25/06/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο Σύλλογος Ατόμων με κινητικά προβλήματα και φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Social agri-entrepreneurship for people with disabilities in the crossborder area/ AGRI-ABILITY” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»  και έχοντας υπόψη:
­       To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020»
­       Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης και Υλοποίησης Έργων (Programme and Project Implementation Manual) του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020», όπως ισχύει σήμερα
­       Τον Οδηγό Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (Information & Publicity Guide) του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020», όπως ισχύει σήμερα
­       Το Εγχειρίδιο Οδηγιών Επαληθεύσεων του Ε.Π. «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»
­       Tην υπ’αριθμ. πρωτ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», όπως ισχύει σήμερα
­       Την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/01.11.2016 (ΦΕΚ Β’3521) : Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς».
­       Το έγγραφο «Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας», όπως ισχύει σήμερα
­       Την 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων με Αρ. πρωτ.302200ΜΑ5726/11-12-2015 της Διαχειριστικής Αρχής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A  'Ελλάδα -Βουλγαρία 2014-2020”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
­       Την υπ’αριθμ. 04.01/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A 'Ελλάδα –Βουλγαρία 2014-2020' με τίτλο “Social agri- entrepreneurship for disabled people in the cross border area” και ακρωνύμιο «AGRI-ABILITY»
­       Την απόφαση της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A 'Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020' που συνεδρίασε στης 16/03/2017 και ενέκρινε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την λίστα των εγκεκριμένων έργων, στα οποία βρισκόταν και το έργο  με τίτλο “Social agri- entrepreneurship for disabled people in the cross border area” και ακρωνύμιο «AGRI-ABILITY»
­       Την υπ’αριθμ. 02.07/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου για την έγκριση υλοποίησης από τον Σύλλογο Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης ΠΕΡΠΑΤΩ της πρότασης με τίτλο 'Social agri- entrepreneurship for disabled people in the cross border area/Agri- Ability' η οποία εγκρίθηκε προς χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020.
­       Την από 06.10.2017/Β2.9c.09 υπογεγραμμένη Σύμβαση Επιχορήγησης (Subsidy Contract) μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος και του Επικεφαλούς Εταίρου του έργου, Σύλλογο Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης ΠΕΡΠΑΤΩ
­       Την εγκεκριμένη πρόταση του έργου με τίτλο 'Social agri- entrepreneurship for disabled people in the cross border area/Agri- Ability του προγράμματος INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 που έχει λάβει κωδικό ΜIS 5010997 και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων (αριθ.  ενάριθ. έργου 2017ΕΠ23160002).
­       Tην ισχύουσα Αίτηση του έργου με τίτλο 'Social agri- entrepreneurship for disabled people in the cross border area/Agri- Ability'
­       Το ισχύον καταστατικό του Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης- ΠΕΡΠΑΤΩ.
­       Την υπ’αριθμ. 04.10/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ περί Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης της πρότασης με τίτλο 'Social agri- entrepreneurship for disabled people in the cross border area/Agri- Ability' η οποία εγκρίθηκε προς χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 04.11/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
­       ­              Την υπ’αριθμ. 05.10/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ περί συγκρότησης και ορισμού της ομάδας έργου της πρότασης με τίτλο 'Social agri- entrepreneurship for disabled people in the cross border area/Agri- Ability' η οποία εγκρίθηκε προς χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020,
­       Την με αριθμ. 04.01/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες και επιλογής προσωπικού για το έτος 2019, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
­       Την υπ’ αριθμ. 14β/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ περί έγκρισης και ψήφισης του προϋπολογισμού του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ για το έτος 2018.
­       Την υπ’ αριθμ. 15β/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ περί έγκρισης και ψήφισης του προϋπολογισμού του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ για το έτος 2019.
­       Την από  05.06/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης- ΠΕΡΠΑΤΩ  για την έγκριση ή μη των όρων  για  την σύναψη σύμβασης εργασίας για την υλοποίηση ενεργειών των παραδοτέων 4.1.1 και 5.1.1 του έργου με τίτλο 'Social agri- entrepreneurship for disabled people in the cross border area/Agri- Ability' που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”.
­       Την υπ’αριθμ. 157/21.06.2019 έγκριση ανάληψης υποχρέωσης
­       Τις ειδικότερες δράσεις του έργου, όπως αυτές αναφέρονται στο τεχνικό δελτίο του έργου και είναι σύμφωνες με το εγχειρίδιο του προγράμματος καθώς και τις ανάγκες υλοποίησης του
­       Το υπ’αριθμ. 146/31.05.2019 αίτημα παράτασης υλοποίησης του έργου με τίτλο 'Social agri- entrepreneurship for disabled people in the cross border area/Agri- Ability' που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020” προς την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020
 
Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη  αναγκών του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ, που εδρεύει στην πόλη της Κομοτηνής, και ειδικότερα για τις ανάγκες υλοποίησης μέρους των παραδοτέων 4.1.1 και 5.1.1 του έργου με τίτλο 'Social agri- entrepreneurship for disabled people in the cross border area/Agri- Ability' που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020” έως την λήξη του έργου, ήτοι 5/10/2019. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου. Οι θέσεις απασχόλησης έχουν ως εξής:

 
ΘΕΣΗ Πακέτο εργασίας Παραδοτέο Τίτλος Περιγραφή Παρεχόμενων υπηρεσιών ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
001- ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Πακέτο εργασίας 4: Business models for agricultural activities Παραδοτέο 4.1.1 Organization of field labs in agriculture Υποστηρικτικό προσωπικό για την οργάνωση εργαστηρίων στον αγροτικό τομέα /Supporting personnel for the organisation of agricultural field labs
 • Επίβλεψη της διαδικασίας υλοποίησης της δράσης και συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων
 • Υπεύθυνος για την προετοιμασία και υλοποίηση των δράσεων
 • Γραμματειακή- Διοικητική υποστήριξη δράσης
 • Επικοινωνία και ενημέρωση συμμετεχόντων
 • Επικοινωνία με εκπαιδευτές -εκπαιδευόμενους και με τους εμπλεκόμενους εταίρους του έργου
 • Δημιουργία ανακοινώσεων, δελτίων  τύπου, ενημερωτικού υλικού κλπ.
 • Τήρηση παρουσιολόγιων
 • Έκδοση βεβαιώσεων συμμετοχής
 • Κάλυψη εργαστηρίων με φωτογραφίες+video+social media κλπ.
 
 
1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του
τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας
και Διοίκησης) ή
Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ),
ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή
Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ)
οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Λυκείου ή
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
- Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
3. Αποδεδειγμένη εμπειρία  συνεργασίας ή
ενασχόλησης με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και συγκεκριμένα ΑμεΑ για 6 μήνες τουλάχιστον
4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης
002- ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Πακέτο εργασίας 5: Business models for agrotourism and outdoor sporting activities in rural areas Παραδοτέο 5.1.1 Organization of field labs in agrotourism and training Οργάνωση και υποστήριξη εργαστηρίων στον αγροτουρισμό / Organisation and support of field labs in agro-tourism
 • Επίβλεψη της διαδικασίας υλοποίησης της δράσης και συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων
 • Υπεύθυνος για την προετοιμασία και υλοποίηση των δράσεων
 • Γραμματειακή- Διοικητική υποστήριξη δράσης
 • Επικοινωνία και ενημέρωση συμμετεχόντων
 • Επικοινωνία με εκπαιδευτές -εκπαιδευόμενους και με τους εμπλεκόμενους εταίρους του έργου
 • Δημιουργία ανακοινώσεων, δελτίων  τύπου, ενημερωτικού υλικού κλπ.
 • Τήρηση παρουσιολόγιων
 • Έκδοση βεβαιώσεων συμμετοχής
 • Κάλυψη εργαστηρίων με φωτογραφίες+video+social media κλπ.
 
 
1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του
τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας
και Διοίκησης) ή
Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ),
ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή
Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ)
οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Λυκείου ή
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
- Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
3. Αποδεδειγμένη εμπειρία  συνεργασίας ή
ενασχόλησης με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και συγκεκριμένα ΑμεΑ για  6 μήνες τουλάχιστον
4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης
 

 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Social agri-entrepreneurship for people with disabilities in the crossborder area/Κοινωνική αγρο-επιχειρηματικοτητα για ΑμεΑ στη διασυνοριακή περιοχή/ AGRI-ABILITY”
Οι αγροτικές περιοχές αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομίας και παρουσιάζουν πλήθος ευκαιριών ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, ωστόσο για τα άτομα με αναπηρία περιοριστικοί παράγοντες για την ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας αποτελούν η έλλειψη πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, η περιορισμένη γνώση της αγοράς και των τεχνικών ανάπτυξης και λειτουργίας επιχειρήσεων, καθώς και η έλλειψη υποστήριξης. Στόχος του έργου AGRI-ABILITY είναι να προωθήσει την επιτυχημένη και ανταγωνιστική κοινωνική επιχειρηματικότητα των ατόμων με αναπηρία στις αγροτικές περιοχές. Για τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο του έργου: (1) θα αναλυθεί το πλαίσιο και οι ευκαιρίες δραστηριοποίησης στον αγροτικό και αγροτουριστικό τομέα, (2) θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια και ασκήσεις πεδίου για την κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ειδικότερα οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν θεωρητική και πρακτική τεχνογνωσία για την ανάπτυξη επιχειρήσεων καθώς και την τροποποίηση & χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, σε θέματα οικολογίας και διαχείρισης αγροικοσυστημάτων με έμφαση στην καλλιέργεια ανθοκομικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και οπωροφόρων φυτών καθώς και στην ανάπτυξη και διαχείριση αγροτουριστικών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων, και (3) θα δημιουργηθεί ψηφιακή θερμοκοιτίδα εκπαίδευσης, δικτύωσης και υποστήριξης με εργαλειοθήκη κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον αγροτικό και αγροτουριστικό τομέα. Το έργο AGRI-ABILITY συμβάλλει καθοριστικά: (α) στην προώθηση της έξυπνης, αειφόρου και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής EUROPE 2020, (β) στην υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων (FAO) για προώθηση της απασχόλησης ΑΜΕΑ σε αγροτικές περιοχές και (γ) στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών προτεραιοτήτων για προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα.
 
 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία:
 1. Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
 2. Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για τους άνδρες υποψήφιους).
 3. Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
 4. Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
 5. Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
 6. Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς.
 7. Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον.
 8. Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών.
 9. Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου.
 10. Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο.
 11. Αποδέχονται τους όρους της παρούσας με δήλωσή τους στην πρόταση υποψηφιότητας.
 12. Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.
 
 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω:
 1. Αίτηση Υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με το Παράρτημα.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής σύμφωνα με το Παράρτημα.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Βιογραφικό σημείωμα.
 5. Για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ τους, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση  δικαιολογητικά.
 6.  Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Επιπλέον, κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να προσκομίσει επιπρόσθετα και οτιδήποτε κρίνει σκόπιμο προκειμένου να ενισχύσει τη συμμετοχή του π.χ. συστατικές επιστολές (προαιρετικά).
 
 
 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Η τελική σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα γίνει μετά από συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων και των βιογραφικών που θα τις συνοδεύουν.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α. Τυπική Εκπαίδευση Έως 400  
  Βαθμός Πτυχίου.    
Β. Εμπειρία Έως 420  
  Αποδεδειγμένη εμπειρία σύμφωνα με τα όσα λεπτομερώς αναφέρονται στην παρούσα.    
Γ. Συνέντευξη Έως 180  
  1. Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των
κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του
2. Επάρκεια οργανωτικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων από
προηγούμενη ενασχόληση σε παρόμοιο αντικείμενο
   
  Σύνολο Έως 1000  
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια:
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται για ΔΕ με το 20)
κατηγορία ΔΕ
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
μονάδες
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
 
2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
μήνες εμπειρίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
57
58
59
60 και άνω
μονάδες
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
77
84
91
98
399
406
413
420
 
Οι ενδιαφερόμενοι, που οι προτάσεις τους καλύπτουν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε συνέντευξη όπου θα διερευνηθεί η κατανόηση απαιτήσεων του έργου και η επάρκεια οργανωτικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των υποψηφίων.
 
 1. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση την οποία θα παραλάβουν είτε από την γραμματεία του Συλλόγου είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.perpato.gr και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Συλλόγου στην ακόλουθη διεύθυνση: Τέρμα Λεωφ. Δημοκρατίας – Κομοτηνή – Τ.Κ.:69100, απευθύνοντάς στην κα. Αργυροπούλου Λίτσα (τηλ. επικοινωνίας: 2531036909). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 25/06/2019 ημέρα Τρίτη και λήγει την Δευτέρα 01/07/2019 και ώρα 10:00π.μ.. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου www.perpato.gr.
Σε συνέντευξη θα καλεστούν μόνο οι υποψήφιοι/ες που θα κριθούν κατάλληλοι/ες για τις παραπάνω θέσεις εργασίας.
Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το Σύλλογο Περπατώ.
Ο Σύλλογος εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση εργασίας με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 1. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από τα αρμόδια όργανα  του Συλλόγου.
 
Για τον Σύλλογο ατόμων με κινητικά προβλήματα
και Φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ»
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 
 
 
Αλέξανδρος Ταξιλδάρης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
 
 
 1. Προσωπικά στοιχεία
Επώνυμο : ................................................................................................
Όνομα :...................................................................................................
Όνομα πατρός :...........................................................................................
 1. Στοιχεία αλληλογραφίας
Οδός και αριθμός :........................................................................................
Πόλη :.....................................................................................................
Ταχυδρομικός κώδικας : .................................................................................
Αριθμός τηλεφώνου οικίας :                                                                         Κινητό :
Αριθμός τηλεφώνου εργασίας :..........................................................................
Αριθμός τέλεφαξ :........................................................................................
Ε-mail :....................................................................................................
Όνομα και αριθμός τηλεφώνου του προσώπου προς ειδοποίηση, σε περίπτωση απουσίας μου :……
 1. Ημερομηνία γέννησης: ...........................................................................................................................................
 2. Υπηκοότητα: .............................................................................................................................................................
 3. Οικογενειακή κατάσταση: ......................................................................................................................................
 
Ημερομηνία: ........................ 2019
Ο/Η Δηλών/ούσα
Συνημμένα:
 1. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής.
 2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Βιογραφικό σημείωμα.
 4. ……………………
 5. …………………………….


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1): ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ «ΠΕΡΠΑΤΩ»  
Ο – Η Όνομα:   Επώνυμο:    
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:    
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:    
Ημερομηνία γέννησης(2):    
Τόπος Γέννησης:    
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:   Τηλ:    
Τόπος Κατοικίας:   Οδός:   Αριθ:   ΤΚ:    
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):   Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Εmail):
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α)Δεν έχω στερηθεί των πολιτικών μου δικαιωμάτων.
β)Έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία
γ)Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
δ)Δεν έχω καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
ε) Δεν είμαι υπόδικος και δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
στ)Είμαι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ζ)Έχω τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνω ενδιαφέρον.
η) Δεν διώκομαι και δεν έχω καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών.
θ) Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου
ι) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο ια) Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.
ιβ) Έχω υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.
 
 
                                 
Ημερομηνία:     …/…/2019
 
Ο Δηλών/ Η Δηλούσα
 (Υπογραφή)
 (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.