24/01/2014
ΙΚΑ συνταξη αναπηρίας υπαλλήλων ΝΠΔΔ και ΟΤΑ
  Το ΙΚΑ με εγκύκλιο του κάνει γνωστό το καθεστώς συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ σε περίπτωση προσωρινής γνωμάτευσης αναπηρίας από τις αρμόδιες επιτροπές. (επισυνάπτεται η εγκύκλιος)
 
  H Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με έγγραφο της έχει κάνει γνωστό ότι, στις περιπτώσεις που ζητείται συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας από το προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, το οποίο απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και σύμφωνα με τη γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας για ορισμένη χρονική διάρκεια, το προσωπικό αυτό θεωρείται ότι βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια, χωρίς να λαμβάνει αποδοχές από την υπηρεσία του, εφόσον η νόσος είναι ιάσιμη κατά την εκτίμηση της οικείας υγειονομικής επιτροπής.
  Επομένως, στις περιπτώσεις αυτές η σύνταξη λόγω αναπηρίας θα χορηγείται χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση του εντύπου Σ5 για τη διακοπή της εργασίας, παρά μόνο βεβαίωση της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο ασφαλισμένος ότι αυτός βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια χωρίς αποδοχές.
  Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στο μόνιμο προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. που έχει επιλέξει ως ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τους οποίους ισχύουν τα παρακάτω: Συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας μονίμων υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. οι οποίοι κατά τη μονιμοποίησή τους επέλεξαν ως ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό φορέα το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.υπάγονται οι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
  Με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, προβλέπεται το δικαίωμα του υπαλλήλου και η διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας στην περίπτωση που ασθενήσει, σύμφωνα με τις οποίες, δικαιούται αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα και τα έτη υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πενταετία. Η αναρρωτική άδεια που χορηγείται χωρίς διακοπή δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μήνες. Επιπλέον, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που η ασθένεια παρατείνεται πέρα από το μέγιστο χρόνο αναρρωτικής άδειας, είναι όμως κατά την εκτίμηση της υγειονομικής επιτροπής ιάσιμη, ο υπάλληλος τίθεται σε διαθεσιμότητα. Στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται και η πράξη επαναφοράς του υπαλλήλου στην υπηρεσία, μετά το πέρας του χρόνου διαθεσιμότητας, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό ή τη Διοίκηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Επίσης, ρυθμίζονται ρητά οι προϋποθέσεις λύσης της υπαλληλικής σχέσης, (με τη μορφή παραίτησης, έκπτωσης ή απόλυσης), από τις οποίες προκύπτει ότι η ασθένεια του υπαλλήλου, εφόσον είναι ιάσιμη, δεν συνιστά κατ’ αρχήν λόγο απόλυσης, δεδομένων και των προβλέψεων για χορήγηση αναρρωτικής άδειας ή υπαγωγής σε καθεστώς διαθεσιμότητας, κατά τα ως άνω αναφερόμενα. Επισημαίνεται ότι από καμιά διάταξη νόμου, διέπουσα την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού (μόνιμου ή Ι.Δ.Α.Χ.), του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, δεν προβλέπεται έκδοση απόφασης απόλυσης ή λύσης της σύμβασης εργασίας, εξαιτίας συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, πόσο μάλλον απόφασης επαναπρόσληψης σε περίπτωση που διακοπεί αυτή η σύνταξη, με συνέπεια την εκ νέου ανάληψη της υπηρεσίας.
   Από το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο συνάγεται ότι για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας των μονίμων υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι επέλεξαν κατά τη μονιμοποίησή τους ως ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό φορέα το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφαρμόζεται η προβλεπόμενη στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα διαδικασία και σε καμιά περίπτωση η χορήγηση από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύνταξης αναπηρίας για περιορισμένο χρονικό διάστημα δεν προϋποθέτει και οριστική λύση της υπαλληλικής σχέσης.
   Εφόσον, λοιπόν, ο υπάλληλος κριθεί ανάπηρος για ορισμένο χρόνο, σύμφωνα με την έννοια του νόμου, του απονέμεται σύνταξη λόγω αναπηρίας, η οποία καταβάλλεται κατά συμψηφισμό με τις τακτικές αποδοχές της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας που του χορηγείται από την υπηρεσία. Γι’ αυτό το λόγο, σε περίπτωση απονομής σύνταξης λόγω αναπηρίας σε μονίμους υπαλλήλους του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. οι οποίοι επέλεξαν το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα πρέπει τα Κέντρα Απονομών Συντάξεων να κοινοποιούν αντίγραφο της απόφασης συνταξιοδότησης στις υπηρεσίες που υπηρετούν τα πρόσωπα αυτά, προκειμένου αυτές να προβαίνουν στον ανωτέρω συμψηφισμό μέχρι την επάνοδο του υπαλλήλου στην υπηρεσία ή την οριστική απόλυση (στην περίπτωση συνταξιοδότησης επ’ αόριστον).
  Στο σημείο αυτό εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η καταβολή από την υπηρεσία σε αυτούς τους συνταξιούχους, κατά συμψηφισμό με τη σύνταξη, ολόκληρου μισθού ή τμήματος αυτού, δεν αποτελεί αιτία κρίσης των ασφαλιστικών οργάνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περί της ασφαλιστικής τους αναπηρίας, αφού είναι γνωστό ότι η ασφαλιστική αναπηρία αίρεται μόνο στην περίπτωση παροχής εργασίας του συνταξιούχου κατά τρόπο μόνιμο και σταθερό για διάστημα πλέον του εξαμήνου, με αποδοχές που υπερβαίνουν, ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας, τις αποδοχές υγιούς στην εργασία που παρείχε ο ασφαλισμένος πριν καταστεί ανάπηρος, ενώ, στην προκειμένη περίπτωση δεν παρέχεται εργασία, λόγω της αναρρωτικής άδειας στην οποία βρίσκεται ο υπάλληλος.

Πηγή: www.nomoteleia.gr