22/12/2012
ΟΑΕΕ Συνταξιοδότηση Γονέων και Αδελφών Αναπήρων
  Με τις εγκυκλίους 56/2011 & 41/12 του ΟΑΕΕ, γνωστοποιήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση γονέων και αδελφών αναπήρων……
  Συγκεκριμένα για την συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων, Ο ΟΑΕΕ είχε γνωστοποιήσει ότι μια εκ των προϋποθέσεων που τίθεται είναι ο έτερος γονέας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση να μη λαμβάνει και να μη δικαιούται να λάβει σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό Οργανισμό ή το Δημόσιο.
   Το εποπτεύον Υπουργείο με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό του διευκρίνισε ότι με την έννοια «σύνταξη» νοείται τόσο η πλήρης όσο και η μειωμένη.
 Προκειμένου να ελεγχθεί η συνδρομή της προαναφερθείσας προϋπόθεσης, θα πρέπει να συνυποβάλλεται βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα του έτερου γονέα περί μη θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Στις περιπτώσεις που είναι πασιφανές και αυταπόδεικτο ότι ο γονέας αυτός δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία επειδή για παράδειγμα έχει λίγα έτη ασφάλισης ή λόγω του νεαρού της ηλικίας του, δεν θα απαιτείται η υποβολή σχετικής βεβαίωσης δεδομένου ότι ο φορέας μπορεί να θεωρήσει ότι καλύπτεται από την κείμενη νομοθεσία.
 Όσον αφορά την προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία ο έτερος γονέας πρέπει να έχει συμπληρώσει 2.400 ημέρες εργασίας ή 8 έτη ασφάλισης εκ των οποίων 600 ημέρες ή 2 έτη την τελευταία τετραετία σε φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, σας γνωρίζουμε ότι στο χρόνο αυτό συνυπολογίζεται και ο χρόνος που έχει πραγματοποιηθεί στην ασφάλιση κάθε άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004 καθώς και ο χρόνος που έχει διανυθεί σε χώρα, με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας.
 Αναφορικά με τη συνταξιοδότηση αδελφών αναπήρων, ο ΟΑΕΕ αναφέρει ότι στην περίπτωση που και οι δύο γονείς των αδελφών είναι εν ζωή δύναται να χορηγηθεί σύνταξη στον αιτούντα αδελφό, εφόσον και οι δύο είναι:
_ ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή
_ έχουν συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας τους.
  Τέλος, ως προς τη δυνατότητα ανάκλησης της συνταξιοδοτικής απόφασης σε περίπτωση αναστολής της σύνταξης λόγω εργασίας του ατόμου με αναπηρία, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις αρχές του διοικητικού δικαίου οι νόμιμες διοικητικές πράξεις και δη οι νόμιμες συνταξιοδοτικές αποφάσεις δεν ανακαλούνται. Δυνατότητα παρέκκλισης παρέχεται μόνο εφόσον το επιτρέπουν η σχετική νομοθεσία και η νομολογία των ανωτάτων Δικαστηρίων.
   Η διάταξη αυτή είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκή για το γονέα, σύζυγο ή αδελφό, καθώς του παρέχει δυνατότητα επαναχορήγησης της σε περίπτωση διακοπής της εργασίας του ατόμου με αναπηρία, διασφαλίζοντάς τον έτσι εφόρου ζωής.