21/01/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΕΔΗΦ- ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑμεΑ του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩστε τον τ
Κομοτηνή 115
Αρ. Πρωτ. : 20/01/2019
 
Ο Σύλλογος Ατόμων με κινητικά προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ» ενεργώντας  ως ανάδοχος της Πράξης «ΚΕΔΗΦ- ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ  ΑμεΑ του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, προσκαλεί άτομα με κινητικά και ψυχοκινητικά προβλήματα ή με οποιαδήποτε μορφή κινητική αναπηρία  να υποβάλουν αίτηση για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και διημέρευσης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης ΑμεΑ του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ.
Παρεχόμενες υπηρεσίες:
Σκοπός του ΚΕΔΗΦ – Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης ΑμεΑ του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ είναι η παροχή υπηρεσιών σε ΑμεΑ που θα εκπαιδεύονται σε αυτό προκειμένου να συμμετέχουν σε όσο δυνατόν περισσότερους τομείς της ζωής, με τον Βαθμό αυτονομίας που θα έχει ο καθένας.
Το ΚΕΔΗΦ θα παρέχει για χρονική διάρκεια 3 ετών τις ακόλουθες υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε ΑμεΑ.
Συγκεκριμένα θα παρέχει υπηρεσίες:
 • Μεταφορά των ωφελουμένων με το ειδικό διαμορφωμένο – προσβάσιμο βαν του Συλλόγου τους οποίους θα συνοδεύει ο άρρεν μεταφορέας για την ασφαλή μετακίνηση τους από και προς τις οικείες τους.
 • Τη διημέρευση και ημερήσια φροντίδα τους ανάλογα με τις ανάγκες τους.
 • Την παροχή ελαφρού γεύματος το οποίο συμπεριλαμβάνει απαραιτήτως φρούτα εποχής.
 •  Συνεδρίες συμβουλευτικής στήριξης, οι οποίες διεξάγονται με σκοπό να διευθετηθούν οι ιατρικές ανάγκες των ωφελουμένων και ταυτόχρονα να γίνονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την κάλυψη των αναγκών των ωφελουμένων.
 • Συνεδρίες Φυσικοθεραπείας που διεξάγονται στο ιατρείο του Κέντρου όπου και παρέχεται ο απαραίτητος εξοπλισμός.
 • Συνεδρίες Εργοθεραπείας που διεξάγονται είτε στο γυμναστήριο του Κέντρου είτε στο χώρο φυσικοθεραπείας ανάλογα το πρόγραμμα του ωφελούμενου και του εξοπλισμού που απαιτείται.
 • Ψυχολογική υποστήριξη τόσο των ωφελουμένων όσο και των οικογενειών τους.
 • Προγράμματα ατομικής και ομαδικής εκγύμνασης, αλλά βιωματικά προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης / αυτονομίας που θα εμπεριέχουν χρήση αμαξιδίου, μεταφορές από και προς αμαξίδιο κ.α. Οι παραπάνω δραστηριότητες θα διεξάγονται είτε στο χώρο του γυμναστηρίου είτε σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο δωμάτιο που θα υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός.
 • Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και χειροτεχνίες. Τα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης θα διεξαχθούν στο τμήμα εργοθεραπείας του κέντρου.
 • Κοινωνική υποστήριξη και ενσωμάτωση στο κοινωνικό σύνολο με:
 • Προγράμματα εξόδου και κοινωνικοποίησης (καφετέρια, μουσεία, εκθέσεις κτλ)
 • Συμμετοχή σε πολιτιστικά δρώμενα της πόλης.
 • Συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, επαφή με μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές μέσα από τις επισκέψεις και την πρακτική άσκηση αυτών στον χώρο του.
 • Παρακολούθηση εξωτερικών δραστηριοτήτων ψυχοκινητική – Σκοποβολή και Boccia στις εγκαταστάσεις των ΣΕΦΑΑ του ΔΠΘ.
 • Τα υποστηρικτικά προγράμματα που εμπλουτίζουν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των ωφελουμένων είναι :
 • Αποκατάσταση στο νερό: κατόπιν εξέτασης της ψυχοκινητικής κατάστασης των ωφελουμένων, εφόσον εγκριθεί και από τον υπεύθυνο ιατρό του Κέντρου, οι ωφελούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν συνεδρίες υδροθεραπείας στις εγκαταστάσεις των ΣΕΦΑΑ του ΔΠΘ.
 • Τμήμα πληροφορικής
 • Καλλιτεχνικές Κατασκευές
 • Εκδρομές ,που έχουν ως απώτερο σκοπό την ψυχαγωγία των ωφελουμένων αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και ικανοποίηση των βασικών αναγκών κοινωνικοποίησης και της ενσωμάτωσης τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης  Ημερήσιας Φροντίδας - ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ  του ΠΕΡΠΑΤΩ είναι 09:00 π.μ  – 17:00 μ.μ.Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν:
 1.  Αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον ωφελούμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του (δικαστικό συμπαραστάτη, επίτροπο ή ασκούντα την επιμέλειά του). Ειδικότερα, για τους ωφελούμενους που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης και εφόσον δεν έχει οριστεί νόμιμος εκπρόσωπός τους, την αίτηση δύναται να την υποβάλει ο νόμιμος εκπρόσωπος του αρμοδίου φορέα, συνοδευόμενη από σχετική απόφαση υποβολής αίτησης του αρμοδίου οργάνου του ιδρύματος.
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως. Σε περίπτωση μη ύπαρξης των προαναφερομένων (π.χ. περιπτώσεις ατόμων που διαβιούν σε ιδρύματα) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης. Εάν ο ωφελούμενος είναι αλλοδαπός από τρίτες χώρες απαιτείται και αντίγραφο της άδειας διαμονής εν ισχύ. Εάν είναι Έλληνας ομογενής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς.
 3. Αντίγραφο ή εκτύπωση Ατομικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος εφόσον το άτομο υποχρεούται να έχει καταθέσει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2017, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υποχρεούται.
 4. Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του ωφελούμενου, εν ισχύ.
 5. Αντίγραφο Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
 6. Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) είναι άνεργος/η, απαιτείται αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ.
 7. Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) ή άλλο μέλος της οικογένειας ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ, απαιτείται αντίγραφο/α βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του/τους εν ισχύ.
 8. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ).
 9. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 του ωφελούμενου ή του νόμιμου κηδεμόνα/ εκπροσώπου, που να αναφέρει ότι:
  α) δεν θα λαμβάνει αποζημίωση για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που του παρέχονται από το ΚΔΗΦ/λοιπό Κέντρο από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη, και
  β) δεν θα λαμβάνει υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών, ο οποίος χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη.
 10.  Σε περίπτωση ωφελούμενου από ίδρυμα/θεραπευτήριο/ΚΚΠΠ, κ.α.:
  -Σχετική βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου / νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος/θεραπευτηρίου/ΚΚΠΠ, κ.α. που να πιστοποιεί τη διαβίωση του σε αυτό και να βεβαιώνει ότι, σε περίπτωση επιλογής του αιτούντος για την συμμετοχή του στην πράξη, θα προσκομίσει στο δικαιούχο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ατομικό και κοινωνικό ιστορικό του ωφελούμενου και σχετική έκθεση/αξιολόγηση του ωφελούμενου από την επιστημονική ομάδα του ιδρύματος.
  -Συνοπτική έκθεση της επιστημονικής ομάδας για το βαθμό προσαρμογής του ατόμου στο πρόγραμμα του ΚΔΗΦ. Στη σχετική έκθεση θα πρέπει επίσης να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ωφελούμενος συναινεί για τη συμμετοχή του στην πράξη.

  Για τους ωφελούμενους που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης/θεραπευτήρια/ΚΚΠΠ, κ.α. η αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών/εγγράφων των ανωτέρω σημείων 2, 3, 5 και 8 , δύναται να καλυφθεί με σχετική υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος, μετά από σχετική απόφαση εξουσιοδότησης του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος.
   
  Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ο φορέας θα προβεί στην επιλογή 21 ωφελούμενων με τη διαδικασία μοριοδότησης βάσει κριτηρίων επιλογής, όπως αναγράφονται στη σχετική πρόσκληση.
Β. Κατάθεση δικαιολογητικών και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης
Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στα γραφεία του Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ» Τέρμα Λεωφόρος Δημοκρατίας Κομοτηνή 69132 μέχρι την 25/01/2019 και ώρες 09:00 – 15:00.
Έγκυρες θα θεωρηθούν οι αιτήσεις που θα παραληφθούν και πρωτοκολληθούν έως την Παρασκευή 25/01/2019 και ώρα 15:00.
Γ. Κριτήρια επιλογής ωφελουμένων
 
Κατόπιν της λήξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ο φορέας θα προβεί στην επιλογή εικοσιένα  (21) ωφελούμενων με τη διαδικασία μοριοδότησης  βάσει των παρακάτω κριτηρίων επιλογής:
v  Τύπος πλαισίου διαμονής (ίδρυμα κλειστής περίθαλψης, οικογενειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο).
v  Ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούμενου.
v  Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (στο εισόδημα δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα).
v  Οικογενειακή κατάσταση.
v  Εργασιακή κατάσταση του γονέα/νόμιμου κηδεμόνα.
Αναλυτικά, η μοριοδότηση των κριτηρίων έχει ως εξής:
 ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ
1. Τύπος πλαισίου διαμονής Ίδρυμα κλειστής περίθαλψης, θεραπευτήρια / ΚΚΠΠ, κ.α. 40
Οικογενειακού τύπου στεγαστικές δομές (ατομική/ οικογενειακή κατοικία, ΣΥΔ).  10
1. Ασφαλιστική ικανότητα Ανασφάλιστος/η 30
Ασφαλισμένος/η 10
2. Ύψος ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος Εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας * 20
Εισόδημα πάνω από το όριο της φτώχειας 10
3. Οικογενειακή κατάσταση Ύπαρξη άλλου ΑμεΑ στην οικογένεια (δεν υπολογίζεται ο αιτούμενος) 12
Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών 12
Τρίτεκνοι/Πολύτεκνοι (άνω των δύο εξαρτώμενων μελών εκτός του ωφελούμενου). 8
4. Εργασιακή κατάσταση του γονέα /νόμιμου κηδεμόνα Άνεργος/η 10
Εργαζόμενος/η 5
* Προσδιορίζεται σύμφωνα με το κατώφλι φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό για το έτος 2014 ορίζεται σε 4.608 € για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενα κατά το 0,5 για τον σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών και κατά 0,3 για κάθε παιδί κάτω των 13 ετών. Για τον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, στην 
παρούσα πρόσκληση, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου και της εισφοράς και δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα.
 
Δ. Διαδικασία επιλογής ωφελουμένων
Στάδια της διαδικασίας επιλογής:
1) Εξέταση/έλεγχος των αιτήσεων του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων/θέσεων στην πράξη, σύμφωνα με τον αριθμό των αιτήσεων και την πληρότητα των δικαιολογητικών. 
Στο στάδιο αυτό, εκπονείται σχετικός πίνακας δυνητικών συμμετεχόντων με τον αριθμό των ατόμων που οι αιτήσεις τους κρίνονται από την Επιτροπή ως πλήρεις (πληρότητα δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησης) και επομένως γίνονται δεκτές από την Επιτροπή. 
2) Επιλογή των συμμετεχόντων στην πράξη. Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή καταρτίζει σχετικό πίνακας κατάταξης και επιλογής των ωφελουμένων της πράξης, συμπεριλαμβανομένων και των επιλαχόντων, οι οποίοι θα επιλεγούν βάσει των κριτηρίων επιλογής. 
3) Έκδοση απόφασης και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων με ανάρτηση του σχετικού προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του φορέα (www.perpato.gr ) την Δευτέρα 28/01/2019
Οι ωφελούμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση, κατά του ανωτέρω πίνακα, προς την Επιτροπή Αξιολόγησης από τις 29/01/2019 έως την 31/01/2019 και ώρα 12:00 μ.μ. 
Στη συνέχεια, και μετά την διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων, θα αναρτηθεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των ωφελουμένων και επιλαχόντων στις 02/02/2019 στην ιστοσελίδα του φορέα, www.perpato.gr
 
Ε. Κατάθεση δικαιολογητικών και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης
Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στα γραφεία του Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ»  (Τέρμα Λεωφόρος Δημοκρατίας,  Κομοτηνή)
Έγκυρες θα θεωρηθούν οι αιτήσεις που θα παραληφθούν και πρωτοκολληθούν έως την 25/01/2019, και ώρα 15:00.
 
ΣΤ. Παροχή πληροφοριών
Η παρούσα διατίθεται από το Σύλλογο Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ  στον ημερήσιο τύπο και αναρτάται στην ιστοσελίδα του φορέα, στη διεύθυνση www.perpato.gr, καθώς επίσης και στις ιστοσελίδες της Ε.Σ.Α.με.Α (www.esamea.gr) και της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ ( www.posgamea.gr ). 
Επιπλέον, η παρούσα διατίθεται από τον φορέα στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και τα παραρτήματα του, καθώς επίσης και σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα. Γιουσούφ  Βιλντάν
-στο τηλ: 2531036909
-email στο: info@perpato.gr
 -αυτοπροσώπως στα γραφεία του Συλλόγου από τις 09:00 – 15:00
 
 
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Συλλόγου
 
 
Αλέξανδρος - Χέλμουτ Ταξιλδάρης