13/03/2013
Εργόσημο ποιες οι αλλαγές σε εισφορές και επαγγέλματα το 2013

   Με το άρθρο 74 του νέου πολυνομοσχεδίου του υπουργείου εργασίας ρυθμίζονται θέματα και αλλαγές για το εργόσημο το 2013. Ειδικότερα, επαναπροσδιορίζονται οι ειδικότητες του κατ΄οίκον απασχολούμενου προσωπικού που αμείβεται με το εργόσημο, προστίθενται ορισμένες νέες κατηγορίες, ενώ αυστηροποιούνται και οι όροι χρήσης αυτού.

  Όπως είναι γνωστό, είχε θεσπίστεί η δυνατότητα καταβολής της αμοιβής του κατ’ οίκον απασχολούμενου προσωπικού καθώς και των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και εργαζόμενου) και η απόδοση τους υπέρ του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης με την έκδοση ειδικού εργόσημου . Επίσης, καθορίστηκαν οι εργασίες ή υπηρεσίες του κατ’ οίκον απασχολούμενου προσωπικού που υπάγονται στη ρύθμιση του εργοσήμου, καθώς και οι φορείς που εκδίδουν και διαθέτουν το εργόσημο.

  Οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου υπολογίζονταν σε ποσοστό 20% και εμπεριέχονται στην αναγραφόμενη τιμή του εργοσήμου. Οι ανωτέρω εργαζόμενοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους Κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας, καθώς και στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και στον Ο.Ε.Κ., ενώ δικαιώνονται διπλάσιες ημέρες ασφάλισης από όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού των εισφορών με το ανά ημέρα ή μήνα εργασίας ποσό εισφοράς που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και δεν μπορούν να υπερβούν τις 30 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα ή τις 360 ημέρες ασφάλισης κατά έτος.

   Το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο του εργοσήμου ήταν προβληματικό και προκάλεσε απώλεια εσόδων, καθώς οι αμειβόμενοι με το εργόσημο ασφαλισμένοι κατέβαλλαν πολύ χαμηλές ασφαλιστικές εισφορές (20% έναντι 34,65% που ισχύει για τους λοιπούς ασφαλισμένους του Ιδρύματος που ασφαλίζονται στους ίδιους κλάδους ), ενώ δικαιούνταν πλήρεις παροχές, με αποτέλεσμα αφενός να επιβαρύνεται αρκετά το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αφετέρου να υπάρχει άνιση μεταχείριση έναντι των λοιπών ασφαλισμένων του Ιδρύματος. Με δεδομένη την παρούσα οικονομική συγκυρία, αλλά και την ανάγκη δημοσιονομικού εξορθολογισμού επ΄ ωφελεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προτείνεται η τροποποίηση του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου και η αυστηροποίηση των όρων λήψης των παροχών.

Ποιες είναι οι αλλαγες στο εργόσημο

  Ειδικότερα οι αλλαγες που επερχονται στο εργόσημο με το νομοσχέδιο του υπουργείου εργασίας είναι οτι επεκτείνεται η εφαρμογή του σε δύο νέες κατηγορίες προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες καθαρισμού και φροντίδας κήπου σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας –εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές δεν είναι υπάλληλοι ή μέλη εταιριών. Επίσης αυξάνεται το ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών από 20% σε 30%, καταργείται ο διπλασιασμός των ημερών ασφάλισης που προκύπτουν από το εργόσημο και θεσπίζονται 25 ημέρες ασφάλισης ανά ημερολογιακό μήνα ή 300 ανά έτος (έναντι 30 ημερών ασφάλισης και 360 αντίστοιχα που ισχύει μέχρι σήμερα), προκειμένου η σχέση μεταξύ ασφαλιστικών εισφορών και καταβαλλόμενων παροχών να γίνει πιο αναλογική και να αποτραπεί η περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Επίσης, οι ημέρες ασφάλισης που προκύπτουν κατά τα ανωτέρω ανάγονται στο μήνα εξαργύρωσης του εργοσήμου.

Ποιες οι κατηγορίες που μπορουν να εργάζονται με εργόσημο

  Ενδεικτικά στο εργόσημο υπάγονται οι εξής εργασίες ή υπηρεσίες:
α οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (ενδεικτικά: οικιακοί βοηθοί για οικιακή καθαριότητα και γενικό νοικοκυριό, οδηγοί),
β. οι κηπουρικές εργασίες,
γ. η φύλαξη και μεταφορά παιδιών , νηπίων και βρεφών,
δ. η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης των ατόμων αυτών για συμμετοχή τους σε πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες,
ε. oι υπηρεσίες που παρέχονται από συμμετέχοντες σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, που χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση (ΣΥΔ),
στ. η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων και η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας (φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας)
ζ. οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες,
η. η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων,
θ. οι αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος)
Β. Προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και κηπουρικής κοινοχρήστων χώρων πολυκατοικιών, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μη παρέχον την υπηρεσία αυτή ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλος εταιρείας.