04/10/2013
Εφαρμογή μειωμένου ωραρίου εργασίας λόγω αναπηρίας με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
«Εφαρμογή μειωμένου ωραρίου εργασίας λόγω αναπηρίας σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου κανονιστικά καθορισμένου»
 
Με την  αρ.πρωτ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/5469/11.2.2013 (ΑΔΑ: ΑΔΑ:ΒΕΤΩΧ-ΔΞΜ) εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών - Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας- Τμήμα Συνθηκών Εργασίας και Παραγωγικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , που αφορά στη μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών, σύμφφωνα με την αριθμ.268/2012 Γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με τακτικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., οι οποίοι έχουν βεβαιωμένη αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, ή έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, ή σύζυγο με αναπηρία με ποσοστό 100%, τον οποίο συντηρούν και απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου λόγω των συνθηκών  εργασίας τους, γνωστοποιείται ότι έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η αριθμ.241/2013 Γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την οποία επεκτείνεται η προαναφερόμενη διευκόλυνση χρήση μειωμένου ωραρίου κατά μία (1) ώρα την ημέρα και σε υπαλλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου.

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος
Πηγή: www.ydmed.gov.gr