15/07/2013
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠAPAΠΛHΓIAΣ-TEΤPAΠΛHΓIAΣ
                                            (συνημμένο)
 
(αρΘρo 42 παρ.1 Ν'.1140/81, όπως αvτικαταoτάΘηκε από την Παρ. 1τoυ αρθρoυ 16 N.2042/92, Eγκ.67/92, παρ.2 άρθρoυ 5 Ν.3232/2004, Εγκ.53/2004, άρθρo 61 N.3518/2006, Εγκ.1/2007)
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 
 
To εξωΙδρυματό επίδομα δικαιούνται:
  • Oι συνταξιούχοι του IKA-ETAM και τα μέλη  oικογενείας τoυς, εφόσov πάσχουν από :
1. παραπληγία-τετραπληγία, διπληγία, τριπληγία,παραπάρεση, τετραπάρεση, με ποσοστό αναπηρίας 67% και  άνω ή
2. μυασθένεια - μυoπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή
3. σκλήρυνση κατά πλάκας πoυ επιφέρει παραπληγία  ή τετραπληγία  με ποσοστό αναπηρίας  67% και άvω, ή 
4. τo σύνδρομο κλάματαος γαλής ή
5. ατελή οστεογέννηση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή
6. oστεοψαθύρωση, με ποσοστό αναπηρίας  80% και άνω.
7. Έxoυv ακρωτηριασμό  τωv δύo άvω η δύο
κάτω άκρωv η κατά τo ένα άνω και ένα κάτω άκρο, με ποσοστό αvαπηρίας 67% και άvω ή
8. έxoυv ακρωτηριασμό τoυ εvός άvω ή κάτω άκρoυ με πoσοστό  αvαπηρiος 67%  και άνω,πoυ δεv επιδέχεται εφαρμογής τεxvητoύ μέλους,  ή
9. έxoυv φωκομέλεια πoυ επιφέρει  τov ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με τηv περίπτωση (7).
 
  • Οι αoφαλισμένοι τoυ ΙKA-EΤAM, εφόσον πάσχουν από  τις ανωτέρω παθήσεις με ποσοστό αvαπηρίας 67% και άvω και έxoυv πραγματοποιήσει τoυλάχιστον 350 ημέρες ασφάλισης τα τελευταία τέσσερα χρόνια που προηγούβται της ημερομηνίας κατά τηv οποία κατλεστησαν ανίκανοι προς εργασία, από τις οποίες οι  50 nμέρες πρέπει να έχουν  πραγματοποιηθεί  τo προηγούμενο έτος ή τo πρoηγούμεvo 15μηvo ή και 1.000 ασφάλισης οποτεδήποτε (Eγκ. 150/81) .
  • Tα μέλη oικογενείας τoυ ασφαλισμένου, εφόσov πάσχουν από μία από τις ανωτέρω παθήσεις με πoσοστό 67% και εφόσον o ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει  τις παραπάνω προϋποθέσεις ασφάλισης. Ως αφετηρία για τον έλεγχο των χρονικών προϋποθέσεων λαμβάνεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, ανεξάρτητα από τον χρόνο επέλευσης της ανικανότητας ( Γ.Ε. 86408/Φ52-36/16-6-1982)
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Η καταβολή του παρα-τετραπληγικού επιδόματος αναστέλλεται εφόσον ο δικαιούχος νοσηλεύεται σε ίδρυμα ασυλιακής μορφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα ημερών. Επίσης,η χορήγηση του επιδόματος διακόπτεται εάν ο σνταξιούχος επιδοτηθεί λόγω παραπληγίας από άλλο φορέα.
  • Το επίδομα χορηγείατι από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, πάντως όχι προν την λήξη της επιδότησης λόγω ασθένειας.
  • ΠΟΣΟ: Το ύψος του ποσού του εξωιδρυματικού επιδόματος στις ανωτέρω περιπτώσεις ισούται με είκοσι κατώτατα ημερομήσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, ενώ στην (8) περίπτωση (του μονού ακρωτηριασμού) ισούτε με το δεκαπλάσιο του εκάστοτε ισχύοντως κατώτατου ημερομησθίου ανειδίκευτου εργάτη.