ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία του Συλλόγου "ΠΕΡΠΑΤΩ». στο πρόγραµµα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027» στο πλαίσιο του «Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» 2021-2027, Άξονας Προτεραιό

 Το Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία του Συλλόγου "ΠΕΡΠΑΤΩ" παρέχει στους 35 ωφελούμενους τις ακόλουθες υπηρεσίες:

- Εκτίμηση αναγκών μέσω αξιολόγησης του κάθε περιστατικού, εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένου πλάνου εκπαίδευσης, φροντίδας και αποκατάστασης, μεταξύ των οποίων υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης

- Εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες και σε δεξιότητες καθημερινής ζωής, με ιδιαίτερη αναφορά σε εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας, στην υποστηριζόμενη λήψη απόφασης και σε προγράμματα σεξουαλικής αγωγής και υγείας ,καθώς και στην προετοιμασία για την αυτόνομη ή υποστηριζόμενη διαβίωση,

- Ανάπτυξη και προαγωγή των επαγγελματικών/εργασιακών δεξιοτήτων, μεταξύ των οποίων επαγγελματικός προσανατολισμός και προεπαγγελματική κατάρτιση,

- Προώθηση στην απασχόληση και εργασιακή ένταξη με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων.

- Προώθηση  αναγκαιότητας της  προσβασιμότητας σε όλους τους τομείς, δυνατότητα δωρεάν έκδοσης και τροποποίησης διπλωμάτων οδήγησης για ανάπηρα άτομα

- Υποστηρικτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό του κάθε ωφελούμενου μέσω της ενσωμάτωσης σε προγράμματα εξόδου και συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης

- Παρασκευή γευμάτων και εστίαση ωφελούμενων .

- Προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης της κοινότητας για θέματα που αφορούν την αναπηρία , την καταπολέμηση σχετικών προκαταλήψεων και την υιοθέτηση σύγχρονων αντιλήψεων για αυτήν,

- Ψυχαγωγικές πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες

- Προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης για το προσωπικό και τους εθελοντές τα οποία εμπεριέχουν χρήση αμαξιδίου και τεχνικές μεταφοράς από και προς το αμαξίδιο

- Καταγραφή και συνεχής αξιολόγηση των δραστηριοτήτων από τη διεπιστημονική ομάδα

- Μεταφορά των ωφελούμενων με ειδικό-διαμορφωμένο-προσβάσιμο βαν του Συλλόγου που εξασφαλίζει τη μεταφορά από και προς το κέντρο με συνοδεία μεταφορέα για τη ασφαλέστερη μετακίνηση των ωφελούμενων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες σχεδιάζονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και τη Διεπιστημονική Ομάδα, το εξατομικευμένο πρόγραμμα του κάθε ωφελούμενου διαμορφώνεται σε εξαμηνιαία βάση σύμφωνα με  την εξέλιξη της κλινικής εικόνας του και καθημερινών αναγκών αποκατάστασης - αποθεραπείας και  παρέχονται εντός και εκτός των χώρων του Κέντρου.

Τα υποστηρικτικά προγράμματα που εμπλουτίζουν  το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των ωφελουμένων  είναι :

- Τμήμα πληροφορικής

- Καλλιτεχνικές Κατασκευές και δημιουργική μαγειρική που εντάσσεται στο πρόγραμμα της εργοθεραπείας

- Σεξουαλική υγεία και εκπαίδευση

- Παροχή μαθημάτων οδήγησης με σκοπό την έκδοση αναπηρικού διπλώματος σε  συνεργασία με αρμόδιους  φορείς - σχολές οδηγών της περιοχής μας.

- Προετοιμασία φακέλων ΚΕΠΑ με τη βοήθεια του εξειδικευμένου προσωπικού

- Παροχή διάφορων βοηθημάτων για βελτίωση της καθημερινότητας τους

- Ενασχόληση με Κανό Καγιάκ

- Ενασχόληση με Παραολυμπιακά Αθλήματα

- Προβολή ταινιών

- Δραστηριότητες στο προσβάσιμο χωράφι του Συλλόγου

- Έκδρομές

Οι παραπάνω υπηρεσίες έχουν ως απώτερο σκοπό την  ψυχαγωγία των ωφελουμένων αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας  και ικανοποίηση των βασικών αναγκών κοινωνικοποίησης  και της ενσωμάτωσης τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Σε πρώτο επίπεδο 35 ανάπηρα άτομα θα λάβουν εξατομικευμένες και στενευμένες υπηρεσίες που σκοπό έχουν την ένταξη τους στην κοινωνία, τη βελτίωσή της ποιότητας υγείας τους και συνολικά της ζωής τους, και στην αυτόνομη διαβίωση τους στο βαθμό που η βλάβη τους τους επιτρέπει.

Σε δεύτερο επίπεδο ωφελούμενοι θα είναι το οικογενειακό και περιβάλλον των ανάπηρων ατόμων, το οποίο εκπαιδεύεται στην συνέχιση της στήριξης του ανάπηρου ατόμου στο σπίτι, την εργασία στις σπουδές και σε άλλες δραστηριότητες εκτός Κέντρου. Συγχρόνως παρέχεται στις οικογένειες των ωφελούμενων στήριξη με συμβουλευτικές συνεδρίες αλλά και με βοήθεια για  τις τροποποιήσεις και τις επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στην οικία του ωφελούμενου για να είναι προσβάσιμο

Σε τρίτο επίπεδο έμμεσα ωφελούμενοι μέσω της εξωστρέφειας της πράξης αλλά και το δίκτυο συνεργασίας που έχει δημιουργηθεί από το Σύλλογο ΠΕΡΠΑΤΩ είναι η τοπική κοινωνία του Ν. Ροδόπης, η εκπαιδευτική κοινότητα, οι επαγγελματίες υγείας, οι επαγγελματίες κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων του Ν. Ροδόπης αλλά και άλλων  νομών της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Το Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία του Συλλόγου "ΠΕΡΠΑΤΩ, επιδιώκει την ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες  υπηρεσίες, στη συμμετοχή μειονεκτούσαν ομάδων στον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την ενεργή κοινωνική ζωή χωρίς αποκλεισμούς και στην ενίσχυση των υπηρεσιών ένταξης των ανάπηρων ατόμων στην κοινωνία. Επίσης θα συμβάλλει στην ποιότητα ζωής των ανάπηρων ατόμων που χρήζουν υποστήριξης. στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην  πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και στην καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση ίσων ευκαιριών.

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

 • Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής προς τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό
 • Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων και η καταπολέμηση του  κοινωνικού αποκλεισμού

Πιο συγκεκριμένα

Ωφελούμενοι:

 • Βελτίωση της καθημερινής Διαβίωσης
 • Απόκτηση κοινωνικών, γνωστικών δεξιοτήτων καθώς και δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης
 • Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και αυτογνωσίας
 • Βελτίωση της σωματικής αλλά και νοητικής κατάστασης
 • Δυνατότητας ατομικής και ομαδικής άσκησης
 • Ψυχαγωγία και άθληση
 • Ανάπτυξη δημιουργικότητας και διαχείριση ελεύθερου χρόνου 

Κοινότητα :

 • Κοινωνική αλληλεπίδραση
 • Ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για τη διαβίωση των Αμεα.
 • Προσβασιμότητα
 • Μείωση Κοινωνικού αποκλεισμού
 • Ίσες ευκαιρίες
 • Ίσα δικαιώματα
 • Δυνατότητες συνεργασίας διεπιστημονικής ομάδας και κοινότητας 

Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων 

Το ωράριο λειτουργίας του του Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία του Συλλόγου "ΠΕΡΠΑΤΩείναι 09:00 π.μ.  – 17:00 μ.μ.

 

 

NEWSLETTER