27/11/2014
Επίδομα για Α.μεΑ. φοιτητές Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ

Φοιτητές με κινητική αναπηρία οι οποίοι φοιτούν στα Ελληνικά Πανεπιστήμια ή Τεχνολογικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), δικαιούνται σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας επίδομα, το οποίο χορηγείται από το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
• Αίτηση προς το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων
• Αντίγραφο βεβαίωσης φοίτησης από το ΑΕΙ/ΤΕΙ στο οποίο φοιτούν (χρειάζεται ανανέωση κάθε Οκτώβριο),
• Αντίγραφο γνωμάτευσης από υγειονομική επιτροπή που αναγράφει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%

Το επίδομα χορηγείται μόνο σε άτομα με κινητική αναπηρία και για μέχρι 5(πέντε) έτη φοίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες:

Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων
Κοινωνική Υπηρεσία: 2132015181