22/05/2013
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕ.Π.Α.
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ ΟΛΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Παρέχουμε τις ακόλουθες ανακεφαλαιωτικές οδηγίες, με τις οποίες συμπληρώνονται, αντικαθίστανται και τροποποιούνται εν μέρει, οι προγενέστερες που σας είχαν δοθεί με το με αριθμ.Π51/586/30-5-2012 Γενικό Έγγραφό μας που παύουν να ισχύουν από τη λήψη του παρόντος(οι ένδείξεις * αφορούν συμπλήρωση, αντικατάσταση,τροποποίηση).

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕ.Π.Α.
Παραλαβή αιτήσεων

Η διαδικασία παραλαβής αιτήσεων διενεργείται κανονικά σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της Γραμματείας ΚΕ.Π.Α, με σειρά προτεραιότητας.
Ο υπάλληλος της Γραμματείας ΚΕ.Π.Α. που παραλαμβάνει τις σχετικές αιτήσεις οφείλει να ενημερώνει με σαφήνεια τους ενδιαφερόμενους για την τηρούμενη διαδικασία και να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις που του ζητούνται.
 
*Από την παραλαβή του παρόντος, με ευθύνη των Δ/ντών των Υποκ/των που εδρεύουν Γραμματείες ΚΕ.Π.Α., δεν θα παραπέμπονται οι ενδιαφερόμενοι για «ενημέρωση , πληροφορίες και καθορισμό ημερομηνίας εξέτασης»,στη Δ/νση Αναπηρίας & Ι.Ε. (σχετ. το με αριθμ. Π51/4/23-1-2013 έγγραφό 
μας).
** Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι:
1. Δε θα παραλαμβάνονται τα παρακάτω αιτήματα: α)για χορήγηση επιδομάτων ασθένειας και λοιπών παροχών που καταβάλλονται από τους λογαριασμούς παροχών σε χρήμα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μετά τη σύσταση του ΕΟΠΥΥ, β) για χορήγηση παροχών σε είδος σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΟΠΥΥ (ορθοπεδικά είδη, λουτροθεραπεία, αναπνευστικές συσκευές κ.λπ.) γ)για θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας τέκνων που είναι ανίκανα για κάθε εργασία (άρθρο 33 παρ.3 του Α.Ν.1846/51) δ) για συνεχιζόμενη θεραπεία στις περιπτώσεις μη συμπλήρωσης των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την κατ΄ έτος ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας (σχετικές οδηγίες για την τηρούμενη διαδικασία έχουν δοθεί με την Εγκύκλιο 43/2001 της Δ/νσης Παροχών) ε) για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, για την οποία απαιτείται η μη ύπαρξη αναπηρίας. 
2. Δε θα παραλαμβάνονται αιτήσεις για οποιοδήποτε επίδομα στο πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ή άλλης κοινωνικής παροχής ή διευκόλυνσης, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ, που εκδόθηκε για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας ή άλλης παρόμοιας παροχής.
Αντίθετα στις περιπτώσεις που υπάρχει γνωμάτευση σε ισχύ εκδοθείσα έως 31/8/2011 από τις υγειονομικές επιτροπές των Νομαρχιών, των Περιφερειών και λοιπών επιτροπών του Δημοσίου, αυτή δε θα γίνεται δεκτή για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας και λοιπών επιδομάτων αναπηρίας των Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά θα πρέπει να υποβάλλεται νέα αίτηση στα ΚΕ.Π.Α.
3. Δε θα παραλαμβάνονται αιτήσεις που αφορούν στην υγειονομική κρίση περί του ιάσιμου ή μη της ασθένειας των Δημοσίων Υπαλλήλων, της ανικανότητας προς εργασία, καθώς και τη χορήγηση ειδικής άδειας έως 22 ημερών, εφόσον οι υπάλληλοι ή τα μέλη οικογένειάς τους είναι μεταγγιζόμενοι, τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας πέραν των 10 ημερών κλπ. και θα εξακολουθούν να παραπέμπονται στις Δευτεροβάθμιες Επιτροπές του αρθρ.165 τουΝ.3528/07(ΦΕΚΑ΄26), προκειμένου αυτές να γνωματεύσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου, καθώς και του άρθρου 100 αυτού.
4. Δε θα παραλαμβάνονται αιτήσεις ασφαλισμένων (Δημόσιοι υπάλληλοι) και συνταξιούχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τη χορήγηση παραπληγικού επιδόματος ή επιδόματος απολύτου αναπηρίας, δεδομένου ότι για το σκοπό αυτό παραπέμπονται αρμοδίως στην Ανώτατη Στρατιωτική 
Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.),η οποία δεν έχει καταργηθεί, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας του φορέα τους (Γ.Λ.Κ.).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Διευκρινίζεται ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) είναι ο φορέας ασφαλιστικών υπηρεσιών και συνταξιοδοτικών παροχών του Δημοσίου και όχι ο Ο.Π.Α.Δ., ο οποίος είναι φορέας υγειονομικής περίθαλψης των δημοσίων υπαλλήλων, που πλέον έχει ενταχθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Επομένως για τις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει με ευθύνη τωνδιοικητικών υπαλλήλων ΚΕ.Π.Α. (Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. και γραμματείς των Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α.) να ενημερώνονται αμέσως οι ενδιαφερόμενοι, ώστε να απευθύνονται έγκαιρα στις αρμόδιες Υ.Ε.

Διαδικασία Διοικητικού και Ιατρικού Προελέγχου
Ενέργειες Διοικητικού Προελέγχου – Στάδιο Ι:
1. Ελέγχεται η ορθότητα συμπλήρωσης όλων των πεδίων της αίτησης. Εφεξής 
θα συμπληρώνεται υποχρεωτικά στο σώμα της αίτησης και ο αριθμός του 
κινητού τηλεφώνου του ενδιαφερόμενου.
2. Ελέγχεται προσεκτικά η πληρότητα των προσκομισθέντων από τους αιτούντες στοιχείων (π.χ. παραπεμπτικά φορέων για συνταξιοδότηση αναπηρίας, τελευταίες αποφάσεις χορήγησης για παρατάσεις αναπηρίας κ.λπ., σύμφωνα με όσα αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα, καθώς και της καταβολής παραβόλου 46,14 ευρώ σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις).
Στις περιπτώσεις απόρων πολιτών που αιτούνται πιστοποίηση αναπηρίας για την καταβολή προνοιακής παροχής, απαιτείται η προσκόμιση Βιβλιαρίου Απορίας σε ισχύ, αντίγραφο του οποίου αρχειοθετείται στον ιατρικό φάκελο.
3.* Ελέγχεται η προσκόμιση πρόσφατης, εκδοθείσας εντός του τελευταίου τετραμήνου, γνωμάτευσης-έκθεσης θεράποντα ιατρού Δημόσιου Νοσοκομείου, ή Υγειονομικού Σχηματισμού Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Ε.Σ.Υ., ή Μονάδας Υγείας του Οργανισμού στον οποίο υπάγεται για υγειονομική περίθαλψη ο 
αιτών, ή συμβεβλημένης με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικής κλινικής, που θα πρέπει επιπρόσθετα να είναι επικυρωμένη με σφραγίδα και υπογραφή από την αρμόδια υπηρεσία κάθε Μονάδας.
Στην περίπτωση προσκόμισης γνωμάτευσης-έκθεσης:
α) συμβεβλημένου με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ ιδιώτη ιατρού, αυτή θα επικυρώνεται κατά τον ίδιο τρόπο από την αρμόδια υπηρεσία της Τοπικής Μονάδας Υγείας του ΕΟΠΥΥ, στην περιφέρεια της οποίας προσφέρει τις υπηρεσίες του ο ιδιώτης ιατρός και β) ιδιώτη ιατρού (όχι συμβεβλημένου με το ταμείο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), θα πρέπει η γνωμάτευση να είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία ή Κ.Ε.Π ή από άλλη δημόσια αρχή που να μπορεί να βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής του παραπέμποντος ιατρού ( Ιατρικός Σύλλογος).
Εφιστούμε την προσοχή στις περιπτώσεις που υπάρχουν πολύμηνες καθυστερήσεις στα προς εξέταση περιστατικά, για τις οποίες δεν έχουν ευθύνη οι πολίτες, να μην αναζητούνται εκ νέου γνωματεύσεις- εκθέσεις θεράποντα ιατρού, αλλά να γίνονται δεκτές οι ήδη υποβληθείσες.
Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλλει εκ νέου αίτημα εξέτασης, το οποίο συνίσταται στην υποβολή αίτησης λόγω επιδείνωσης της ήδη υπάρχουσας πάθησης ή στην επίκληση νέας.
Αίτηση επιδείνωσης υποβάλλεται μετά την παρέλευση εξαμήνου από την ημερομηνία της τελευταίας ιατρικής κρίσης ή προ της παρέλευσης εξαμήνου εφόσον έχει μεσολαβήσει νοσηλεία σε Δημόσιο νοσοκομείο.
Επισημαίνεται ότι, δε θα παραλαμβάνονται αιτήσεις επιδείνωσης χωρίς παραπεμπτικό, στις περιπτώσεις ύπαρξης ασφαλιστικού φορέα, ενώ για τις λοιπές περιπτώσεις (Πρόνοια, εφορία, λοιπές κοινωνικές παροχές),υποχρεωτική θα είναι η καταβολή παραβόλου 46.14 ευρώ.
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις νοσηλείας σε Δημόσιο νοσοκομείο υποχρεωτική θα είναι και η κατάθεση του σχετικού δικαιολογητικού.
4. Παραλαμβάνονται όλα τα ιατρικά δικαιολογητικά και στοιχεία (ιατρικές πράξεις, εργαστηριακές εξετάσεις, καθώς και κάθε άλλο ιατρικό στοιχείο) που αφορά στην πάθηση του αιτούντα, π.χ. εισιτήριο-εξιτήριο νοσοκομείου, βιοψίες, 
αξονικές-μαγνητικές τομογραφίες κ.λπ.
5.* Καταχωρείται στο σύστημα ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η σχετική αίτηση .
6.** Μετά την απόδοση από το σύστημα του μοναδικού Α.Μ. ΚΕ.Π.Α. , αποδίδεται στον αιτούντα σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης.
7.*** Δημιουργείται ιατρικός φάκελος με αναγραφή του μοναδικού Α.Μ. ΚΕ.Π.Α. και του ονοματεπώνυμου του αιτούντα και προωθείται για ιατρικό 
προέλεγχο( για πρωτοείσακτα περιστατικά).
8.****Σε περιπτώσεις παράτασης αιτημάτων που ήδη έχει εκδοθεί απόφαση ΚΕ.Π.Α., παρέλκει ο ιατρικός προέλεγχος και καταχωρείται η ειδικότητα εξέτασης φακέλου με βάση τον προηγούμενο κωδικό νόσου.
Ευνόητο είναι ότι σε περίπτωση παράτασης αιτήματος που δεν έχει προηγηθεί απόφαση ΚΕ.Π.Α. ακολουθείται η ήδη τηρούμενη διαδικασία του ιατρικού προελέγχου. 
 
Ενέργειες Ιατρικού Προελέγχου
Ο Ιατρικός Προέλεγχος διενεργείται από τον εκάστοτε οριζόμενο για το σκοπό 
αυτό ιατρό της οικείας Μονάδας Υγείας του ΕΟΠΥΥ, συμπληρωματικά προς τα αιτούντα (back-office).
1. Ελέγχεται η πληρότητα και εγκυρότητα των υποβληθέντων ιατρικώνδικαιολογητικών και στοιχείων.
2. Συμπληρώνεται το έντυπο προελέγχου.
3. Χαρακτηρίζεται η πάθηση ή οι παθήσεις.
4. Ελέγχεται αυστηρά εάν στοιχειοθετείται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων
εξέταση του περιστατικού κατ’οίκον.
5. Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η προσκόμιση πρόσθετων ιατρικών στοιχείων για την ορθή και ολοκληρωμένη εκτίμηση του περιστατικού από ιατρική άποψη, συμπληρώνεται στο σχετικό έντυπο η ένδειξη “ελλείποντα 
δικαιολογητικά”
6. Αναπέμπεται ο σχετικός φάκελος στη Γραμματεία για περαιτέρω ενέργειες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με τη διάταξη του άρθρου 76 παρ.3β
του Ν.4144/2013«Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», που θα σας κοινοποιηθεί με σχετικές οδηγίες, καταργείται η υφιστάμενη διαδικασία του ιατρικού προελέγχου. Οι ανωτέρω οδηγίες ιατρικού προελέγχου θα έχουν εφαρμογή για όλες τις 
εκκρεμείς αιτήσεις μέχρι την ισχύ των νέων διατάξεων.

*Ενέργειες Διοικητικού Προελέγχου – Στάδιο ΙΙ
1. Μετά την ολοκλήρωση του ιατρικού προελέγχου, καταχωρούνται τα στοιχεία της αίτησης στο σύστημα ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πλην των παρατάσεων ΚΕ.Π.Α.σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ .8**** σελ.4).
2. Διενεργείται σάρωση της βασικής ιατρικής γνωμάτευσης του 
παραπέμποντος ιατρού στο σύστημα ΟΠΣ.
3. Σε περίπτωση ″ελλειπόντων δικαιολογητικών″, ενημερώνεται ο αιτών για την προσκόμισή τους κατά την ημέρα που θα προσδιοριστεί η εξέτασή του από την Υ.Ε. και 
αντίγραφο του σχετικού εντύπου αρχειοθετείται στον ιατρικό φάκελο. 
* Ενέργειες Γραμματειών ΚΕ.Π.Α. μετά την οριστικοποίηση από τοσύστημα ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των Γνωματεύσεων των Υ.Ε.Α.
1.Αρχειοθετείται ο πλήρης ιατρικός φάκελος με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά
2.Στην περίπτωση που το εξεταζόμενο περιστατικό αφορά παραπομπή απόαρμόδιο Φορέα, εκτός ΙΚΑ , επικυρωμένο αντίγραφο της πρωτότυπηςχειρόγραφης Γνωμάτευσης θ’αποστέλλεται στον παραπέμποντα φορέα.
3.Στις περιπτώσεις πολιτών χωρίς παραπεμπτικό, η πρωτότυπη χειρόγραφηΓνωμάτευση της Υ.Ε. μαζί με τα λοιπά πρωτότυπα δικαιολογητικά τίθενται στον αντίστοιχο ιατρικό φάκελο, που αρχειοθετείται στη Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. χωρίς 
να αποστέλλεται στη Δ/νση Αναπηρίας & Ι.Ε.
 
Παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο η εκτύπωση της οριστικοποιημένης «Γνωστοποίησης του 
αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας», στην οποία θα τίθεται στρογγυλή σφραγίδα και σφραγίδα με την ένδειξη «Ακριβές Αντίγραφο» και υπογραφή του υπαλλήλου 
γραμματείας ΚΕ.Π.Α
4.Καταχωρείται υποχρεωτικά στο σύστημα ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η ημερομηνία κοινοποίησης της γνωμάτευσης στον ενδιαφερόμενο ( στην ειδική οθόνη: Κοινοποίηση Απόφασης).
Η Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. θα τηρεί αντίγραφο της«Γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας», στο οποίο θα υπογράφουν για την παραλαβή οι ενδιαφερόμενοι, συμπληρώνοντας ημερομηνία παραλαβής, το ονοματεπώνυμό 
τους και τον αριθμό του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Στις περιπτώσεις που έχει επιλεγεί ταχυδρομικά η παράδοση της «Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας» στουςενδιαφερόμενους, καταχωρείται στην ειδική οθόνη «ΚοινοποίησηΑπόφασης» ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , ως ημερομηνία παραλαβής, η ημερομηνία που θα αναγράφεται στη σφραγίδα του Ταχυδρομικού Γραφείου πάνω στο απόκομμα του συστημένου αποστολής.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΚΕ.Π.Α.
Ο υπεύθυνος ΚΕ.Π.Α. σε καθημερινή βάση λαμβάνει γνώση μέσω της οθόνης του συστήματος ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του πλήθους των προγραμματισμένων για την επόμενη ημέρα Υγειονομικών Επιτροπών και αναθέτει στις γραμματείς που θα 
συμμετέχουν ανά Επιτροπή τα σχετικά καθήκοντα.
Ενέργειες γραμματέων πριν από τις συνεδριάσεις των Υ.Ε.:
1.Εκτυπώνονται από το σύστημα ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα ακόλουθα στοιχεία:
_ το Πινάκιο των ανά Υ.Ε. εξεταζόμενων περιστατικών, μία ημέρα πριν από τη σχετική συνεδρίαση
_ τα ημερήσια φύλλα ιατρικών εξετάσεων ανά εξεταζόμενο περιστατικό
_ τα σχετικά αιτήματα
_ τα προεκτυπωμένα ανά περιστατικό έντυπα απόφασης των Υ.Ε.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να επαληθεύονται τα προεκτυπωμένα στη σχετική απόφαση στοιχεία του εξεταζόμενου προς αποφυγή εκτύπωσης λανθασμένου σχεδίου που αφορά άλλη περίπτωση.
2.Αναζητούνται οι ιατρικοί φάκελοι των αναγραφόμενων στο Πινάκιοεξεταζόμενων περιστατικών.
3.Διενεργείται επιμελής προεργασία των υπό εξέταση αιτημάτων, που αφορούν ειδικότερα:
Α. ΠΡΩΤΟΕΙΣΑΚΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
α) για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας, ή γήρατος με ειδικές διατάξεις (π.χ.Ν.612/77) β) για χορήγηση επιδόματος απολύτου αναπηρίας/συμπαράστασης ετέρου προσώπου, γ) για χορήγηση παραπληγικού επιδόματος (εξωϊδρυματικό) 
και δ) για προσαύξηση σύνταξης λόγω αναπήρου τέκνου.
 
►Αναζητείται το παραπεμπτικό του φορέα.
►Επισημαίνονται τα επιπρόσθετα ερωτήματα που θέτει ο κάθε φορέας βάσει της νομοθεσίας του (πέραν της συμπλήρωσης όλων των παθήσεων, τουαπαιτούμενου ανά φορέα συντάξιμου ποσοστού αναπηρίας και της διάρκειάς της), που θα πρέπει υποχρεωτικά να τίθενται υπόψη της Υ.Ε. κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο της έκδοσης 
γνωματεύσεων με ελλιπή στοιχεία που έχει σαν αποτέλεσμα την εκ νέου εισαγωγή των εκάστοτε περιπτώσεων σε Υ.Ε. για τις οφειλόμενες σύμφωνα με τα παραπάνω διευκρινίσεις.
Περαιτέρω, εφιστούμε την προσοχή, ώστε στις περιπτώσεις που οι εξεταζόμενοι είναι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και έχουν επιδοτηθεί για ασθένεια πριν από την αίτηση για χορήγηση σύνταξης αναπηρίας, να συμπληρώνεται υποχρεωτικά το ποσοστό αναπηρίας που έφεραν κατά τη διάρκεια της επιδότησης.Εάν υπάρχουν επί μέρους ποσοστά που αφορούν π.χ. σε προχρονολόγηση, προϋπάρχουσα, επιγενόμενη, ψυχική πάθηση, ατύχημα εργατικό, χρόνος επέλευσης της αναπηρίας κ.λπ. θα πρέπει αυτά να συμπληρώνονται υποχρεωτικά στο κείμενο της Γνωμάτευσης.
Επίσης, είναι υποχρεωτική η αναγραφή των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις των Ν.1140/81, Ν.3232/2004 και 3518/2006(συν.Υποδείγματα 1,2).
Όσον αφορά δε στις περιπτώσεις τυφλότητας, θα πρέπει να συμπληρώνεται υποχρεωτικά εάν ο ασφαλισμένος είναι πρακτικά τυφλός, καθώς και η ημερομηνία εμφάνισης της τυφλότητας.
Τέλος, υπενθυμίζουμε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 16 Ν.3846/2010που σας έχουν κοινοποιηθεί με την εγκ.46/2010, για τη«διάρκεια αναπηρίας επ’ αόριστον» στις περιπτώσεις των πασχόντων, από τις παθήσειςπου απαριθμούνται και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές.
Από την κοινοποίηση του παρόντος καμία περίπτωση ελλειπούς γνωμάτευσης δεν θα αποστέλλεται στη Δ/νση Αναπηρίας & Ι.Ε. για διόρθωση ή συμπλήρωση 
(π.χ. ποσοστά στη ψυχική πάθηση, προχρονολόγηση, προϋπάρχουσα ή επιγενόμενη πάθηση, ατύχημα εργατικό ή εκτός εργασίας, επιδείνωση, επιδότηση ασθενείας, μεταβολή ημερομηνίας έναρξης αναπηρίας, χρόνοςεπέλευσης της αναπηρίας κ.λπ.).Για διόρθωση ή συμπλήρωση θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο «Διευκρινιστικό ερώτημα Φορέα επί οριστικοποιημένης Γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής».
Β. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, Ή ΜΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ/ΝΤΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Συνταξιούχοι ή επιδοματούχοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Αναζητείται η τελευταία απόφαση Δ/ντή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ασφαλισμένοπροκειμένου να εντοπιστούν:
α) η ημερομηνία λήξης της σχετικής παροχής, ώστε να μην παραμείνειακάλυπτο το χρονικό διάστημα μέχρι τη νέα κρίση της Υ.Ε.
 
β) η αιτία της αναπηρίας (κοινή νόσος, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική ασθένεια)
γ) η ημερομηνία ατυχήματος εφόσον η αναπηρία οφείλεται σε ατύχημα ή αποτελεί την κύρια αιτία της αναπηρίας, καθώς και το ποσοστό αυτής που οφείλεται στο ατύχημα
δ) το ποσοστό αναπηρίας στην επαγγελματική νόσο, εφόσον η κύρια αιτία της αναπηρίας είναι η επαγγελματική νόσος
ε) το τυχόν ποσοστό επιδείνωσης της πάθησης, εφόσον αυτό προκύπτει κατά τη νέα κρίση της Υ.Ε.
στ)οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο να επισημανθεί για την ορθή κρίση της Υ.Ε.
Συνταξιούχοι ή επιδοματούχοι άλλων φορέων
α) Αναζητείται η τελευταία απόφαση Δ/ντή ή Πράξη χορήγησης,συνοδευόμενη από το παραπεμπτικό του φορέα.
β) Επισημαίνονται τα ειδικότερα ερωτήματα των φορέων που αναγράφονται στο παραπεμπτικό και ενημερώνεται σχετικά ο Πρόεδρος και τα μέλη της Υ.Ε.
Γ. ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ & ΛΟΙΠΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Επισημαίνεται το κατά περίπτωση αιτούμενο επίδομα οικονομικής ενίσχυσης ή κοινωνικής παροχής (Προνοιακά επιδόματα), καθώς και κάθε άλλο αίτημα που αφορά π.χ. σε φορολογική απαλλαγή, ατέλεια, κάρτα ΑμεΑ, εισαγωγή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση κ.λπ. (συν.Υποδείγματα 3,4,5).
 
Σε περίπτωση απουσίας ιατρού θα πρέπει αμέσως να λαμβάνει γνώση ο Υπεύθυνος ΚΕ.Π.Α., που θα επικοινωνεί στη συνέχεια με τον Δ/ντή της Μονάδας Υγείας του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου αυτός με τη σειρά του να προβαίνει αρμοδίως σε κάθε δυνατή προσπάθεια έγκαιρης αντικατάστασης του ιατρού που απουσιάζει και να αποφεύγεται με κάθε τρόπο η ακύρωση της 
προγραμματισμένης συνεδρίασης της Υ.Ε.
Ωστόσο σε περίπτωση ακύρωσης της συνεδρίασης Υ.Ε., θα πρέπει να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι θα τους αποσταλεί από την υπηρεσία νέα πρόσκληση για εξέταση από Υ.Ε.
 
Κατά την προσέλευση του εξεταζόμενου στη συνεδρίαση της Υ.Ε. θα γίνεται ταυτοποίηση των στοιχείων του προσερχόμενου προσώπου με του αιτούντα, ώστε να επιβεβαιώνεται η ταυτοπροσωπία.
Ενέργειες γραμματέων μετά το πέρας των συνεδριάσεων των Υ.Ε.:
1.Ελέγχεται η Γνωμάτευση ως προς την πληρότητά της σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η τελική Γνωμάτευση θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των παθήσεων του εξεταζόμενου και τα αντίστοιχα ποσοστά αναπηρίας, εφόσον έχει 
γίνει αναπομπή από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.
2.Υπογράφονται οι Γνωματεύσεις από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τη Γραμματέα στις Επιτροπής, καθώς και από τον σύμβουλο ιατρό που τυχόν κλήθηκε να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη Επιτροπή.
3.Στις περιπτώσεις αντικατάστασης ιατρού θα διαγράφεται χειρόγραφα τοονοματεπώνυμο του ιατρού που δεν προσήλθε και θα αναγράφονται τα στοιχεία του αντικαταστάτη, ο οποίος και θα υπογράφει τη Γνωμάτευση.
4.Καταγράφεται το αποτέλεσμα στο Πινάκιο και υπογράφεται από τους ιατρούς που συμμετείχαν στην Επιτροπή, από την γραμματέα και από τον εξεταζόμενο, προς άρση κάθε αμφιβολίας για την παρουσία του εξεταζόμενου στην Επιτροπή.
5.Ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την παραλαβή εκτύπωσης της Γνωμάτευσης Πιστοποίησης Αναπηρίας από τη Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. μετά την οριστικοποίησή της από το σύστημα ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΙΚΑ.
6.* Μετά το πέρας των Υ.Ε, οι γραμματείς αποστέλλουν τον ιατρικό φάκελο στο ΚΕ.Π.Α. υποβολής της αίτησης στην περίπτωση που η εξέταση του αιτούντος έχει λάβει χώρα σε ΚΕ.Π.Α. διάφορο εκείνου της υποβολής αφού καταχωρηθεί 
στο σύστημα ΟΠΣ το αποτέλεσμα.
7.Παραδίδεται το Πινάκιο στον Πρόεδρο της Υ.Ε., ο οποίος θα το επιδίδει στον 
Υπεύθυνο ΚΕ.Π.Α. για αρχειοθέτηση.
8.** Ο Υπεύθυνος ΚΕ.Π.Α. θα ενημερώνει άμεσα μέσω fax και όχι τηλεφωνικά τη Δ/νση Αναπηρίας & Ι.Ε. (210-5215347) στις περιπτώσεις:
α) αντικατάστασης ιατρών με τα στοιχεία του αντικαταστάτη ιατρού-ιατρών,αφού έχει προηγηθεί ηλεκτρονική καταχώρηση από τον Υπεύθυνο ΚΕ.Π.Α., των ονομάτων των ιατρών που λειτούργησαν ως αντικαταστάτες στην Υ.Ε.
β)ακύρωσης της επιτροπής με τα στοιχεία της ακυρωθείσας επιτροπής(δηλ.αριθμός επιτροπής ,ημερομηνία και ειδικότητα).
9.*** Οι γνωματεύσεις θα πρέπει να καταχωρούνται στο σύστημα ΟΠΣ- ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αυθημερόν και με μεγάλη προσοχή, δεδομένου ότι τυχόν λάθη και παραλήψεις σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας ακυρώνουν το σύνολο των προσπαθειών που έχουν καταβληθεί και αποβαίνουν σε βάρος των εξυπηρετούμενων ασφαλισμένων/πολιτών.
Τονίζεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης πλέον της μιας Γνωματεύσεων , μετά από αναπομπή περιστατικού σε Υ.Ε. με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, στο κείμενο της τελικής ψηφιοποιημένης γνωμάτευσης θα πρέπει να καταχωρείται 
αναλυτικά το σύνολο των παθήσεων και τα αντίστοιχα ποσοστά αναπηρίας ανά πάθηση, όπως προκύπτουν από τις αντίστοιχες χειρόγραφες γνωματεύσεις , καθώς και το συνολικό ποσοστό αναπηρίας, ώστε να απεικονίζεται ολόκληρη η 
κλινική εικόνα του ασφαλισμένου.
Σε περίπτωση Γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας Β’ βάθμιας Επιτροπής ,ακόμη και αν επικυρώνεται το αποτέλεσμα της Α’ βάθμιας Επιτροπής, θα πρέπει επίσης να αναγράφεται αναλυτικά ηπεριγραφή της πάθησης, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του εξεταζόμενου. 
*Νέα παράγραφος
** Συμπλήρωση της παρ.7σελ.8 του Π51/586/30-5-2012 εγγράφου
*** Συμπλήρωση της παρ.8 σελ.8 του Π51/586/30-5-2012 εγγράφου
 
Επιπλέον, στα πλαίσια αποφυγής παρερμηνειών από τους εξεταζόμενους σχετικά με την ιατρική κρίση , όπως αυτή αποτυπώνεται στο έντυπο «Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας», επισημαίνονται τα εξής:
– Δεν καταχωρείται στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣ, στο πεδίο Στοιχεία Απόφασης Αναπηρίας, τα εδάφια και οι σχετικές σελίδες του ΕΚΠΠΑ(παλαιός ΚΕΒΑ), έτσι ώστε στο έντυπο που παραλαμβάνεται από τον ασφαλισμένο, να αναφέρεται μόνο η ιατρική κρίση και η διάρκεια αυτής.
– Να αποφεύγεται η αναγραφή συντόμευσης των παθήσεων (π.χ. ΣΝ, ΑΕΕ, ΑΜ, PCI κ.λ.π.) στη χειρόγραφη γνωμάτευση και κατ’επέκταση στην καταχώρηση της ηλεκτρονικής. ( σχετ.εγγρ. Γ32/34/10/2013 της Δ/νσης Αναπηρίας & Ι.Ε.)
10. Η σάρωση της χειρόγραφης γνωμάτευσης* θα διενεργείται το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών μετά το πέρας της συνεδρίασης, προκειμένου να εξαλειφθεί το απαράδεκτο φαινόμενο της επί μακρόν καθυστέρησης οριστικοποίησης της σχετικής γνωμάτευσης, λόγω της μη έγκαιρης απεικόνισης των σχετικών στοιχείων στο σύστημα για τον αναγκαίο έλεγχο.
11. Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιείται η εξέταση περιστατικού από την Υ.Ε. λόγω:
α) μη προσέλευσης του εξεταζόμενου
β) αναπομπής σε άλλη ιατρική ειδικότητα
γ) έλλειψης κρίσιμων ιατρικών στοιχείων
δ) μη πραγματοποίησης της συνεδρίασης της ΥΕ για οποιονδήποτε λόγοκαταχωρείται η αιτία μη εξέτασης στο σύστημα ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι ιατρικοί φάκελοι επιστρέφονται στη Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. για επαναπρογραμματισμό και προσδιορισμό νέας ημερομηνίας εξέτασης.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
Σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τη νομολογία που διέπουν το ασφαλιστικό δίκαιο δε νοείται ανάκληση ή τροποποίηση νόμιμα εκδοθείσας απόφασης.
Παρόλα αυτά, εντοπίζονται μέχρι σήμερα περιπτώσεις οριστικοποιημένων στο σύστημα ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Γνωματεύσεων με λανθασμένα στοιχεία, ή και παραλείψεις σημαντικών στοιχείων, διαπιστώνοντας εκ των υστέρων ότι αυτά οφείλονται αποκλειστικά και μόνο σε λάθη και παραλείψεις κατά τη μεταφοράτων σχετικών στοιχείων από τις χειρόγραφες Γνωματεύσεις των Υ.Ε., που ήταν ορθές στο σύστημα. Επομένως για λόγους χρηστής διοίκησης και προς 
αποκατάσταση της νομιμότητας, πρέπει να ακολουθείται στις συγκεκριμένες περιπτώσεις η κατωτέρω διαδικασία:
► Εκδίδεται τροποποιητική απόφαση Δ/ντή του Υποκ/τος που εδρεύει τοΚΕ.Π.Α., στο διατακτικό της οποίας θα αναφέρεται ο λόγος τροποποίησης.
► Κοινοποιείται επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής απόφασης στον ενδιαφερόμενο και στη Δ/νση Αναπηρίας & Ι.Ε. για περαιτέρω ενέργειες.
*Παραλείπεται η φράση«και των λοιπών απαιτούμενων δικ/κών»
 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
* 1.Διευκρινιστικό ερώτημα Φορέα επί οριστικοποιημένης 
Γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής. Όταν μετά την έκδοση της «Γνωστοποίησης αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας», ο φορέας παραπομπής επανέρχεται με διευκρινιστικό ερώτημα επί της ιατρικής κρίσης, το σχετικό έγγραφο καταχωρείται ως θέμα εγγράφου Υπηρεσιακό Σημείωμα( κωδικός 020), συσχετίζεται με τον τηρούμενο στο 
αρχείο ιατρικό φάκελο και η περίπτωση θα επανεισάγεται στην αρμόδια Υ.Ε. χωρίς τη φυσική παρουσία του ασφαλισμένου.
Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται σε περιπτώσεις που ζητείται διευκρίνιση επί της απόφασης από τη Διεύθυνση Αναπηρίας.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας (οριστικοποίηση), θα κοινοποιείται η νέα Γνωμάτευση κατά τα γνωστά (επιστροφή επικυρωμένου αντίγραφου της χειρόγραφης πρωτότυπης Γνωμάτευσης στον παραπέμποντα φορέα,
**εφόσον ζητηθεί, κοινοποίηση στον ασφαλισμένο σχετικής εκτύπωσης Γνωστοποίηση αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας κ.λπ.).
2.Αναπομπή από Β.Υ.Ε.για επανεξέταση περιστατικού από Α.Υ.Ε άλλης ειδικότητας
Καταργείται ,όλη η ανωτέρω παραγράφος και ακολουθούν διευκρινίσεις στο κεφάλαιο Διευκρινίσεις σχετικά με την προσφυγή σε Β.Υ.Ε.(σελ.14).
3***. Θάνατος αιτούντος πριν από την εξέτασή του από Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α.
α) Εάν ο αιτών αποβιώσει, ενώ εκκρεμεί αίτημα στο ΚΕ.Π.Α, συμπληρώνεται στα σχόλια της αίτησης η ένδειξη ληξιαρχική πράξη θανάτου (εφόσον έχει προσκομισθεί από τους πλησιέστερους συγγενείς του αιτούντος η ληξιαρχική πράξη θανάτου στη Γραμματεία του ΚΕ.Π.Α). Ακολούθως, ορίζεται επιτροπή και κρίνεται το περιστατικό βάσει των ιατρικών στοιχείων του φακέλου, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία των κληρονόμων του αποβιώσαντος. 
β) Εάν το αίτημα έχει υποβληθεί εξ’αρχής στο ΚΕ.Π.Α. με δικαιολογητικό ληξιαρχική πράξη θανάτου , τότε καταχωρείται στο σύστημα ΟΠΣ με θέμα εγγράφου «ληξιαρχική πράξη θανάτου»( κωδικός 024). Ακολούθως, ορίζεται επιτροπή και κρίνεται το περιστατικό βάσει των ιατρικών στοιχείων του 
φακέλου, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία των κληρονόμων του αποβιώσαντος.
4.****Εξέταση από Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α. αιτήσεων σύνταξης αναπηρίας:
α) από φορείς κρατών-μελών Ε.Ε.,ή κρατών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερείς Συμβάσεις περί κοινωνικής ασφάλειας, για ασφ/νους που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης και στην Ελλάδα, θα αντιμετωπίζονται με καταχώρηση στοσύστημα ΟΠΣ με θέμα εγγράφου «Κάτοικοι εξωτερικού»(κωδικός 023)χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία.*Τροποποίηση της παρ.1 της σελ.9 του Π51/586/30-5-2012 εγγράφου
**Συμπλήρωση παραγράφου
***Τροποποίηση της παρ.3 τηςσελ.9 του Π51/586/30-5-2012 εγγράφου
**** Τροποποίηση της παρ.4 της σελ.9 του Π51/586/30-5-2012 εγγράφου
 
Όσον αφορά τόσο στην ακολουθούμενη διαδικασία εξέτασης από Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α., όσο και στις ορθές ενέργειες των Γραμματειών ΚΕ.Π.Α. εφαρμόζονται οι αναλυτικές οδηγίες της Εγκυκλίου 10/2012 της Διεύθυνσης Διεθνών Ασφαλιστικών 
Σχέσεων. 
β) κατοίκων Ελλάδας που έχουν πραγματοποιήσει χρόνους ασφάλισης τόσο στην Ελλάδα όσο και σε κράτη-μέλη της Ε.Ε,ή σε κράτη με τα οποία η χώρα μας συνδέεται με διμερείς Συμβάσεις περί κοινωνικής ασφάλειας, θα αντιμετωπίζονται όπως οι κοινές περιπτώσεις αιτούντων στο ΚΕ.Π.Α.
Επισημαίνεται ότι με το πέρας των ενεργειών οι φάκελοι αποστέλλονται στους αρμοδίους φορείς.
5. Περιπτώσεις επιστροφής πρωτότυπων δικαιολογητικών
Στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι ή νόμιμα εξουσιοδοτούμενα από αυτούς πρόσωπα ζητούν να τους επιστραφούν τα πρωτότυπα ιατρικά δικαιολογητικά που είχαν υποβάλλει για την πιστοποίηση της αναπηρίας τους από τις Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α., αυτά θα επιστρέφονται μόνο μετά το πέρας της σχετικής διαδικασίας και εφόσον η εκδοθείσα Γνωμάτευση έχει καταστεί αμετάκλητη, δηλαδή δεν εκκρεμεί προσφυγή στη Β.Υ.Ε. ή έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία προσφυγής, ή μετά από προσφυγή στη Β.Υ.Ε. το σχετικό αίτημα έχει κριθεί.
Επίσης, είναι δυνατή η επιστροφή των πρωτότυπων ιατρικών στοιχείων (π.χ.ιατρικές εξετάσεις) στην εξαιρετική περίπτωση που ο ενδιαφερόμενοςπαραιτείται της σχετικής αίτησής του πριν από την έναρξη της διαδικασίας παραπομπής σε Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α., καθώς και η επιστροφή από την ΤαμειακήΥπηρεσία του ποσού του παραβόλου που τυχόν προκατέβαλλε, μετά από σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα.
Επομένως, στις ανωτέρω και μόνο περιπτώσεις είναι δυνατόν να επιστραφούν πρωτότυπα ιατρικά στοιχεία και δικαιολογητικά, τηρώντας όμως πάντοτε ακριβή αντίγραφα αυτών στους σχετικούς ιατρικούς φακέλους, τα οποία θα φέρουν την ένδειξη «Επεστράφη το πρωτότυπο / Ημερομηνία επιστροφής/ Υπογραφή παραλαβόντος, με αναγραφή του αριθμού δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας».
Τονίζουμε στο σημείο αυτό, ότι σε καμία περίπτωση και για
οποιονδήποτε λόγο:
α) δεν επιστρέφεται το πρωτότυπο παραπεμπτικό ιατρού για εξέταση από Υ.Ε. και
β) δεν επιστρέφεται η πρωτότυπη χειρόγραφη γνωμάτευση Υ.Ε. ΚΕ.Π.Α στο φορέα ή στον ασφαλισμένο (χορηγείται μόνο εφόσον ζητηθεί με αίτηση από τον ασφαλισμένο, ακριβές αντίγραφο αυτής).
6. Αναπομπή σε Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α. μετά από καταγγελία ή έκδοση δικαστικής εντολής
Σε περίπτωση αναπομπής περιστατικού για επανεξέταση από Υ.Ε.-ΚΕ.ΠΑ.(Α.Υ.Ε.-Β.Υ.Ε.), είτε μετά από καταγγελία, είτε κατόπιν δικαστικής εντολής, το σχετικό αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από παραπεμπτικό του 
αρμόδιου για την παροχή φορέα και από τον τηρούμενο σε αυτόν σχετικό φάκελο (συνταξιοδοτικό ή μη).
 
ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (αδυναμία προσέλευσης)
Κατ’οίκον χαρακτηρίζονται τα περιστατικά για τα οποία υποβάλλεται Γνωμάτευση-Έκθεση θεράποντα ιατρού Δημόσιου Νοσοκομείου, ή Υγειονομικού Σχηματισμού Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Ε.Σ.Υ., ή Μονάδας Υγείας του 
Οργανισμού στον οποίο υπάγεται για υγειονομική περίθαλψη ο αιτών, ή συμβεβλημένης με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικής κλινικής, ή συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτη ιατρού (σχετ. Διοικητικός προέλεγχος-Στάδιο Ι), όπου θα βεβαιώνεται η αδυναμία προσέλευσης προς εξέταση στην Υ.Ε-ΚΕ.Π.Α.
Μετά τον ιατρικό προέλεγχο, με χαρακτηρισμό του περιστατικού κατ’οίκον-αδυναμία προσέλευσης, θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:
1. Καταχωρείται η αίτηση στο σύστημα ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με ένδειξη«αδυναμία προσέλευσης».
2. Αναγράφεται η σχετική ένδειξη στον ιατρικό φάκελο εξωτερικά με ευανάγνωστα γράμματα, καθώς και :
_ τα πλήρη στοιχεία του εξεταζόμενου
_ ο Α.Μ. ΚΕ.Π.Α.
_ η διεύθυνση κατοικίας του, ο όροφος που διαμένει, το όνομα που αναγράφεται στο κουδούνι, το τηλέφωνο επικοινωνίας.
_ η πάθηση ή οι παθήσεις από τις οποίες πάσχει (π.χ. νευρολογική, παθολογική κ.λπ.)
3. Τοποθετείται ο ιατρικός φάκελος σε Ειδικό Αρχείο «κατ’οίκον περιστατικών», που θα τηρείται ξεχωριστά
4. Ενημερώνεται ο Δ/ντής του Υποκ/τος από τον Υπεύθυνο ΚΕ.Π.Α. για το πλήθος των σχετικών φακέλων που εκκρεμούν.
5*. Μετά από συνεννόηση του Δ/ντή του Υποκ/τος με το Δ/ντή της Μονάδας Υγείας του ΕΟΠΥΥ ορίζεται ο ιατρός του Ειδικού Σώματος που θα πραγματοποιήσει την κατ’οίκον επίσκεψη των προγραμματισμένων περιστατικών, συνοδευόμενος από διοικητική υπάλληλο που θα εκτελεί χρέη  γραμματέα.
6. Συντάσσεται σχετική Εισηγητική Έκθεση (συν.Υπόδειγμα 6) για κάθε περιστατικό, την οποία συνυπογράφουν ο ιατρός και η γραμματέας.(ΣΗΜ: Η συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμόζεται από όλα τα Σημεία ΚΕ.Π.Α. ανά την επικράτεια, πλην των ΚΕ.Π.Α. του νομού Αττικής, δεδομένου ότι τη διαχείριση των εν λόγω περιστατικών διενεργεί για λογαριασμό τουςαποκλειστικά το ΚΕ.Π.Α. Αθηνών –Πειραιώς 181-, στο οποίο αποστέλλονται οι σχετικοί ιατρικοί φάκελοι).
Εισηγητική Έκθεση μπορεί να συνταχθεί εκτός από ιατρό του Ειδικού Σώματος και από ιατρό ΕΣΥ ή ΕΟΠΥΥ ή ιατρό που υπηρετεί σε κέντρα Υγείας.
7. Η κατά περίπτωση Εισηγητική Έκθεση αρχειοθετείται στον αντίστοιχοιατρικό φάκελο, ενώ η σχετική αίτηση αποχαρακτηρίζεται από το σύστημα ως«αδυναμία προσέλευσης».
Η συνέχεια της διαδικασίας που αφορά στον προγραμματισμό εξέτασης από Υ.Ε., στην έκδοση Γνωμάτευσης Πιστοποίησης Αναπηρίας κ.λπ. είναι ακριβώς ίδια με τα υπόλοιπα περιστατικά, με τη διαφορά ότι η αρμόδια Υ.Ε. για να 
* Συμπλήρωση της παρ.5 τηςσελ.11 του Π51/586/30-5-2012 εγγράφου εκφέρει την ιατρική της κρίση συνεκτιμά τα στοιχεία του ήδη υπάρχοντος ιατρικού φακέλου και τη σχετική Εισηγητική Έκθεση του ιατρού.
Τονίζεται ότι, τα ψυχιατρικά περιστατικά δεν χαρακτηρίζονται ποτέ κατ’οίκον, παρά μόνον όταν ο αιτών νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική.
* Διευκρινίσεις σχετικά με την προσφυγή σε Β.Υ.Ε.
Επισημαίνεται ότι η Β.Υ.Ε. είναι το ιεραρχικά ανώτερο (Β’θμιο) Υγειονομικό Όργανο που αποφαίνεται (εκφέρει υγειονομική κρίση) επί οριστικοποιημένης Γνωμάτευσης Α’θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, μετά από προσφυγή είτε του ασφαλισμένου/πολίτη, είτε του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του παραπέμποντα Φορέα.
Επομένως, στις περιπτώσεις που:
1) ο εξεταζόμενος έχει κριθεί σε Α’ βαθμό (ΑΥΕ) για παθήσεις 
διαφορετικών ειδικοτήτων (δύο ή περισσότερων) , το ιεραρχικά ανώτερο (Β’θμιο) Υγειονομικό Όργανο θα αποφαίνεται για τη 
γνωμάτευση στο σύνολό της, εκτός και αν , σύμφωνα με την ιατρική κρίση της επιτροπής , θεωρείται επιβεβλημένη η αναπομπή του περιστατικού σε Β’θμια(ΒΥΕ) επιτροπή άλλης ειδικότητας.
2) ο εξεταζόμενος έχει κριθεί σε Α΄βαθμό (ΑΥΕ) για μία ειδικότητα και στη ΒΥΕ προκύπτουν νέα ιατρικά στοιχεία , που αφορούν άλλη ειδικότητα, τότε το ιεραρχικά ανώτερο (Β’θμιο) Υγειονομικό Όργανο έχει την αρμοδιότητα να αποφανθεί :
α) για το σύνολο των ειδικοτήτων, β) να ζητήσει τη γνώμη συμβούλου ιατρού της ετέρας ειδικότητας. Όταν δεν συντρέχει καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε θα γίνεται αναπομπή σε ΒΥΕ άλλης ειδικότητας. 
Ενέργειες για την ορθή διαχείριση εκπρόθεσμων προσφυγών κατά αποφάσεων ΑΥΕ
Στις περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσμης προσφυγής από τον 
ασφαλισμένο/πολίτη (παρέλευση των 10 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της «Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας»)
► Παραλαμβάνεται η προσφυγή από τον υπάλληλο της Γραμματείας ΚΕ.Π.Α.
► Αποδίδεται χειρόγραφο πρωτόκολλο από το Γενικό Πρωτόκολλο του Υποκ/τος.
► Εκδίδεται απόφαση Δ/ντή σχετική με το εκπρόθεσμο της προσφυγής.
*Τροποποίηση της σχετικής ενότητας της σελ.9 του Π51/586/30-5-2012εγγράφου
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΕ Β.Υ.Ε.
ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑ ΚΕ.Π.Α. ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ Β.Υ.Ε.
[συν. Πίνακας 1: Σημεία Β.Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α.]
Ενέργειες υπαλλήλων της Γραμματείας ΚΕ.Π.Α. που δεν λειτουργεί Β.Υ.Ε. αλλά έχουν υποβληθεί σχετικές προσφυγές, είτε από τους ενδιαφερόμενους, είτε από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς:
* Στάδιο Ι
1.Ο προσφεύγων (ασφαλισμένος ή φορέας) καταθέτει το αίτημα στο αρχικό σημείο ΚΕ.Π.Α.
2.Καταχωρείται το αίτημα στο σύστημα ΟΠΣ.
3.Ελέγχεται καθημερινά το σύστημα για τον προγραμματισμό των συνεδριάσεων ΒΥΕ.
4.Όταν οριστεί επιτροπή ΒΥΕ αποστέλλεται με διαβιβαστικό έγγραφο στο
αρμόδιο σημείο διενέργειας των ΒΥΕ ΚΕ.Π.Α. το αντίστοιχο πινάκιο, η γνωμάτευση και ο φυσικός ιατρικός φάκελος. 
5. Αποστέλλονται έγκαιρα το Πινάκιο και οι σχετικοί ιατρικοί φάκελοι,συμπεριλαμβανομένης της εκτύπωσης των χειρόγραφων Γνωματεύσεων Α.Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α.
 
Μετά το πέρας της συνεδρίασης της Β.Υ.Ε., καταχωρείται από την γραμματέα της Επιτροπής το αποτέλεσμα στο σύστημα ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενώ η πρωτότυπη χειρόγραφη γνωμάτευση Β.Υ.Ε. και ο σχετικός ιατρικός φάκελος επιστρέφονται, με διαβιβαστικό έγγραφο, στα ΚΕ.Π.Α. υποβολής των σχετικών προσφυγών.Ενέργειες υπαλλήλων της Γραμματείας ΚΕ.Π.Α. μετά την παραλαβή των ιατρικών φακέλων από το Σημείο Β.Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α.:
Στάδιο ΙΙ
1. Διενεργείται σάρωση της πρωτότυπης χειρόγραφης Γνωμάτευσης Β.Υ.Ε.
2. Μετά την καταχώρησή της στο σύστημα, αποστέλλεται ο ιατρικός φάκελος στο αρχικό σημείο ΚΕ.ΠΑ. το οποίο είναι υποχρεωμένο να την κοινοποιήσει μετά την οριστικοποίησή της.
* Τροποποίηση της σχετικής ενότητας της σελ.13 του Π51/586/30-5-2012εγγράφου
 
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΕ Β.Υ.Ε. & ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ 
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ Α.Υ.Ε. που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α. [πριν από την 1η/9/2011]
Α. Ενέργειες για τις εκκρεμείς προσφυγές σε Β.Υ.Ε.
1. Το διαβιβαστικό έγγραφο του φορέα παραπομπής που συνοδεύει το συνταξιοδοτικό φάκελο πρωτοκολλείται στο γενικό πρωτόκολλο του Υποκ/τος που εδρεύει το Σημείο ΚΕ.Π.Α. διενέργειας ΒΥΕ
2. Συντάσσεται χειρόγραφο Πινάκιο (συν. Υπόδειγμα 7)
3. Αποστέλλεται μέσω fax αντίγραφο του Πινακίου στη Δ/νση Αναπηρίας & Ι.Ε.(210-5215347), προκειμένου να οριστούν οι ιατροί και η ημερομηνία συνεδρίασης της Β.Υ.Ε.
4. Γνωστοποιείται στον Υπεύθυνο ΚΕ.Π.Α. η ημερομηνία διεξαγωγής της Επιτροπής και ορίζεται γραμματέας.
5. Αποστέλλεται πρόσκληση στον ασφαλισμένο με αποδεικτικό παραλαβής (συν.Υπόδειγμα 8).
6. Κατά τη συνεδρίαση της Β.Υ.Ε. συμπληρώνεται χειρόγραφη Γνωμάτευση, η οποία μετά το πέρας της συνεδρίασης υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τα μέλη της Επιτροπής και τη γραμματέα και αρχειοθετείται στον συνταξιοδοτικό φάκελο 
(συν.Υπόδειγμα 9).
7. Ο συνταξιοδοτικός φάκελος επιστρέφεται στον αρμόδιο φορέα με διαβιβαστικό έγγραφο (ως εξερχόμενο του πρωτοκόλλου που είχε λάβει κατά την παραλαβή), προκειμένου να εκδοθεί σχετική απόφαση.
8. Ακριβές αντίγραφο της πρωτότυπης Γνωμάτευσης αρχειοθετείται σε Ειδικό Φάκελο που πρέπει να τηρείται στη Γραμματεία του αρμόδιου ΚΕ.Π.Α.
Β. Εκκρεμή έγγραφα ή Υπηρεσιακά Σημειώματα με τα οποία ζητούνται διευκρινίσεις επί Γνωματεύσεων Α.Υ.Ε. από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς:
Ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία (περ.Α’), που αφορά όμως στην περίπτωση αυτή εξέταση από Α.Υ.Ε. βάσει των περιλαμβανομένων στο συνταξιοδοτικό φάκελο ιατρικών στοιχείων και της αρχικής Γνωμάτευσης Α.Υ.Ε., χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του ασφαλισμένου (εκτός εξαιρέσεων κατά την κρίση της Υ.Ε.).
Εάν εκ παραδρομής για τα εν λόγω περιστατικά (Α’ ή Β’) έχει εκδοθεί
Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Α.Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α. επισημαίνεται ότι αυτή δεν έχει καμία απολύτως ισχύ.
 
►ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
Με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ.5β του Ν.4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», που θα σας κοινοποιηθούν με σχετικές οδηγίες, αντικαθίστανται οι σχετικές με την καταβολή παραβόλου διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3863/2010 
ως εξής:«Για κάθε εξεταζόμενη περίπτωση από την Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α., αποδίδεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τους παραπέμποντες Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.,ή το Δημόσιο, το ποσό των 46,14 ευρώ, όπως αυτό καθορίζεται στη με αρ.Φ40021/26407/2051/2006(ΦΕΚ Β1829) Υπουργική Απόφαση.Το ποσό αυτό καταβάλλεται από τους υπόχρεους, για το σύνολο των ανά μήνα εξεταζόμενων περιστατικών, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, σε ειδικό λογαριασμό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ βάσει συγκεντρωτικών καταστάσεων που αποστέλλονται από τις κατά τόπους Γραμματείες ΚΕ.Π.Α..Το ως άνω ποσό αποδίδεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και όταν οι Φ.Κ.Α., το Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ.αιτούνται τον επανέλεγχο της υγειονομικής κρίσης για περιστατικά που είχαν εξεταστεί πριν τη λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., να ζητείται δε αναδρομικά και στις περιπτώσεις που ήδη έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός επανέλεγχος.
Στις περιπτώσεις αιτημάτων πολιτών για χρήση των υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α. χωρίς παραπεμπτικό, το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται από τους ίδιους κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης, ή προσφυγής (Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή),με εξαίρεση τους κατόχους βιβλιαρίου απόρου σε ισχύ».Επομένως για την είσπραξη του σχετικού παραβόλου θα εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:
Α) Για την εξέταση από τις Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α. των ατομικών αιτημάτων, χωρίςπαραπεμπτικό Φορέα, το ως άνω ποσό προκαταβάλλεται στις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκ/των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.Το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντα (ονοματεπώνυμο, δ/νση κατοικίας, Α.Φ.Μ., ΑΜΚΑ) και ημερομηνία έκδοσης, αριθμός παραστατικού και αιτία έκδοσης αυτού, θα συνυπογράφεται από τον Ταμία και τον αιτούντα και κατόπιν θα τοποθετείται από τον υπάλληλο της Γραμματείας ΚΕ.Π.Α. στον σχηματισθέντα ιατρικό φάκελο του εξεταζόμενου, μαζί με τη σχετική αίτηση.
Β) Στις περιπτώσεις παραπομπής από οποιονδήποτε Φορέα, θα πρέπει να τηρείται στη Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Ειδικός Φάκελος με αντίγραφα των σχετικών παραπεμπτικών ανά φορέα και των αντίστοιχων αιτημάτων, σε αλφαβητική διάταξη με βάση το επώνυμο του προς εξέταση ασφαλισμένου/πολίτη.
Στο τέλος κάθε μήνα θα συσχετίζονται και θα γνωστοποιείται σε κάθε Φορέα η σχετική οφειλή του προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με ειδοποιητήριο έγγραφο (συν. Υπόδειγμα 10) που θα συντάσσει ο Υπεύθυνος ΚΕ.Π.Α., στο οποίο θα επισυνάπτεται κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των εξετασθέντωνασφαλισμένων/πολιτών, τους Αριθμούς Μητρώου του φορέα τους, τους αριθμούς πρωτοκόλλου των αντίστοιχων παραπεμπτικών, καθώς και με τιςοριστικοποιημένες αποφάσεις πιστοποίησης του βαθμού αναπηρίας τους.Σχετικές αναλυτικές οδηγίες προς τα Τμήματα Οικονομικού των αρμόδιων Υποκ/των αναφορικά με τη διαδικασία απόδοσης των σχετικών ποσών από τους υπόχρεους Φορείς και την παρακολούθηση των σχετικών λογαριασμών, έχουν δοθεί από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με τα αρ.πρωτ. Γ32/261/25-5-12,Γ32/444/9-11-2012 και Γ32/54/4-2-2013 Γενικά Έγγραφα.
 
Με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα κατά τόπους ΚΕ.Π.Α. θα τηρείται απαρέγκλιτα από τιςσυναρμόδιες Υπηρεσίες (γραμματείς ΚΕ.Π.Α.και τμήματα Οικονομικού) η ανωτέρω κατά μήνα διαδικασία, ενώ θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να καταγραφούν και να συστηματοποιηθούν κατά τον ίδιο τρόπο οι υφιστάμενες εκκρεμότητες από την έναρξη λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α. μέχρι σήμερα όπως ακριβώς ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις.Τυχόν πλημμελής εφαρμογή της σχετικής διαδικασίας έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών εσόδων για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που είναι απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία των ΚΕ.Π.Α.(λειτουργικές δαπάνες, αμοιβές ιατρών και γραμματέων κ.λ.π.),δεδομένου ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες πιστοποίησης του βαθμού αναπηρίας προς όλους τους ασφαλισμένους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου, καθώς και προς τους ανασφάλιστους πολίτες, δεν επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, γεγονός που ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες σε βάρος των υπευθύνων.