07/11/2013
Διαδικασία & προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005, πολιτών τρίτων χωρών, συνοδών Ελ

    Δημοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. 43574/2013 (ΦΕΚ Β΄ 2360/20-09-2013), με την οποία, καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005, πολιτών τρίτων χωρών, συνοδών Ελλήνων πολιτών με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα ( 80%) τοις εκατό.

 

   Σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω Κ.Υ.Α., παρέχεται το δικαίωμα στους πολίτες τρίτων χωρών, που συνοδεύουν Έλληνες πολίτες  με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση  ή  αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, να υποβάλουν αίτηση αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής στην κατηγορία 'Ν.3386/2005 – Χορήγηση - ΚΥΑ 43574'. Η ισχύς της άδειας διαμονής είναι ετήσια και ανανεώνεται για έναν από τους λόγους του νόμου.

 

   Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι, απαιτείται απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας του Έλληνα Εργοδότη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας και  υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ή των οικείων του, επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, ότι ο πολίτης τρίτης  χώρας παρέχει τις υπηρεσίες του ως σύνοδός του, τουλάχιστον ένα έτος πριν από την δημοσίευση της Κ.Υ.Α., δηλαδή πριν από τις 20 Σεπτεμβρίου 2012. Οι εργοδότες που εντάσσονται στο  εν λόγω ρυθμιστικό πεδίο, δεν διώκονται, ούτε επιβάλλονται σε αυτούς οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 3, 4 κυρώσεις. Η ισχύς των ρυθμίσεων εκτείνεται για διάστημα έξι μηνών από τη δημοσίευση, δηλαδή μέχρι τις 20.03.2013.


*Επισυνάπτεται η σχετική ΚΥΑ