09/10/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια θαλάσσιων κανό-καγιάκ
  Koμοτηνή, 09/10/2019
  Αρ. πρωτ: 214

 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την προμήθεια θαλάσσιων κανό-καγιάκ ειδικά για ψάρεμα και ασφαλή για χρήση από άτομα με αναπηρίες  στο πλαίσιο του παραδοτέου 5.1.1 «Organization of field labs in agrotourism and training/ Οργάνωση εργαστηρίων στο πεδίο του αγροτουρισμού και εκπαίδευση» του πακέτου εργασίας 5 «Business models for agrotourism and outdoor sporting activities in rural areas/ Επιχειρησιακά μοντέλα αγροτουρισμού και αθλητικών δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους σε αγροτικές περιοχές» του έργου με τίτλο 'Social agri- entrepreneurship for disabled people in the cross border area/Agri- Ability' που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
του Συλλόγου Ατόμων με κινητικά προβλήματα και φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Social agri-entrepreneurship for people with disabilities in the crossborder area/ AGRI-ABILITY” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»  και έχοντας υπόψη:
 • To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020»
 • Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης και Υλοποίησης Έργων (Programme and Project Implementation Manual) του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020», όπως ισχύει σήμερα
 • Τον Οδηγό Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (Information & Publicity Guide) του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020», όπως ισχύει σήμερα
 • Το Εγχειρίδιο Οδηγιών Επαληθεύσεων του Ε.Π. «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»
 • Tην υπ’αριθμ. πρωτ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», όπως ισχύει σήμερα
 • Την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/01.11.2016 (ΦΕΚ Β’3521) : Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς».
 • Το έγγραφο «Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας», όπως ισχύει σήμερα
 • Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α ́ 112)Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 'Πρόγραμμα Διαύγεια' και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 • Την 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων με Αρ. πρωτ.302200ΜΑ5726/11-12-2015 της Διαχειριστικής Αρχής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A  'Ελλάδα -Βουλγαρία 2014-2020”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
 • Την υπ’αριθμ. 04.01/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A 'Ελλάδα –Βουλγαρία 2014-2020' με τίτλο “Social agri- entrepreneurship for disabled people in the cross border area” και ακρωνύμιο «AGRI-ABILITY»
 • Την απόφαση της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A 'Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020' που συνεδρίασε στης 16/03/2017 και ενέκρινε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την λίστα των εγκεκριμένων έργων, στα οποία βρισκόταν και το έργο  με τίτλο “Social agri- entrepreneurship for disabled people in the cross border area” και ακρωνύμιο «AGRI-ABILITY»
 • Την υπ’αριθμ. 02.07/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου για την έγκριση υλοποίησης από τον Σύλλογο Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης ΠΕΡΠΑΤΩ της πρότασης με τίτλο 'Social agri- entrepreneurship for disabled people in the cross border area/Agri- Ability' η οποία εγκρίθηκε προς χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020.
 • Την από 06.10.2017/Β2.9c.09 υπογεγραμμένη Σύμβαση Επιχορήγησης (Subsidy Contract) μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος και του Επικεφαλούς Εταίρου του έργου, Σύλλογο Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης ΠΕΡΠΑΤΩ
 • Την εγκεκριμένη πρόταση του έργου με τίτλο 'Social agri- entrepreneurship for disabled people in the cross border area/Agri- Ability του προγράμματος INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 που έχει λάβει κωδικό ΜIS 5010997 και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων (αριθ.  ενάριθ. έργου 2017ΕΠ23160002).
 • Tην ισχύουσα Αίτηση του έργου με τίτλο 'Social agri- entrepreneurship for disabled people in the cross border area/Agri- Ability'
 • Το ισχύον καταστατικό του Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης- ΠΕΡΠΑΤΩ.
 • Την υπ’αριθμ. 04.10/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ περί Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης της πρότασης με τίτλο 'Social agri- entrepreneurship for disabled people in the cross border area/Agri- Ability' η οποία εγκρίθηκε προς χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 04.11/2017 και με την 01.10/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Την υπ’αριθμ. 05.10/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ περί συγκρότησης και ορισμού της ομάδας έργου της πρότασης με τίτλο 'Social agri- entrepreneurship for disabled people in the cross border area/Agri- Ability' η οποία εγκρίθηκε προς χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • Την με αριθμ. 04.01/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες και επιλογής προσωπικού για το έτος 2019, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
 • Την υπ’ αριθμ. 14β/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ περί έγκρισης και ψήφισης του προϋπολογισμού του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ για το έτος 2018.
 • Την υπ’ αριθμ. 15β/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ περί έγκρισης και ψήφισης του προϋπολογισμού του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ για το έτος 2019.
 • Το υπ’αριθμ. 146/31.05.2019 αίτημα παράτασης υλοποίησης του έργου με τίτλο 'Social agri- entrepreneurship for disabled people in the cross border area/Agri- Ability' που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020” προς την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020
 • Την 31η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020” με την οποία εγκρίθηκε το υπ’αριθμ. 146/31-05-2019 αίτημα τροποποίησης
 • Την από 05.09.2019/Β2.9c.09 1η τροποποίηση της από  06.10.2017/Β2.9c.09 Σύμβασης Επιχορήγησης (Subsidy Contract) μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος και του Επικεφαλούς Εταίρου του έργου, Σύλλογο Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης ΠΕΡΠΑΤΩ με την οποία παρατάθηκε η υλοποίηση του έργου έως της 31/03/2020.
 
 • Την εισήγηση του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης- ΠΕΡΠΑΤΩ  για την έγκριση ή μη των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια θαλάσσιων κανό-καγιάκ ειδικά για ψάρεμα και ασφαλή για χρήση από άτομα με αναπηρίες  στο πλαίσιο του παραδοτέου 5.1.1 «Organization of field labs in agrotourism and training/ Οργάνωση εργαστηρίων στο πεδίο του αγροτουρισμού και εκπαίδευση» του πακέτου εργασίας 5 «Business models for agrotourism and outdoor sporting activities in rural areas/ Επιχειρησιακά μοντέλα αγροτουρισμού και αθλητικών δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους σε αγροτικές περιοχές» του έργου με τίτλο 'Social agri- entrepreneurship for disabled people in the cross border area/Agri- Ability' που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”.
 • Την από  03.10/04-10-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης- ΠΕΡΠΑΤΩ  για την έγκριση ή μη των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης για την προμήθεια θαλάσσιων κανό-καγιάκ ειδικά για ψάρεμα και ασφαλή για χρήση από άτομα με αναπηρίες  στο πλαίσιο του παραδοτέου 5.1.1 «Organization of field labs in agrotourism and training/ Οργάνωση εργαστηρίων στο πεδίο του αγροτουρισμού και εκπαίδευση» του πακέτου εργασίας 5 «Business models for agrotourism and outdoor sporting activities in rural areas/ Επιχειρησιακά μοντέλα αγροτουρισμού και αθλητικών δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους σε αγροτικές περιοχές» του έργου με τίτλο 'Social agri- entrepreneurship for disabled people in the cross border area/Agri- Ability' που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”.
 • Την υπ’αριθμ.211/09.10.2019 έγκριση ανάληψης υποχρέωσης
 • Τις ειδικότερες δράσεις του έργου, όπως αυτές αναφέρονται στο τεχνικό δελτίο του έργου και είναι σύμφωνες με το εγχειρίδιο του προγράμματος καθώς και τις ανάγκες υλοποίησης του
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
Με την παρούσα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να καταθέσουν έως την Δευτέρα 14/10/2019 και ώρα 14:00 μ.μ. σε σφραγισμένο κλειστό φάκελο την προσφορά τους για την σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της «Απευθείας Ανάθεσης» για την προμήθεια θαλάσσιων κανό-καγιάκ ειδικά για ψάρεμα και ασφαλή για χρήση από άτομα με αναπηρίες  στο πλαίσιο του παραδοτέου 5.1.1 «Organization of field labs in agrotourism and training/ Οργάνωση εργαστηρίων στο πεδίο του αγροτουρισμού και εκπαίδευση» του πακέτου εργασίας 5 «Business models for agrotourism and outdoor sporting activities in rural areas/ Επιχειρησιακά μοντέλα αγροτουρισμού και αθλητικών δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους σε αγροτικές περιοχές» του έργου με τίτλο 'Social agri- entrepreneurship for disabled people in the cross border area/Agri- Ability' που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”.
 
 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Social agri-entrepreneurship for people with disabilities in the crossborder area/Κοινωνική αγρο-επιχειρηματικοτητα για ΑμεΑ στη διασυνοριακή περιοχή/ AGRI-ABILITY”
Οι αγροτικές περιοχές αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομίας και παρουσιάζουν πλήθος ευκαιριών ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, ωστόσο για τα άτομα με αναπηρία περιοριστικοί παράγοντες για την ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας αποτελούν η έλλειψη πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, η περιορισμένη γνώση της αγοράς και των τεχνικών ανάπτυξης και λειτουργίας επιχειρήσεων, καθώς και η έλλειψη υποστήριξης. Στόχος του έργου AGRI-ABILITY είναι να προωθήσει την επιτυχημένη και ανταγωνιστική κοινωνική επιχειρηματικότητα των ατόμων με αναπηρία στις αγροτικές περιοχές. Για τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο του έργου: (1) θα αναλυθεί το πλαίσιο και οι ευκαιρίες δραστηριοποίησης στον αγροτικό και αγροτουριστικό τομέα, (2) θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια και ασκήσεις πεδίου για την κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ειδικότερα οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν θεωρητική και πρακτική τεχνογνωσία για την ανάπτυξη επιχειρήσεων καθώς και την τροποποίηση & χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, σε θέματα οικολογίας και διαχείρισης αγροικοσυστημάτων με έμφαση στην καλλιέργεια ανθοκομικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και οπωροφόρων φυτών καθώς και στην ανάπτυξη και διαχείριση αγροτουριστικών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων, και (3) θα δημιουργηθεί ψηφιακή θερμοκοιτίδα εκπαίδευσης, δικτύωσης και υποστήριξης με εργαλειοθήκη κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον αγροτικό και αγροτουριστικό τομέα. Το έργο AGRI-ABILITY συμβάλλει καθοριστικά: (α) στην προώθηση της έξυπνης, αειφόρου και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής EUROPE 2020, (β) στην υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων (FAO) για προώθηση της απασχόλησης ΑΜΕΑ σε αγροτικές περιοχές και (γ) στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών προτεραιοτήτων για προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα.
 
 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.1.1
 
Σκοπός του πακέτου εργασίας 5 είναι η βελτίωση των γνώσεων και των πρακτικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων στην οργάνωση αγροτουριστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν τεχνικές και μεθόδους για την οργάνωση ασφαλών και προσβάσιμων δραστηριοτήτων σε παράκτιες και μη αγροτικές περιοχές.
 
Για την υλοποίηση του παραδοτέου 5.1.1 ο Σύλλογος θα χρειαστεί να προμηθευτεί τον κατάλληλο εξοπλισμό.  Μέρος του εξοπλισμού που θα προμηθευτεί αποτελούν δύο διπλά καγιάκ με τα παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά:
 Διθέσιο Κανό τύπου I
 • Μήκος 4,11μ
 • Πλάτος 0,89μ
 • Χωρητικότητα 215 κιλά
 • Καθαρό βάρος 41,73 κιλά
 • Υλικό κατασκευής : Rotomolded Polyethylene
 • Καθίσματα κατάλληλα για ΑΜΕΑ
 • Κίνηση με ποδο -πεντάλ και κουπί (κατ’επιλογή του αναβάτη)
 • 2 σωσίβια
 • Σταθεροποιητή
 • 2 Κουπιά
 
Διθέσιο Κανό τύπου ΙΙ
 • Μήκος 5,18μ
 • Πλάτος 1,1μ
 • Χωρητικότητα 408 κιλά
 • Καθαρό βάρος 94 κιλά
 • Υλικό κατασκευής : Rotomolded Polyethylene
 • Καθίσματα κατάλληλα για ΑΜΕΑ
 • Κίνηση με ποδο -πεντάλ και κουπί (κατ’επιλογή του αναβάτη)
 • 2 σωσίβια
 • 2 Κουπιά
Ο υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει των ως άνω εξοπλισμό στην έδρα του Συλλόγου στην Κομοτηνή, μαζί με όλα τα παρελκόμενα και αξεσουάρ για ασφαλή πλεύση.  
Η Πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση φυσικών-νομικών προσώπων που ασκούν  δραστηριότητα  συναφή με το αντικείμενο της παρούσης και  μπορούν να υποβάλλουν για ένα ή περισσότερα τμήματα
Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσης είναι 20 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί μετά από αιτιολογημένη αίτηση του υποψηφίου προμηθευτή.
 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ- ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.1.1
Ο προϋπολογισμός του παραδοτέου 5.1.1  «Organization of field labs in agrotourism and training/ Οργάνωση εργαστηρίων στο πεδίο του αγροτουρισμού και εκπαίδευση» του έργου με τίτλο 'Social agri- entrepreneurship for disabled people in the cross border area/Agri- Ability' που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”ανέρχεται στο ποσό των 13.268,00€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (10.700,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (2.568,00€). Η κατανομή του προϋπολογισμού παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα ανά είδος.
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24% ΦΠΑ 24% ΠΟΣΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%
ΠΕ 5 «Business models for agrotourism and outdoor sporting activities in rural areas/ Επιχειρησιακά μοντέλα αγροτουρισμού και αθλητικών δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους σε αγροτικές περιοχές Παραδοτέο 5.1.1 «Organization of field labs in agrotourism and training/ Οργάνωση εργαστηρίων στο πεδίο του αγροτουρισμού και εκπαίδευση» του 1 Διθέσιο Κανό τύπου Ι 3.750€ 900€ 4.650,00€
1 Διθέσιο Κανό τύπου ΙΙ 6.950,00€ 1.668,00€ 8.618,00€
ΣΥΝΟΛΟ 10.700,00€ 2.568,00€ 13.268,00€
 
Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται και τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης στην έδρα του Συλλόγου.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου AGRI-ABILITY και συγκεκριμένα το Πακέτο Εργασίας 5 -WP 5, Παραδοτέο 5.1.1,  Κατηγορία Δαπάνης: Εξοπλισμός
 
 1. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 
Η κατάθεση των προσφορών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση του Συλλόγου ατόμων με κινητικά προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ» στην ακόλουθη (Τέρμα Λεωφ. Δημοκρατίας – Κομοτηνή – Τ.Κ.:69100), σε σφραγισμένο φάκελο έως την Δευτέρα 14/10/2019 και ώρα 14:00 μ.μ.  μέσα σε ένα κυρίως φάκελο σφραγισμένο με την εξής ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια θαλάσσιων κανό-καγιάκ ειδικά για ψάρεμα και ασφαλή για χρήση από άτομα με αναπηρίες  στο πλαίσιο του παραδοτέου 5.1.1 «Organization of field labs in agrotourism and training/ Οργάνωση εργαστηρίων στο πεδίο του αγροτουρισμού και εκπαίδευση» του πακέτου εργασίας 5 «Business models for agrotourism and outdoor sporting activities in rural areas/ Επιχειρησιακά μοντέλα αγροτουρισμού και αθλητικών δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους σε αγροτικές περιοχές» του έργου με τίτλο 'Social agri- entrepreneurship for disabled people in the cross border area/Agri- Ability' που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”.
 
Η ευθύνη της έγκαιρης άφιξης της Προσφοράς βαρύνει αποκλειστικά τους Προσφέροντες και δεν αναγνωρίζεται καθυστέρηση ακόμη και για ανωτέρα βία.
 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 14/10/2019 και ώρα 15:00 μ.μ.. Σε περίπτωση κωλύματος της επιτροπής οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν εγκαίρως για τη νέα ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης
 
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται τα εξής έγγραφα:
 1. Οικονομική προσφορά βάσει του υποδείγματος που δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.                                                                    
 2. Υπεύθυνη Δήλωση, συμπληρωμένη σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης.
 3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (για συμμετοχή σε διαγωνισμό) και
 4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (για συμμετοχή σε διαγωνισμό).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
 
 1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Το κριτήριο επιλογής/ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών.
 
 
 1. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου που θα επιλεχθεί, θα υπογραφεί σύμβαση που θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.
Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια υποχρεούται να ολοκληρώσει το παρόν έργο εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την Πρόσκληση το οποίο θα προσδιορίζεται και από την σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και την Αναθέτουσας Αρχής. 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Συλλόγου.
 
 1. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στο Τιμολόγιο την τιμή που καταγράφεται στην προσφορά που έχει κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την οποία του έχει κατακυρωθεί η ανάθεση και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκλίνει από τις τιμές που έχει προσφέρει. Η πληρωμή θα γίνεται μετά την έκδοση του παραστατικού, και εφόσον έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έχει συνταχθεί η σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης.

 
 
Για τον Σύλλογο ατόμων με κινητικά προβλήματα
και Φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ»
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αλέξανδρος Ταξιλδάρης
  
 
 
 
 
 
 

Εσωτ. Διανομή
Φάκελος Έργου

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986)
 
ΠΡΟΣ(1): ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ «ΠΕΡΠΑΤΩ»  
Ο – Η Όνομα:   Επώνυμο:    
ΑΦΜ:   Δ.Ο.Υ.:    
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:    
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:    
Ημερομηνία γέννησης(2):    
Τόπος Γέννησης:    
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:   Τηλ:    
Τόπος Κατοικίας:   Οδός:   Αριθ:   ΤΚ:    
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):   Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Εmail):  
                                 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
ότι συμμετέχω στον υπ. αριθμ. πρωτ. 214/09.10.2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους όρους του οποίου έλαβα γνώση και ανεπιφύλακτα αποδέχομαι στο σύνολό τους και ότι:
α) δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για:
-              συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42) ή
-              δωροδοκία όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, ή
-              απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), ή
-              τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική ή
-              νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), ή
-              παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).
(β) πληρώ τα σχετικά κριτήρια επιλογής όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη.
(γ) ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε εμένα θα τηρώ τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες και απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016
(δ) συναινώ στην επεξεργασία, αποθήκευση και την προβλεπόμενη από το νόμο δημοσιοποίηση των δεδομένων μου (προσωπικών και μη), τα οποία υποβάλλω και  γνωρίζω πως η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία να διατηρεί τα δεδομένα αυτά σε ασφαλή αρχείο (ηλεκτρονικό και φυσικό), εσαεί.
Ημερομηνία:        …………………….
Ο – Η Δηλ.
 
(Υπογραφή)
 
 
 
 
1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.    

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Αρ. Πρωτ. 214/09.10.2019)
για την ανάθεση για την προμήθεια θαλάσσιων κανό-καγιάκ ειδικά για ψάρεμα και ασφαλή για χρήση από άτομα με αναπηρίες  στο πλαίσιο του παραδοτέου 5.1.1 «Organization of field labs in agrotourism and training/ Οργάνωση εργαστηρίων στο πεδίο του αγροτουρισμού και εκπαίδευση» του πακέτου εργασίας 5 «Business models for agrotourism and outdoor sporting activities in rural areas/ Επιχειρησιακά μοντέλα αγροτουρισμού και αθλητικών δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους σε αγροτικές περιοχές» του έργου με τίτλο 'Social agri- entrepreneurship for disabled people in the cross border area/Agri- Ability' που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”.
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: …………………………………………………
ΑΦΜ:……………………………. ΔΟΥ:………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ………………………..……………………………………….
ΤΗΛ ……………….., FAX ……………….., E-MAIL………………………
ΑΡΜΟΔΙΟΣ /ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : …………………………………………………
Προς: ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Ν.
ΡΟΔΟΠΗΣ «ΠΕΡΠΑΤΩ»
 
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24% ΦΠΑ 24% ΠΟΣΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%
ΠΕ 5 «Business models for agrotourism and outdoor sporting activities in rural areas/ Επιχειρησιακά μοντέλα αγροτουρισμού και αθλητικών δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους σε αγροτικές περιοχές Παραδοτέο 5.1.1 «Organization of field labs in agrotourism and training/ Οργάνωση εργαστηρίων στο πεδίο του αγροτουρισμού και εκπαίδευση» 1 Διθέσιο Κανό τύπου Ι      
1 Διθέσιο Κανό τύπου ΙΙ      
ΣΥΝΟΛΟ      
 
Ημερομηνία υποβολής ……-…..-2019
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
                                                                     (Υπογραφή και σφραγίδα)