27/11/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
  Koμοτηνή,27/11/2017
  Αρ. πρωτ: 48
  Προς όλους του υποψηφίους Αναδόχους
«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
 
Ο Σύλλογος Ατόμων με κινητικά προβλήματα και φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Social agri-entrepreneurship for people with disabilities in the crossborder area/ AGRI-ABILITY” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»  και έχοντας υπόψη:
  • To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020»
  • Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης και Υλοποίησης Έργων (Programme and Project Implementation Manual) του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020», όπως ισχύει σήμερα
  • Τον Οδηγό Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (Information & Publicity Guide) του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020», όπως ισχύει σήμερα
  • Το Εγχειρίδιο Οδηγιών Επαληθεύσεων του Ε.Π. «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»
  • Tην υπ’αριθμ. πρωτ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», όπως ισχύει σήμερα
  • Το έγγραφο «Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας», όπως ισχύει σήμερα
  • Τους όρους της υπ’ αριθμό Β2.9c.09 Σύμβασης Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) όπως συμφωνήθηκαν μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»  και του Επικεφαλής εταίρου Συλλόγου Ατόμων με κινητικά προβλήματα και φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ»
  • Τους όρους του Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας των Εταίρων (Partnership Agreement) για την υλοποίηση του έργου με ακρωνύμιο AGRI-ABILITY
  • Την εγκεκριμένη φόρμα αίτησης (Application Form) και την φόρμα αιτιολόγησης των δαπανών (Justification of Budget) του έργου με ακρωνύμιο AGRI-ABILITY
  • την υπ΄αριθμ. 02/07/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου αναφορικά με την Έγκριση υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο AGRI-ABILITY
 
ανακοινώνει ότι πρόκειται να αναθέσει τις υπηρεσίες παροχής catering στο πλαίσιο διοργάνωσης της εναρκτήριας συνάντησης, Δράση 1.1.4 (Deliverable 1.1.4: Kick-off meeting organisation) του έργου «Social agri-entrepreneurship for people with disabilities in the crossborder area/ AGRI-ABILITY» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομικά προσφορά. Με την παρούσα καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές τους έως την Πέμπτη 30/11/2017  και ώρα 14:00, στο πρωτόκολλο του Συλλόγου, σύμφωνα με τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις και λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω στοιχεία και προϋποθέσεις.
 
Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών catering στις 01/12/2017 στον χώρο του Συλλόγου για 20 άτομα, με τα παρακάτω είδη:
Coffee Break
Καφές Γαλλικός
Νερά
Χυμοί
Κέικ
Τυροπιτάκια
Λουκανοπιτάκια
Ελαφρύ Γεύμα
Σαλάτα Χωριάτικη
Ρόκα / Μαρούλι με παρμεζάνα και λιαστή ντομάτα, βαλσάμικο
Λουκάνικο τριαντάφυλλο
Κεφτεδάκια σχάρας
Κοτομπουκιές
Ψωμάκι ατομικό
Αναψυκτικά / Νερά / Χυμοί
 
 
Προϋπολογισμός:
Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στα 250,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων. Η εν λόγω δαπάνη αφορά στην κατηγορία δαπανών «Εξωτερικοί συνεργάτες και υπηρεσίες/External Expertise and Services».
 
Δικαίωμα Συμμετοχής-Υποβολής προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και να δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον τομέα της παροχής υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού και να διαθέτουν
 
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30/11/2017 και ώρα 14:30 στα γραφεία του Συλλόγου. Η παρούσα  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.perpato.gr) και θα τοιχοκολληθεί στην έδρα του Συλλόγου.
 
 
Για τον Σύλλογο ατόμων με κινητικά προβλήματα
και Φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ»
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αλέξανδρος Ταξιλδάρης