22/05/2013
ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΕΑ
Επισυνάπτεται η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών 

ΘEMA: Koιvoπoiηση τωv δlατάξεων τoυ άρθρoυ 38 τoυ Ν. 414112013 (ΦEK A'81) περi των γνωματεύσεωv lατρικών Επιτρoπων πoυ γivovταl δεκτές για απαλλαγη αvαπηρωv από τα Tελη ταξινoμησης και Kυκλoφoρiαgς αυτoκίvητωv.
 
   Koιvoπoιoύμε για τηv αμεoη εvημερωση σας, τις δrατάξεις των παρ. 3 και4 τoυ άρΘρoυ 38 τoυ ν' 4141/2013 (81 A'), σύμφωvα με τις oπoiες απo 1-1-2013, πρoκειμέvoυ για xoρηγηoη απαλλαγης τωv αvαπηρωv τωv περιπτώσεων του αρθρoυ 16 τoυ v. 1798/88 όπως ισχύουν, από τα τέλη ταξιvόμησης και τα τελη κυκλoφoρiας γivoνται δεκτες, περαv τωv γvωματευσεωv τωv KEΠΑ , όπως oρiζεται από τις  διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρου 18 τoυ v. 411012013 (17 A'), και τις γvωματεύσεις της Avωτατης του Στρατoυ Yγειoνoμικής Eπlτρoπής (A.Σ.Y.E.).
  Avαλυτικές oδηγiες γlα τηv oρθη και oμoιομoρφη εφαρμoγη των ανω διαταξεωv θα παρασxεΘoύv με εξειδικευμένη Εγκύκλιο.
 
Δ/vση Tελών & ΕΦ