05/04/2013
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΑΔΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα κι Φίλων Ν. Ροδόπης ΠΕΡΠΑΤΩ ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας προγράμματος του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία από την Τρίτη 16 Απριλίου 2013.
Στόχος της λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ, είναι μέσα από εξατομικευμένα και προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευόμενων προγραμμάτων, να επιτυγχάνεται η ένταξη και αφομοίωση του συστήματος υποστηριζόμενης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, αποσκοπώντας:
 • στην προαγωγή της αυτονομίας και της ικανότητας αυτοφροντίδας μέσω της βελτίωσης της λειτουργικότητας, των ικανοτήτων και του δυναμικού των Α.μεΑ..
 • στην βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των Α.μεΑ. και στην καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος
 • στην ενθάρρυνση της κοινωνικής τους συμμετοχής των Α.μεΑ. και της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου στην κοινότητα
 • στη διασφάλιση της ποιότητας της ζωής των Α.μεΑ. στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες κάθε εκπαιδευόμενου
 • στην πρόληψη του ιδρυματισμού και του στιγματισμού των Α.μεΑ..
 • στη μείωση του στίγματος και των διακρίσεων και στην παροχή υποστήριξης για την κοινωνική ένταξη των Α.μεΑ..
 • στην υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των Α.μεΑ..
 • στην υγιεινή, άνετη και ασφαλή  διαμονή των εκπαιδευόμενων.
 • στην υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή των εκπαιδευόμενων.
 • στην ιατρική φροντίδα και την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική αγωγή των εκπαιδευόμενων.
 • στην κατάλληλη ψυχαγωγία και τη συμμετοχή κάθε εκπαιδευόμενου σε κατάλληλες κοινωνικές και αθλητικές εκδηλώσεις ανάλογα με τις επιθυμίες του.
 • στην εκπαίδευση και αγωγή για τη βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, όπως και στην ανάπτυξη των αθλητικών δυνατοτήτων   κάθε εκπαιδευόμενου, ώστε να επιτυγχάνεται ο μέγιστος δυνατός βαθμός αυτονομίας και συνύπαρξης.
 • στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τομέα κοινωνικής φροντίδας.
 • στην ενδυνάμωση της εθελοντικής συμμετοχής.
 
Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους είτε στην γραμματεία του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ είτε μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του κέντρου.
Στοιχεία επικοινωνίας :
 1. Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης ΠΕΡΠΑΤΩ, τηλέφωνο επικοινωνίας 2531036909, κα. Βασιλική Χατζοπούλου.
 2. Ηλεκτρονική ιστοσελίδα Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία  www.keada.gr.
Κομοτηνή, 05/04/2013
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αλέξανδρος Ταξιλδάρης