23/06/2021
Πρόσκληση Eκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση ενεργειών του παραδοτέο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση ενεργειών του παραδοτέου 6.1.3 “ Ανάπτυξη οδηγού για επιτυχή κοινωνική επιχειρηματικότητα στην διασυνοριακή περιοχή/ Development of a roadmap for successful social entrepreunership in the CB area” του Πακέτου Εργασίας 6 (WP 6) «Entrepreneurship support and acceleration/ Υποστήριξη και επιτάχυνση της επιχειρηματικότητας» του έργου με τίτλο “Social agri-entrepreneurship for people with disabilities in the crossborder area/Κοινωνική αγρο-επιχειρηματικοτητα για ΑμεΑ στη διασυνοριακή περιοχή/ AGRI-ABILITY” στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A  'Ελλάδα -Βουλγαρία 2014-2020”