09/10/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την κάλυψη αναγκών του Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης- ΠΕΡΠΑΤΩ , που εδρεύει στην Κομοτηνή, και συγκεκριμένα επί της οδού Τέρμα λεωφόρου Δημοκρατίας, με αντικείμενο την εκτέλεση των παραδοτέων 1.1.2 (Συντονισμός και διαχείριση έργου/Project coordination and management)  και 1.1.3 (Ανάπτυξη εγχειριδίου διαχείρισης έργου και ελέγχου ποιότητας /Development of project management and quality control manual)  του έργου με τίτλο 'Social agrientrepreneurship for disabled people in the cross border area/AgriAbility' που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”.