Δωρεάν νομική βοήθεια για τα ανάπηρα άτομα

Από το 2004 έχει θεσπιστεί νόμος που προστατεύει τους πολίτες χαμηλού εισοδήματος με παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας. Πρόσφατα, στην κατηγορία αυτή προστέθηκαν το 2023  και οι πολίτες με ποσοστό αναπηρίας άνω των 67% ανεξαρτήτως εισοδήματος. Αναλυτικότερα, δικαιούχοι νομικής βοήθειας είναι και οι πολίτες με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (προσθήκη παρ.3Α στο ήδη υπάρχον ν.3226/2004). Η νομική βοήθεια παρέχεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου όπου αναφέρει συνοπτικά το αντικείμενο της δίκης ή της πράξης και τα στοιχεία που βεβαιώνουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την παροχή της βοήθειας.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή βεβαίωση του εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης.

2. Αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής καταστάσεως.

3.Εκκαθαριστικό σημείωμα.

4. Α.Φ.Μ

5 Βεβαιώσεις υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, ένορκες βεβαιώσεις και αποδεικτικά της κατά τις παρ. 1 και 3Α του άρθρου 1 κατοικίας ή διαμονής, εάν πρόκειται για πολίτη τρίτου κράτους. Ειδικά για τους δικαιούχους της παρ. 3Α του άρθρου 1,

6 επισυνάπτεται πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές).

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δίκη.

 

ΠΩΣ ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Για το διορισμό δικηγόρου η επιλογή γίνεται βάσει καταστάσεως που καταρτίζει ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος. Ο εκάστοτε σύλλογος συντάσσει μηνιαία κατάσταση των δικηγόρων υπηρεσίας του επόμενου μήνα ξεχωριστά για ποινικές και ξεχωριστά για υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα. Παράλληλα, συντάσσει και αποστέλλει ημερήσια κατάσταση με ικανό αριθμό δικηγόρων για τη παροχή νομικής βοήθειας στη ανάκριση και στη εκδίκαση κακουργημάτων και αυτόφωρων πλημμελημάτων. Διαγράφεται από το πίνακα και δεν μπορεί να γραφεί στο μέλλον δικηγόρος που αρνήθηκε να αναλάβει ή εγκατέλειψε το έργο της υπεράσπισης χωρίς σπουδαίο λόγο σύμφωνα με τη κρίση τους δικαστή ή του προέδρου που διευθύνει το δικαστήριο. Οι συνήγοροι υπηρεσίας ορίζονται κατ’ αλφαβητική σειρά από τη αντίστοιχη κατάσταση του Δικηγορικού Συλλόγου. Ο δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή δικαστικός επιμελητής έχει υποχρέωση να δεχθεί και να εκτελέσει την εντολή δίχως αξίωση προκαταβολής αμοιβής ή δικαιωμάτων.   Κάθε δικηγόρος μπορεί να χρεωθεί με μόνο μια υπόθεση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Η παροχή νομικής βοήθειας σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού και ποινικού χαρακτήρα συνίσταται στη απαλλαγή από τη υποχρέωση καταβολής μέρους ή του συνόλου εξόδων της διαδικασίας. Απαλλαγή περιλαμβάνει ιδίως τα τέλη χαρτόσημου, το τέλος δικαστικού ενσήμου, το τέλος απογράφου και τις προσαυξήσεις τους, τα δικαιώματα μαρτύρων, των πραγματογνωμόνων, τα δικαιώματα ή την αμοιβή του διορισμένου δικηγόρου καθώς και τη υποχρέωση  εγγυοδοσίας για τα έξοδα αυτά. Η νομική βοήθεια παρέχεται χωριστά για κάθε δίκη, ισχύει για κάθε βαθμό δικαιοδοσίας για κάθε δικαστήριο και αφορά και την αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης.

NEWSLETTER