Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου απαρτίζεται από 7 εκλεγμένα μέλη:

1. Αλέξανδρος Ταξιλδάρης 
Πρόεδρος

2. Αθανάσιος Νταντανίδης
    Αντιπρόεδρος 

3. Χρήστος Μπαμπαλής
    Γραμματέας

4.Θεόφιλος Ελευθέρογλου
   Ταμίας

5. Κωνσταντίνος Ζωγραφόπουλος
    Υπεύθυμος Δημοσίων Σχέσεων 

6. Νίκος Σαπρανίδης
    Μέλος 

7. Ζωή Καλαμαρά
    Μέλος