14/03/2013
Διαδικασία Νοσηλείας στο εξωτερικό

Τα παρακάτω μπορείτε να τα βρείτε στο ΦΕΚ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Νέα-Νομικά)

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α) Πάσχει από σοβαρό νόσημα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί στην Ελλάδα, είτε γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα επιστημονικά μέσα είτε γιατί δεν  εφαρμόζεται η ειδική ιατρική μέθοδος διάγνωσης και θεραπείας που απαιτείται και με την προϋπόθεση ότι όλα τα παραπάνω είναι δυνατά στο εξωτερικό και δεν με την προϋπόθεση ότι όλα τα παραπάνω είναι δυνατά στο εξωτερικό και δεν αποτελούν πειραματική ή ερευνητική μέθοδο.

Στις περιπτώσεις που η νοσηλεία θα γίνει σε ιδιωτικά θεραπευτήρια ή σε ιδιωτικές πτέρυγες Κρατικών Νοσοκομείων, όπου τα κοινοτικά έντυπα δεν γίνονται αποδεκτά, εγκρίνονται μόνο στην περίπτωση που το περιστατικό χρήζει άμεσης και επείγουσας αντιμετώπισης, γεγονός που θα πιστοποιείται από πλήρως αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού και τυχόν καθυστέρηση εγκυμονεί κίνδυνο για την ζωή ή την υγεία του ασθενούς, καθώς και από αιτιολογημένη γνωμάτευση της ΕΥΕΕ.

Επίσης στις περιπτώσεις αυτές, όπου τα κοινοτικά έντυπα δεν γίνονται αποδεκτά, θα προσκομίζεται βεβαίωση του Νοσοκομείου που να το πιστοποιεί και να το αιτιολογεί.

Β) Πάσχει από σοβαρό νόσημα, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί στην Ελλάδα εγκαίρως και μέσα στον ιατρικώς αναγκαίο χρόνο και η τυχόν καθυστέρηση της αντιμετώπισής του, θέτει σε κίνδυνο την ζωή του.

Γ) Αναχωρήσει επειγόντως για το εξωτερικό, χωρίς την προβλεπόμενη διαδικασία προέγκρισης του Οργανισμού, γιατί υπάρχει ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης της πάθησής του.

Δ) Βρίσκεται προσωρινά για οποιοδήποτε αιτία σε χώρα του εξωτερικού εκτός Ε.Ε. και λόγω βίαιου,  αιφνίδιου και αναπότρεπτου συμβάντος ασθενήσει ξαφνικά και νοσηλευθεί σε θεραπευτήριο.

Για τις περιπτώσεις Γ και Δ είναι δυνατή η εκ των υστέρων έγκριση της νοσηλείας ύστερα από έγκριση της νοσηλείας με  απόφαση της αρμόδιας Ε.Υ.Ε.Ε.     

Στις περιπτώσεις που βρίσκονται σε χώρα της Ε.Ε. καλύπτονται με την  Ε.Κ.Κ.Α. Σε περίπτωση μη χρήσης της κάρτας θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς, δηλαδή κοστολόγηση  των δαπανών από τον αρμόδιο φορέα της χώρας υποδοχής και απόδοση της δαπάνης, όπως ορίζεται από αυτόν.            

Για την απόδοση της δαπάνης αυτής δεν απαιτείται έγκριση από την Ε.Υ.Ε.Ε. καθώς επίσης δεν απαιτείται θεώρηση από Ελληνική αρχή.


2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Προκειμένου να γνωματεύσουν οι Ειδικές Υγειονομικές Επιτροπές  Εξωτερικού  απαιτείται υποβολή αίτησης και η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο των εξής δικαιολογητικών:

1.  Για τις περιπτώσεις Α και Β του άρθρου 11 (έγκριση εκ των προτέρων) 

απαιτείται:Γνωμάτευση  ιατρού Διευθυντή Κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου ή  Πανεπιστημιακής Κλινικής ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου της αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας ή Διευθυντή Ιδιωτικού Καρδιοχειρουργικού Κέντρου για τις περιπτώσεις καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων.

Στη σχετική γνωμάτευση θα πρέπει να περιγράφεται με λεπτομέρεια το είδος της πάθησης ή της βλάβης και το ανέφικτο της αντιμετώπισης στην Ελλάδα.

Στις περιπτώσεις που η νοσηλεία θα γίνει σε ιδιωτικά θεραπευτήρια ή σε ιδιωτικές πτέρυγες Κρατικών Νοσοκομείων, όπου τα κοινοτικά έντυπα δεν γίνονται αποδεκτά, εγκρίνονται μόνο στην περίπτωση που το περιστατικό χρήζει άμεσης και επείγουσας αντιμετώπισης, γεγονός που θα πιστοποιείται από πλήρως αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού και τυχόν καθυστέρηση εγκυμονεί κίνδυνο για την ζωή ή την υγεία  του ασθενούς, καθώς και από αιτιολογημένη γνωμάτευση της ΕΥΕΕ.

Ειδικότερα για την περίπτωση (Β) απαιτείται πέραν της παραπάνω γνωμάτευσης και βεβαίωση από δύο τουλάχιστον νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας ανεξαρτήτως νομικής μορφής, ότι λόγω της πληρότητας δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το περιστατικό εγκαίρως.

2. Για την περίπτωση Γ του άρθρου 11 (εκ των υστέρων έγκριση) απαιτείται:

α) γνωμάτευση του νοσηλευτικού κέντρου του εξωτερικού στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά η πάθηση και το ιστορικό νοσηλείας και θα αιτιολογείται η ανάγκη της κατεπείγουσας αντιμετώπισης του περιστατικού και

β) γνωμάτευση γιατρού Δ/ντή Κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου ή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου της αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας ή Διευθυντή Ιδιωτικού Καρδιοχειρουργικού Κέντρου για τις περιπτώσεις καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων, με την οποία να πιστοποιείται με λεπτομέρεια η σοβαρότητα της κατάστασης του ασθενή και να επισημαίνεται η αδυναμία αντιμετώπισης του στην Ελλάδα και ότι η καθυστέρηση μετάβασης στο εξωτερικό εγκυμονούσε κινδύνους για την ζωή ή την υγεία του ασφαλισμένου.

3. Για την περίπτωση (Δ) του άρθρου 11 απαιτείται:Γνωμάτευση του νοσηλευτικού κέντρου του εξωτερικού στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς η πάθηση και η αναγκαιότητα της άμεσης και επιβεβλημένης νοσηλείας.

Την γνωμάτευση αυτή οφείλει να την προσκομίσει ο ασφαλισμένος.


4.Για τις περιπτώσεις μεταμόσχευσης ιστών και οργάνων στο εξωτερικό 

απαιτείται:

α) Γνωμάτευση από Διευθυντή Μεταμοσχευτικού Κέντρου αντίστοιχης ειδικότητας, στην οποία να αιτιολογείται πλήρως και αναλυτικά ότι η αιτούμενη μεταμόσχευση  δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί στην Ελλάδα στον κρίσιμο για την περίπτωση χρόνο και 

β) Βεβαίωση με την σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Η επιτροπή καθορίζει την ανάγκη συνοδού ή τυχόν δότη στις περιπτώσεις 

μεταμόσχευσης.Ο προμεταμοσχευτικός έλεγχος στο εξωτερικό δεν δύναται να υπερβαίνει τον ένα μήνα. 


3. ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ

Η Έγκριση της νοσηλείας στο εξωτερικό παρέχεται με   απόφαση του Προέδρου  του ΕΟΠΥΥ και μετά από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών Επιτροπών Εξωτερικού.Οι Επιτροπές εδρεύουν στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΕΟΠΥΥ: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου Κρήτης, Ιωαννίνων, Κομοτηνής  και Περιφερειακή Δ/νση ΕΟΠΥΥ.


4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Ο  ασφαλισμένος  θα  υποβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά νοσηλείας για την  μετάβαση του στο εξωτερικό, στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΥΠΑΔ) όπως αυτή καθορίζεται παρακάτω, οι οποίες στη συνέχεια θα τα διαβιβάζουν στην κατά τόπο αρμόδια ΕΥΕΕ προκειμένου να γνωματεύσει κατά περίπτωση.Μετά την έγκριση από την Ειδική Υγειονομική Επιτροπή Εξωτερικού, και επιστροφή του φακέλου στην Περιφερειακή Διεύθυνση  του ΕΟΠΥΥ που τα διαβίβασε, θα εκδίδεται απόφαση έγκρισης μετάβασης και θα αποστέλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ για υπογραφή από τον Πρόεδρο.

Απορριπτικές γνωματεύσεις  των Ειδικών Υγειονομικών Επιτροπών είναι δεσμευτικές για τους ασφαλιστικούς φορείς. Κατά απορριπτικής απόφασης της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής Εξωτερικού προβλέπεται ένσταση εκ μέρους του ασφαλισμένου εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής Εξωτερικού, στην Δευτεροβάθμια Ειδική Υγειονομική Επιτροπή που βρίσκεται στην Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (άρθρο 32 παρ 6 του ν 3863/10).


5. ΝΟΣΗΛΕΙΑ  ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 η προγραμματισμένη νοσηλεία σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίνεται μόνο όταν το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται σε Ευρωπαϊκή χώρα.

Στην περίπτωση αυτή η αναγκαιότητα της νοσηλείας πρέπει να αιτιολογείται σαφώς τόσο στην ιατρική γνωμάτευση, όσο και στη γνωμάτευση της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής, στην οποία θα αναφέρεται επιπλέον αδυναμία αντιμετώπισης  του περιστατικού στην  Ελλάδα και στην  Ευρώπη, καθώς επίσης η χώρα και το νοσηλευτικό κέντρο στο οποίο θα παρασχεθεί  η νοσηλεία. 

Εάν το περιστατικό αντιμετωπίζεται μεν σε χώρα της Ευρώπης, αλλά ο ασφαλισμένος επιθυμεί να νοσηλευθεί σε άλλη μη Ευρωπαϊκή χώρα, τότε οΟργανισμός καλύπτει το 30% των δαπανών νοσηλείας των εξόδων μετάβασης και διαμονής-διατροφής.
 

6. ΚΑΛΥΠΤΩΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 11  δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό θεωρούνται:

Η νοσηλεία του ασθενή και του τυχόν δότη στο νοσοκομείο, οι ιατρικές αμοιβές, χειρουργού και αναισθησιολόγου, στην περίπτωση που η νοσηλεία πραγματοποιήθηκε σε χώρα εκτός Ε.Ε. ή σε ιδιωτικό θεραπευτήριο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες  οι απαραίτητες ιατρικές πράξεις, τα φάρμακα, οι εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις και κάθε πρόσθετο είδος που είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση της πάθησής του  και την αποκατάστασή του μετά από σύσταση του θεράποντος ιατρού.

Επίσης, περιλαμβάνονται και οι ειδικές θεραπείες που έγιναν εκτός νοσοκομείου για τη  διάγνωση της πάθησης ή την ολοκλήρωση της θεραπείας, εφόσον κρίθηκαν απαραίτητες και πραγματοποιήθηκαν μετά από σύσταση του θεραπευτηρίου που ανέλαβε την θεραπεία του ασθενούς.

Σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις, για την μετάβαση ή την επιστροφή του ασθενούς από το εξωτερικό, αναγνωρίζονται: 

1. Η δαπάνη αμαξιδίου εντός του αεροσκάφους

2. Η δαπάνη φορείου εντός του αεροσκάφους 

3. Η μεταφορά ασθενούς με ασθενοφόρου από και προς το νοσοκομείο του εξωτερικού

4. Η μεταφορά του ασθενούς με ειδικό αεροσκάφος

5. Οι δαπάνες συνοδού ιατρού

6. Οι δαπάνες χρήσης οξυγόνου εντός του αεροσκάφους

Για την έγκριση των δαπανών αυτών είναι αναγκαία η προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού του εσωτερικού ή εξωτερικού αντίστοιχα, στην οποία θα αιτιολογείται η ανάγκη τους.

Η ιατρική γνωμάτευση υποβάλλεται για έγκριση  στις αρμόδιες Ε.Υ.Ε.Ε. 
 

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Ο Οργανισμός αναλαμβάνει τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής του ασθενή και του τυχόν αναγκαίου συνοδού και προκειμένου για μεταμόσχευση και του δότη της οικονομικότερης θέσης του μεταφορικού μέσου που χρησιμοποιήθηκε.
 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Ο Οργανισμός αποδίδει έξοδα διαμονής και διατροφής του ασθενούς, του τυχόν αναγκαίου συνοδού και δότη, μέχρι του ποσού των 50 ευρώ για διαμονή και των 30 ευρώ για διατροφή ενός εκάστου, για μεν τον ασθενή και το δότη για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται δικαιολογημένα εκτός νοσοκομείου, για δε το συνοδό για όλο το εγκριθέν διάστημα της παραμονής του στο εξωτερικό με την προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων. 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΡΙΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΟΡΟΥ

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου στο εξωτερικό, όπου είχε μεταβεί για νοσηλεία με έγκριση του Οργανισμού, καθώς και για τους υπηρετούντες στο εξωτερικό, ο Οργανισμός αναλαμβάνει τις δαπάνες ταρίχευσης και μεταφοράς της σορού στην Ελλάδα σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα τιμολόγια.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ο Οργανισμός αποδίδει δαπάνες ταρίχευσης και μεταφοράς της σορού, μέχρι του ποσού των 5.000,00 ευρώ με προσκόμιση σχετικών τιμολογίων.  
 

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Για την έγκριση νοσηλείας στο εξωτερικό, καθώς και την σχετικών εξόδων μετάβασης, διαμονής και διατροφής θα ακολουθείται η κατωτέρω  διαδικασία:

1) Ο ασφαλισμένος υποβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά νοσηλείας για την μετάβαση του στο εξωτερικό, στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΥΠΑΔ) ,όπως αυτή καθορίζεται παρακάτω , η οποία τα διαβιβάζει στην αρμόδια ΕΥΕΕ και, μετά την έγκριση, εκδίδεται απόφαση έγκρισης μετάβασης και  αποστέλλονται στην κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ που θα υπογράφεται από τον Πρόεδρο ως συνημμένα υποδείγματα κατά περίπτωση. 

2) Εάν ο ασφαλισμένος νοσηλευθεί σε χώρες της Ε.Ε. εκδίδεται το σχετικό έντυπο (Ε112, S2), με ευθύνη της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης.

3) Εάν η νοσηλεία γίνει σε χώρες εκτός Ε.Ε. ή σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο ή Δημόσιο Νοσοκομείο ή σε ιδιωτική πτέρυγα Δημόσιου Νοσοκομείου που δεν δέχονται (Ε112,S2) όπου απαιτείται προκαταβολή της δαπάνης, τότε, εκτός της απόφασης έγκρισης μετάβασης, θα εκδίδεται  και  απόφαση έγκρισης  πίστωσης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, που θα διαβιβάζεται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ για υπογραφή  από τον Πρόεδρο. 

Ως προς την έκδοση χρηματικού εντάλματος προκαταβολής με το οποίο θα πιστώνεται ο λογαριασμός του Νοσοκομείου ή του ασφαλισμένου θα σας δοθούν οδηγίες από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών της Κ.Υ. του ΕΟΠΥΥ.

Διευκρινίζουμε  ότι σε περίπτωση νοσηλείας εντός Ε.Ε. που δεν γίνονται δεκτά τα κοινοτικά έντυπα Ε112 ή  S2 υφίσταται συμμετοχή του ασφαλισμένου σε ποσοστό 10% ανεξαρτήτως παθήσεως. Για παιδιά έως δέκα έξι (16) ετών συμπληρωμένα σε ποσοστό 5% επί των  προσκομιζομένων τιμολογίων της νοσηλείας.

4) Στην περίπτωση αυτή θα αποστέλλεται έγγραφο  στο νοσοκομείο με το οποίο θα καθίσταται υπόχρεο για την επιστροφή του τυχόν αδιάθετου υπόλοιπου ποσού σε λογαριασμό που θα αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, καθώς και την αποστολή όλων των παραστατικών νοσηλείας συμπεριλαμβανομένου και του ιστορικού νοσηλείας από το οποίο να προκύπτει τόσο ο χρόνος νοσηλείας του ασθενούς όσο και η τυχόν αναγκαία παραμονή του σαν εξωτερικός ασθενής, καθώς και το παραστατικό κατάθεσης του αδιάθετου υπολοίπου στον λογαριασμό που του επιδεικνύεται. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα από την Ελληνική Προξενική ή Πρεσβευτική αρχή.

Επίσης, να ενημερώνεται εγγράφως από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ,  ο ασφαλισμένος ότι υποχρεούται όταν το νοσοκομείο αποστείλει τα σχετικά δικαιολογητικά να τα παραλάβει να τα μεταφράσει από αρμόδια αρχή και να τα επιστρέψει.

Για την προκαταβολή των εξόδων μετάβασης  - επιστροφής, διαμονής και διατροφής  εκδίδεται απόφαση πίστωσης  σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, η οποία θα διαβιβάζεται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ για υπογραφή  από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στη συνέχεια θα επιστρέφεται στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση προκειμένου να εκδοθεί Χρηματικό Ένταλμα στο όνομα του ασφαλισμένου, να οριστικοποιηθεί η δαπάνη ώστε στη συνέχεια η Δ/νση Οικονομικού της Κ.Υ. του ΕΟΠΥΥ να πιστώσει το λογαριασμό του νοσοκομείου ή του ασφαλισμένου. Εφ’ όσον μεταβιβαστούν αντίστοιχες πιστώσεις στις αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις η έκδοση του εντάλματος και η πίστωση του σχετικού  λογαριασμού θα γίνεται από τις Περιφερειακές Δ/νσεις. 

5)Μετά την ανωτέρω εγκριτική απόφαση, και την έκδοση του χρηματικού εντάλματος  πληρωμής, θα ενημερώνεται εγγράφως ο ασφαλισμένος ότι μετά το πέρας της νοσηλείας του, υποχρεούται να επιστρέψει το τυχόν αδιάθετο ποσό, στο λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ που τηρείται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος  IBAN GR6604306240000170300335318, που πρέπει να αναγράφεται στο έγγραφο που του αποστέλλεται. 

Το ύψος της προκαταβολής των εξόδων μετάβασης & επιστροφής, διαμονής και διατροφής στο εξωτερικό θα υπολογίζεται στο 80% δαπάνης που θα προκύπτει από το σύνολο των εγκριθέντων ημερών νοσηλείας για μεν τον ασθενή και τον δότη για το χρόνο που βρίσκονται, εκτός νοσοκομείου, για δε τον συνοδό για όλο το εγκριθέν διάστημα της παραμονής του στο εξωτερικό πολλαπλασιαζόμενο με το ποσό των 80,00 ευρώ προσαυξανόμενου κατά 80% της δαπάνης των  εξόδων μετάβασης  -επιστροφής για τον ασθενή, τον συνοδό και τον τυχόν δότη, που θα προκύπτει είτε από την απόδειξη του ταξιδιωτικού γραφείου  είτε από ηλεκτρονικό εισιτήριο.

Επειδή δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη εκ των προτέρων για τις ημέρες που ο ασθενής ή ο τυχόν δότης θα είναι εκτός νοσοκομείου, ο υπολογισμός των εξόδων διαμονής και διατροφής θα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των εγκεκριμένων ημερών νοσηλείας επί  80,00 ευρώ (π.χ. έγκριση μετάβασης για 20 ημέρες Χ 80,00 ευρώ).

6) Με το πέρας της νοσηλείας ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει:

1. Ιστορικό νοσηλείας από το οποίο να προκύπτει τόσο ο χρόνος νοσηλείας του ασθενούς όσο και η τυχόν αναγκαία παραμονή του σαν εξωτερικός ασθενής, καθώς και το παραστατικό κατάθεσης του αδιάθετου υπολοίπου στον λογαριασμό που του επιδεικνύεται. 

2. Εξοφλητικές αποδείξεις ξενοδοχείου ή ενοικιαζόμενου δωματίου, οι οποίες θα συνάδουν με τις ημέρες για τις οποίες υπάρχει σχετική έγκριση.

3. Αποκόμματα εισιτηρίων, κάρτες επιβίβασης και εξοφλητική απόδειξη αγοράς των εισιτηρίων.

4. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα από την πλησιέστερη Ελληνική Προξενική αρχή ή Πρεσβευτική αρχή καθώς και επίσημα  μεταφρασμένα.

5. Κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση έχει την ευθύνη εκκαθάρισης των δαπανών νοσηλείας,  για όλους τους ασφαλισμένους της που νοσηλεύθηκαν στο Εξωτερικό και εκδόθηκαν από αυτήν οι σχετικές αποφάσεις μετάβασης και πίστωσης. 

Ειδικότερα και μέχρι την σύσταση Ε.Υ.Ε.Ε. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με νομοθετική ρύθμιση, τα αιτήματα των ασφαλισμένων του πρώην ΟΠΑΔ, συμπεριλαμβανομένου του ΤΥΔΚΥ, θα εξετάζονται από τις Ε.Υ.Ε.Ε. που στεγάζονται επί της οδού ΟΠΑΔ Μακεδονίας 8 Αθήνα ή  Σαπφούς 3 Θεσσαλονίκη και θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείτο μέχρι σήμερα.

Διευκρινίζουμε ότι οι ανωτέρω ασφαλισμένοι θα καταθέτουν προσωρινά τα δικαιολογητικά Μακεδονίας 8, Αθήνα και για τις περιοχές Μακεδονίας & Θράκης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλονίκης Σαπφούς 3 – Θεσσαλονίκη.Τα αιτήματα των σφαλισμένων ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΟΙΚ. ΝΑΥΤΟΥ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΑΙ ΟΓΑ θα εξετάζονται από τις Ειδικές Υγειονομικές Επιτροπές 

Εξωτερικού που εδρεύουν στα περιφερειακά υποκαταστήματα του ΕΟΠΥΥ, Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου Κρήτης, Ιωαννίνων και Κομοτηνής, με καθορισμένη γεωγραφική αρμοδιότητα ως συνημμένο έγγραφο.

Οι Περιφερειακές Δ/νσεις  που θα δέχονται αιτήματα για μετάβαση και νοσηλεία στο εξωτερικό όλων των ασφαλισμένων των ενταχθέντων στον  ΕΟΠΥΥ  ταμείων πλην των ασφαλισμένων του ΙΚΑ και του ΟΠΑΔ συμπεριλαμβανομένου και του ΤΥΔΚΥ, είναι οι παρακάτω:

Περιφερειακή Δ/νση (πρώην ΥΠΑΔ) Κεντρικής Αθήνας για τους ασφαλισμένους που διαμένουν στην χωρική της αρμοδιότητα και τους ασφαλισμένους που διαμένουν στους Νομούς Βοιωτίας και Ευβοίας.

Περιφερειακή Δ/νση (πρώην  ΥΠΑΔ) Ανατολικής Αθήνας για τους ασφαλισμένους που διαμένουν στην χωρική της αρμοδιότητα και τους ασφαλισμένους που διαμένουν στους Νομούς Φθιώτιδας  και Ευρυτανίας.

Περιφερειακή Δ/νση (πρώην ΥΠΑΔ) Ανατολικής Αττικής για τους ασφαλισμένους που διαμένουν στην χωρική της αρμοδιότητα.

Περιφερειακή Δ/νση (πρώην ΥΠΑΔ)  Νότιας Αθήνας για τους ασφαλισμένους που διαμένουν στην χωρική της αρμοδιότητα και τους ασφαλισμένους που διαμένουν στις νήσους Χίο, Λέσβο και Σάμο.

Περιφερειακή Δ/νση (πρώην ΥΠΑΔ)  Πειραιά για τους ασφαλισμένους που διαμένουν στην χωρική της αρμοδιότητα και τους ασφαλισμένους που διαμένουν στις νήσους Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Περιφερειακή Δ/νση (πρώην ΥΠΑΔ) Δυτικής Αθήνας για τους ασφαλισμένους που διαμένουν στην χωρική της αρμοδιότητα.

Περιφερειακή Δ/νση (πρώην ΥΠΑΔ) Δυτικής Αττικής για τους ασφαλισμένους που διαμένουν στην χωρική της αρμοδιότητα

Περιφερειακή Δ/νση (πρώην ΥΠΑΔ) Λάρισας για τους ασφαλισμένους που διαμένουν στην χωρική της αρμοδιότητα και τους ασφαλισμένους  που διαμένουν στους Νομούς Καρδίτσας, Μαγνησίας και Τρικάλων. 

Περιφερειακή Δ/νση (πρώην ΥΠΑΔ) Θεσσαλονίκης για τους ασφαλισμένους που διαμένουν στην χωρική της αρμοδιότητα και τους ασφαλισμένους που διαμένουν στους Νομούς  Σερρών, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας , Πιερίας, Ημαθίας, Κοζάνης και νήσος Λήμνος. 

Περιφερειακή Δ/νση (πρώην ΥΠΑΔ) Αχαΐας για τους ασφαλισμένους που διαμένουν στην χωρική της αρμοδιότητα και τους ασφαλισμένους που διαμένουν στους Νομούς  Φωκίδας, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Αργολίδος, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας.

Περιφερειακή Δ/νση (πρώην ΥΠΑΔ) Ιωαννίνων για τους ασφαλισμένους που διαμένουν στην χωρική της αρμοδιότητα και τους ασφαλισμένους που διαμένουν στους Νομούς  Άρτας, Πρεβέζης, Θεσπρωτίας, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Κέρκυρας και Λευκάδας.

Περιφερειακή Δ/νση (πρώην ΥΠΑΔ) Ροδόπης για τους ασφαλισμένους που διαμένουν στην χωρική της αρμοδιότητα και τους ασφαλισμένους που διαμένουν στους Νομούς  Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης και Έβρου.

Περιφερειακή Δ/νση (πρώην ΥΠΑΔ) Ηράκλειο Κρήτης για τους ασφαλισμένους που διαμένουν στην χωρική της αρμοδιότητα και τους ασφαλισμένους που διαμένουν στους Νομούς  Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου.

Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Τα ανωτέρω αποτελούν υποχρέωση για όλες τις Υπηρεσίες  του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.