19/09/2013
ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΙΚΑ
  Με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν. 3863/2010, και 76,παρ.8 Α΄, του Ν. 3996/2011 καθώς και της με αριθμ.14913/343/Φ10034/1-7-2011 (τ.Β΄1586) Απόφασης Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες τέθηκαν σε πλήρη εφαρμογή από την 1-1-2012 σε όλες τις κατηγορίες του κατ’ οίκον απασχολούμενου προσωπικού, επανακαθορίστηκε η ασφάλιση των προσώπων που παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, αμειβόμενα με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε κατ΄ οίκον ενός εργοδότη, είτε κατ΄ οίκον πολλών εργοδοτών, για την ίδια μισθολογική περίοδο και υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ:
Συγκεκριμένα στις ρυθμίσεις των ανωτέρω διατάξεων υπάγονται
υποχρεωτικά:
Α) Το κατ΄ οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προσωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν, είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, το οποίο υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..
Ενδεικτικά 
υπάγονται οι εξής εργασίες ή υπηρεσίες :
  • οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (ενδεικτικά: οικιακοί βοηθοί για οικιακή καθαριότητα και γενικό νοικοκυριό, οδηγοί),
  • οι κηπουρικές εργασίες,
  • η φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών,
  • η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με ειδικέςανάγκες, συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης των ατόμων αυτών για συμμετοχή τους σε πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες,
  • οι υπηρεσίες που παρέχονται σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, που χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση (Σ.Υ.Δ.),
  • η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων και η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας (φυσιοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας),
  • οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες,
  • η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων,
  • οι αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος).
Β) Προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και κηπουρικής κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν, είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, το οποίο υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., μη παρέχον την υπηρεσία αυτή ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλος εταιρείας.
Γ) Οι διανομείς διαφημιστικών εντύπων με το σύστημα της διανομής με ή χωρίς διεύθυνση αποδέκτη.
Δ) Οι απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων προσώπου και σώματος για λογαριασμό μίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων κατ΄ οίκον ή σε άλλο χώρο.
Ε) Οι απασχολούμενοι στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα, καταστήματα τροφίμων και υπεραγορές (super market)
 
* Επισυνάπτονται:
1. Το εγχειρίδιο ασφάλισης του ΙΚΑ 2012
2. Η εγκύκλιος 43 (11/7/2013) του ΙΚΑ
3. Ενημερωτικό Φυλλάδιο του ΙΚΑ για το τι είναι το Εργόσημο
4. Π.χ. από Ενημερωτικό Φυλλάδιο του ΙΚΑ για το πώς είναι το Εργόσημο