07/01/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟY 8 ΑΤΟΜΩΝ
   Κομοτηνή, 07/01/2019
    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

         Ο  Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης ΠΕΡΠΑΤΩ λαμβάνοντας υπόψη την υπ’αριθμ. 4981/24­-12-2018 απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΚΕΔΗΦ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΠΑΤΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 5035317 στο Επιχειρησιακό́ Πρόγραμμα «Ανατολική́ Μακεδονία Θράκη 2014-2020»  και της  υπ. αρ. 01.01/2019 απόφαση του Δ.Σ. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οχτώ (8) ατόμων πλήρους απασχόληση ή μερικής απασχόλησης, για την κάλυψη  αναγκών του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ, που εδρεύει στην πόλη της Κομοτηνής, και ειδικότερα για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας το οποίο θα λειτουργήσει ο Σύλλογος,  με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : 
ΘΕΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός
θέσης
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Τύπος πρόσληψης Αριθμός
ατόμων
1 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ Έξι (6) μηνών Πλήρης απασχόληση  1
2 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ Έξι (6) μηνών Πλήρης απασχόληση ή μερική απασχόληση 1
3 ΟΔΗΓΟΣ Έξι (6) μηνών Πλήρης απασχόληση 1
4 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ - ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ Έξι (6) μηνών Μερική  απασχόληση 1
5 ΨΥΧΟΛΟΓΟ Έξι (6) μηνών Μερική  απασχόληση 1
6 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Έξι (6) μηνών Πλήρης απασχόληση 1
7 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Έξι (6) μηνών Πλήρης απασχόληση 1
8 ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΑΡΡΕΝΑ) Έξι (6) μηνών Πλήρης απασχόληση 1
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Κωδικός
θέσης
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Τύπος πρόσληψης Αριθμός
ατόμων
1 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ Έξι (6) μηνών Πλήρης απασχόληση  1
 
 1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Εργοθεραπείας Τ.Ε.Ι. ή ομότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
 2. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.
 
2 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ Έξι (6) μηνών Πλήρης απασχόληση ή μερική απασχόληση 1
 
 1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
3 ΟΔΗΓΟΣ Έξι (6) μηνών Πλήρης απασχόληση 1
 
 1. Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ΄ κατηγορίας.
 3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
 4. Επιθυμητά προσόντα : Εμπειρία/ Προϋπηρεσία κατ’ ελάχιστον 1 έτος με ΑμεΑ
4 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ - ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ Έξι (6) μηνών Μερική  απασχόληση 1
 
 1. Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 2. Ισχύουσα άδεια οδήγησης. 
5 ΨΥΧΟΛΟΓΟ Έξι (6) μηνών Μερική  απασχόληση 1
  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 1. Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ψυχολογίας-Συμβουλευτικής) ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 3. Εμπειρία/ Προϋπηρεσία κατ’ ελάχιστον 1 έτος με ΑμεΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.  Εξειδίκευση σε ατομική - ομαδική ψυχοθεραπεία
2. Δυναμικός χαρακτήρας και ευχέρεια στην επικοινωνία και στην οργάνωση, ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα
6 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Έξι (6) μηνών Πλήρης απασχόληση 1
  1. Απολυτήριο ΑΕΙ/ΤΕΙ
2. Γνώσεις  Η/Υ
3. Επίπεδο Αγγλικών B2
7 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Έξι (6) μηνών Πλήρης απασχόληση 1
 
 1. Απολυτήριος τίτλος πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης.
8 ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΑΡΡΕΝΑ) Έξι (6) μηνών Πλήρης απασχόληση 1
 
 1. α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Εργοθεραπείας Τ.Ε.Ι. ή ομότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 2. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.
 3. Άδεια οδήγησης
 
             
 
         Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
1. Δικαιολογητικά.
Οι υποψήφιοι με την κατάθεση της αιτήσεως τους οφείλουν να προσκομίσουν:
Α) Επαγγελματικό Βιογραφικό Σημείωμα. 
Β) Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας.
Γ) Για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ τους, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση  δικαιολογητικά.
Δ) Για του άνδρες υποψήφιους αποδεικτικό μη υποχρεώσεων στράτευσης. 
Ε) Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάθε θέση εργασίας.
2. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση την οποία θα παραλάβουν είτε από την γραμματεία του Συλλόγου είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.perpato.grκαι να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Συλλόγου στην ακόλουθη διεύθυνση: Τέρμα Λεωφ. Δημοκρατίας – Κομοτηνή – Τ.Κ.:69100, απευθύνοντάς την στην γραμματεία του Συλλόγου υπόψιν κα. Γιουσούφ (τηλ. επικοινωνίας: 2531036909). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει 07η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και  λήγει την 14ηΙανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα.Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγουwww.perpato.gr
Σε συνέντευξη θα καλεστούν μόνο οι υποψήφιοι/ες που θα κριθούν κατάλληλοι/ες για τις παραπάνω θέσεις εργασίας.
Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το
Σύλλογο Περπατώ και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.

4. Πρόσληψη.
Ο Σύλλογος  προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης από την πλευρά του Συλλόγου.
Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να μετατρέψει την σύμβαση εργασίας από πλήρους απασχόλησης σε μερικής καθώς και από μερικής απασχόλησης σε πλήρους. 
         Ο Σύλλογος εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση εργασίας με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αλέξανδρος Ταξιλδάρης
*Επισυνάπτεται το Έντυπο Αίτησης