, κ.α. η αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών/εγγράφων των ανωτέρω σημείων 2, 3, 5 και 8 , δύναται να καλυφθεί με σχετική υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος, μετά από σχετική απόφαση εξουσιοδότησης του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος.
   
  Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ο φορέας θα προβεί στην επιλογή 14 επιπλέον  ωφελούμενων με τη διαδικασία μοριοδότησης βάσει κριτηρίων επιλογής, βάσει των παρακάτω κριτηρίων επιλογής:

Τύπος πλαισίου διαµονής (ίδρυµα κλειστής περίθαλψης, οικογενειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο).
Ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούµενου.
Ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα (στο εισόδηµα δεν περιλαµβάνεται οποιοδήποτε επίδοµα).
Οικογενειακή κατάσταση.
Εργασιακή κατάσταση του γονέα/νόµιµου κηδεµόνα.
Αναλυτικά, η µοριοδότηση των κριτηρίων έχει ως εξής:

 1. * Προσδιορίζεται σύµφωνα µε το κατώφλι φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ. Για το έτος 2023 το όριο της φτώχειας
 2. προσδιορίζεται σε ετήσιο εισόδηµα 5.712 ευρώ για µονοπρόσωπο νοικοκυριό και σε 11.995 ευρώ για νοικοκυριά µε
  δύο ενήλικες και δύο εξαρτώµενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών Για τον υπολογισµό του διαθέσιµου εισοδήµατος
 3. του νοικοκυριού, στην παρούσα πρόσκληση, λαµβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδηµα µετά την αφαίρεση του φόρου
  και της εισφοράς και δεν περιλαµβάνεται οποιοδήποτε επίδοµα.

Β. Κατάθεση δικαιολογητικών και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στα γραφεία του Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ» Τέρμα Λεωφόρος Δημοκρατίας Κομοτηνή 69132 μέχρι την 27/09/2023 και ώρες 09:00 – 17:00.
Έγκυρες θα θεωρηθούν οι αιτήσεις που θα παραληφθούν και πρωτοκολληθούν έως την Τετάρτη 27/09/2023 και ώρα 13:00.

Γ. Κριτήρια επιλογής ωφελουμένων

 

Κατόπιν της λήξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ο φορέας θα προβεί στην επιλογή επιπλέον  δεκατέσσερα (14) ωφελούμενων με τη διαδικασία μοριοδότησης  βάσει των παρακάτω κριτηρίων επιλογής:

 • Τύπος πλαισίου διαμονής (ίδρυμα κλειστής περίθαλψης, οικογενειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο).
 • Ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούμενου.
 • Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (στο εισόδημα δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα).
 • Οικογενειακή κατάσταση.
 • Εργασιακή κατάσταση του γονέα/νόμιμου κηδεμόνα.

Αναλυτικά, η μοριοδότηση των κριτηρίων έχει ως εξής:

 


 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

1. Τύπος πλαισίου διαμονής

Ίδρυμα κλειστής περίθαλψης, θεραπευτήρια / ΚΚΠΠ, κ.α.

40

Οικογενειακού τύπου στεγαστικές δομές (ατομική/ οικογενειακή κατοικία, ΣΥΔ). 

10

1. Ασφαλιστική ικανότητα

Ανασφάλιστος/η

30

Ασφαλισμένος/η

10

2. Ύψος ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος

Εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας *

20

Εισόδημα πάνω από το όριο της φτώχειας

10

3. Οικογενειακή κατάσταση

Ύπαρξη άλλου ΑμεΑ στην οικογένεια (δεν υπολογίζεται ο αιτούμενος)

12

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών

12

Τρίτεκνοι/Πολύτεκνοι (άνω των δύο εξαρτώμενων μελών εκτός του ωφελούμενου).

8

4. Εργασιακή κατάσταση του γονέα /νόμιμου κηδεμόνα

Άνεργος/η

10

Εργαζόμενος/η

5

* Προσδιορίζεται σύµφωνα µε το κατώφλι φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ. Για το έτος 2023 το όριο της φτώχειας προσδιορίζεται σε ετήσιο εισόδηµα 5.712 ευρώ για µονοπρόσωπο νοικοκυριό και σε 11.995 ευρώ για νοικοκυριά µε
δύο ενήλικες και δύο εξαρτώµενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών Για τον υπολογισµό του διαθέσιµου εισοδήµατος του νοικοκυριού, στην παρούσα πρόσκληση, λαµβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδηµα µετά την αφαίρεση του φόρου
και της εισφοράς και δεν περιλαµβάνεται οποιοδήποτε επίδοµα.

Δ. Διαδικασία επιλογής ωφελουμένων

Στάδια της διαδικασίας επιλογής:

1) Εξέταση/έλεγχος των αιτήσεων του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων/θέσεων στην πράξη, σύμφωνα με τον αριθμό των αιτήσεων και την πληρότητα των δικαιολογητικών. 

Στο στάδιο αυτό, εκπονείται σχετικός πίνακας δυνητικών συμμετεχόντων με τον αριθμό των ατόμων που οι αιτήσεις τους κρίνονται από την Επιτροπή ως πλήρεις (πληρότητα δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησης) και επομένως γίνονται δεκτές από την Επιτροπή. 

2) Επιλογή των συμμετεχόντων στην πράξη. Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή καταρτίζει σχετικό πίνακας κατάταξης και επιλογής των ωφελουμένων της πράξης, συμπεριλαμβανομένων και των επιλαχόντων, οι οποίοι θα επιλεγούν βάσει των κριτηρίων επιλογής. 

3) Έκδοση απόφασης και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων με ανάρτηση του σχετικού προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του φορέα (www.perpato.gr ) την Πέμπτη 28/09/2023.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση, κατά του ανωτέρω πίνακα, προς την Επιτροπή Αξιολόγησης από τις 28/09/2023 έως την 30/09/2023 και ώρα 13:00 μ.μ. 

Στη συνέχεια, και μετά την διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων, θα αναρτηθεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των ωφελουμένων και επιλαχόντων στις 02/10/2023 στην ιστοσελίδα του φορέα, www.perpato.gr

 

Ε. Κατάθεση δικαιολογητικών και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στα γραφεία του Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ»  (Τέρμα Λεωφόρος Δημοκρατίας,  Κομοτηνή)

Έγκυρες θα θεωρηθούν οι αιτήσεις που θα παραληφθούν και πρωτοκολληθούν έως την Τετάρτη 27/09/2023 και ώρα 13:00.

 

ΣΤ. Παροχή πληροφοριών

Η παρούσα διατίθεται από το Σύλλογο Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ  στον ημερήσιο τύπο και αναρτάται στην ιστοσελίδα του φορέα, στη διεύθυνση www.perpato.gr, καθώς επίσης και στις ιστοσελίδες της Ε.Σ.Α.με.Α (www.esamea.gr) και της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ ( www.posgamea.gr ). 

Επιπλέον, η παρούσα διατίθεται από τον φορέα στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και τα παραρτήματα του, καθώς επίσης και σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα. Γιουσούφ  Βιλντάν

-στο τηλ: 2531036909

-email στο: info@perpato.gr

 -αυτοπροσώπως στα γραφεία του Συλλόγου από τις 09:00 – 17:00

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Συλλόγου

Image removed.

 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΣΠΑ

NEWSLETTER