28/01/2019
Προσωρινός Πίνακας ωφελουμένων.
Κομοτηνή 28/01/2019
Αριθ. Πρωτ: 122
 
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης της πράξης «ΚΕΔΗΦ -ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑμεΑ του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή –ΕΚΤ» με κωδικό ΟΠΣ 5035317, ανακοινώνει τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ωφελούμενων.
Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του εν λόγω πίνακα εν λόγω πίνακα εντός τριών ημερών  (3) από τη γνωστοποίηση του (ή μέχρι Τετάρτη 30/01/2019 και ώρα 15:00), στα γραφεία του Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης (Τέρμα Λεωφόρος Δημοκρατίας). Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και τη διαδικασία αξιολόγησης τυχόν ενστάσεων θα αναρτηθεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των ωφελουμένων στις 01/02/2019 στην ιστοσελίδα του φορέα www.perpato.gr
 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
1 174/2019 102
2 179/2019 62
3 175/2019 60
4 171/2019 57
5 164/2019 52
6 182/2019 52
7 177/2019 50
8 176/2019 47
9 165/2019 47
10 187/2019 47
11 183/2019 47
12 181/2019 47
13 168/2019 45
14 169/2019 45
15 167/2019 45
16 178/2019 42
17 170/2019 40
18 188/2019 35
19 173/2019 35
20 180/2019 30
21 189/2019 30
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αλέξανδρος Ταξιλδάρης