01/03/2013
ΕΟΠΥΥ: Χορήγηση Πιστοποιητικών Υγείας για Εγγραφή των Μαθητών στα Σχολεία»

Χορήγηση Πιστοποιητικών Υγείας από τις Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ για την Εγγραφή των Μαθητών στα Σχολεία»

  Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 5988/7-2-2013 εγγράφου μας, σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την χορήγηση των πιστοποιητικών υγείας για την εγγραφή των μαθητών στα σχολεία.
Α. ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Δ.Ζ.Υ.Υ)

   Με ευθύνη του Δ/ντή της Μονάδας Υγείας θα πρέπει να οριστεί μια διαδικασία μέσω της οποίας θα εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι (π.χ. είτε απευθείας στις γραμματείες των Μονάδων είτε χωρίς ραντεβού, με σειρά προτεραιότητας, είτε όπως αλλιώς οριστεί από τον Διευθυντή της Μονάδας) και να ενημερωθεί εγγράφως η Υπηρεσία μας στο fax: 210-6871795 μέχρι την Δευτέρα 4/3/2013.
Β. ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ(Σ.Δ.Ζ.Υ.Υ)

    Ο προγραμματισμός των ραντεβού στους γιατρούς που θα χορηγούν πιστοποιητικά υγείας για την εγγραφή των μαθητών στα σχολεία δεν θα γίνεται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας (Σ.Δ.Ζ.Υ.Υ).
  Με ευθύνη του Δ/ντή της Μονάδας Υγείας θα πρέπει να οριστεί μια διαδικασία μέσω της οποίας θα εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι (π.χ. είτε απευθείας στις γραμματείες των Μονάδων είτε χωρίς ραντεβού, με σειρά προτεραιότητας, είτε όπως αλλιώς οριστεί από τον Διευθυντή της Μονάδας) και να ενημερωθεί εγγράφως η Υπηρεσία μας στο fax: 210-6871795.
  Οι ιατροί που θα συμμετέχουν σε αυτά τα κλιμάκια/επιτροπές θα πρέπει να εξαιρεθούν με ευθύνη των Διευθυντών των Μονάδων από το Σ.Δ.Ζ.Υ.Υ για τις ημέρες που συμμετέχουν σε αυτά τα κλιμάκια/επιτροπές με τις ακόλουθες διαδικασίες:
1) στην περίπτωση που η συμμετοχή του γιατρού στο κλιμάκιο/επιτροπή γίνεται σε συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας και κάθε εβδομάδα τότε αυτό θα πρέπει να καταγραφεί στο «ΕΝΤΥΠΟ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Σ.Δ.Ζ.Υ.Υ» το οποίο σας επισυνάπτεται εκ νέου.
2) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα πρέπει να συμπληρωθεί το «ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ» αναλυτικά ανά ιατρό, ανά ημέρα. Το σχετικό έντυπο σας επισυνάπτεται εκ νέου. Διευκρινίζεται ότι στο πεδίο «ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ» θα συμπληρώνετε πάντα τον κωδικό με τον αριθμό 33 «ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ».
Και στις δύο περιπτώσεις η αποστολή του εντύπου θα πρέπει να γίνει εγκαίρως μέχρι τη Δευτέρα 4/3/2013 είτε με e-mail στο randevou@eopyy.gov.gr και εναλλακτικά σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής e-mail στα fax: 210-3827020 και 210-3302566.

Γ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΜΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ) ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΑΝ ΚΛΙΜΑΚΙΑ/ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Οι Μονάδες Υγείας και οι μη Αυτοτελείς Υγειονομικές Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, που λόγω αδυναμίας , δεν προέβησαν στην συγκρότηση κλιμακίων/επιτροπών για την χορήγηση των απαραίτητων πιστοποιητικών υγείας για την εγγραφή των παιδιών στα σχολεία, θα συνεχίσουν να χορηγούν τα εν λόγω πιστοποιητικά όπως και τα προηγούμενα έτη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπ΄αριθ. πρωτ. 16608/11.4.2012 Γενικό Έγγραφο της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ.

Δ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ πρώην ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΑ 
Οι Υγειονομικοί Σχηματισμοί των ενταχθέντων ασφαλιστικών ταμείων ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΑ θα χορηγούν τα εν λόγω πιστοποιητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπ΄αριθ. πρωτ. 16608/11.04.2012 Γενικό Έγγραφο της Διοίκησης

«Πιστοποίηση Υγείας Μαθητών»

 Στα πλαίσια της καλύτερης και έγκαιρης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων παιδιών/μαθητών για τα οποία έχει θεσμοθετηθεί πιστοποίηση της υγείας τους προκειμένου να εγγραφούν στο σχολείο και να συμμετάσχουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, η Διοίκησητου ΕΟΠΥΥ ενημερώνει τους ιατρούς του Οργανισμού ότι:

Α. Η υπ΄ αριθ. 58410/Γ4/14.6.05 (ΦΕΚ 859/τευχ. Β/23.6.05) Κοινή Υπουργική Απόφαση αναφέρεται στο Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.) του μαθητή/τριας το οποίο συμπληρώνεται κατά την εγγραφή του παιδιού:
§ Στο Νηπιαγωγείο, στις Α΄, Γ΄ και Ε΄ τάξεις του Δημοτικού σχολείου, στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου, στην Α΄ τάξη του Ενιαίου & του Τεχνικού και Επαγγελματικού Λυκείου.Το Α.Δ.Υ. αποτελεί σημαντικό θεσμό για την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων υγείας τωνμαθητών και την πρόληψη ανεπιθύμητων συμβαμάτων κατά την συμμετοχή τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και γενικότερα στις σχολικές δραστηριότητες, είναι επίσημο έγγραφο καιέχει ισχύ δύο (2) σχολικών ετών για το Δημοτικό σχολείο και τριών (3) σχολικών ετών για το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

Το Ατομικό Δελτίο του Μαθητή συμπληρώνεται από ιατρούς ειδικότητας Παιδιατρικής,Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής.


 Η παραπομπή των παιδιών σε εξειδικευμένο γιατρό θα γίνεται μόνο σε περιπτώσεις πουκρίνεται απαραίτητη.

Β. Σύμφωνα με τα Π.Δ. 200 & 201 «Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων» (ΦΕΚ 161/τευχ.Α/13.7.1998) άρθρα 7 και το Νόμο 3687 (ΦΕΚ159/τευχ. Α/1.8.2008) άρθρο 27, για την εγγραφή των μαθητών/τριών στο Νηπιαγωγείο και Α΄

Δημοτικού Σχολείου απαιτούνται:
• Για τοΝηπιαγωγείο (νήπια & προνήπια) πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης.
• Για την Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου πιστοποιητικό οφθαλμολογικής, καρδιολογικήςκαι οδοντολογικής εξέτασης.

Οι παραπάνω βεβαιώσεις Υγείας, των προς εγγραφή μαθητών/τριών, συμπληρώνονται από ιατρούς ειδικότητας Καρδιολογίας, Οφθαλμολογίας και Οδοντιατρικής.Ενημερωτικά σας γνωρίζουμε ότι, το Υπουργείο Υγείας & Κοιν/κής Αλληλεγγύης – Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία μας έχουν κάνει γνωστό ότι: «Τα παιδιά σχολικής ηλικίας μπορούν να εξεταστούν από Καρδιολόγο Ενηλίκων και μόνο σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα να συνιστάται η περαιτέρω εξέταση από Παιδοκαρδιολόγο».

Τα ασφαλισμένα παιδιά στον ΕΟΠΥΥ με τη φροντίδα των γονέων ή κηδεμόνων τους, μπορούν να προσέρχονται στους Ιατρούς των παραπάνω ειδικοτήτων, των Μονάδων Υγείας(μέσω του συστήματος των τηλεφωνικών ραντεβού ή όπως άλλως έχει οριστεί η εξυπηρέτηση των ασφ/νων) και στους συμβεβλημένους ιατρούς με τον Οργανισμό (σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της σύμβασής τους), για δωρεάν εξέταση, συμπλήρωση του Α.Δ.Υ. και χορήγηση των αναγκαίων βεβαιώσεων υγείας.

  Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ, όπως μεριμνήσουν για την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων ιατρών, της περιοχής ευθύνης τους.Πληροφορίες για τους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ παρέχονται από το σύστημα των τηλεφωνικών ραντεβού, από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ και τους ενταχθέντες Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης